华严经阅读网

《大方广佛华严经注音》26

编辑:凡白 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》26

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī sì

十回向品第二十五之四

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ zhǒngzhǒng chē zh?ng bǎo yán shì fang shī zhū f? jí zhū pú sà shī zhǎng

佛子!菩萨摩诃萨以种 种车,众宝严饰,奉施诸佛及诸菩萨、师长、

shàn yǒu shēng w?n yuán ju? rú shì wú liàngzhǒngzhǒng fú tián nǎi zhì pín qi?ng gū lù zhī zhě cǐ zhū r?n

善友、声闻缘觉,如是无量 种 种福田,乃至贫穷、孤露之者。此诸人

zh?ng hu? c?ngyuǎn lái hu? c?ng jìn lái hu? ch?ng pú sà míng w?n gù lái hu? shì pú sà yīn yuán gù lái hu?

众,或从远来,或从近来,或承菩萨名闻故来,或是菩萨因缘故来,或

w?n pú sà wǎng xī suǒ fā shī yuàn gù lái hu? shì pú sà xīn yuànqǐng lái pú sà shì shí hu? shī bǎo chē hu?

闻菩萨往昔所发施愿故来,或是菩萨心愿请来。菩萨是时,或施宝车,或

shī jīn chē xī miàozhuāng yán língwǎng fù shàng bǎo dài chuí xià hu? shī shàngmiào liú lí zhī chē wú liàng

施金车,悉妙 庄 严,铃网覆上,宝带垂下。或施上妙琉璃之车,无量

zhēn qí yǐ w?i yán shì hu? fù shī yǔ bái yín zhī chē fù yǐ jīn wǎng jià yǐ jùn mǎ hu? fù shī yǔ wú liàng

珍奇以为严饰。或复施与白银之车,覆以金网,驾以骏马。或复施与无量

zá bǎo suǒ zhuāng yán chē fù yǐ bǎo wǎng jià yǐ xiāngxiàng hu? fù shī yǔ zhān tán zhī chē miào bǎo w?i lún

杂宝所 庄 严车,覆以宝网,驾以香 象。或复施与栴檀之车,妙宝为轮,

zá bǎo w?i gài bǎo shī zǐ zu? fū zhì yán hǎo bǎi qiān cǎi nǚ lia zu? qí shàng shí wàn zhàng fu qiān yù ?r xíng

杂宝为盖,宝师子座敷置严好,百千采女列坐其上,十万丈夫牵御而行。

hu? fù shī yǔ bō lí bǎo chē zh?ng zá miào bǎo yǐ w?i yán shì duānzhang nǚ r?n chōng mǎn qí zhōng bǎo zhàng fù

或复施与玻璃宝车,众杂妙宝以为严饰,端正女人充满其中,宝帐覆

shàng chuáng fān shì ca hu? fù shī yǔ mǎ nǎo zàng chē shì yǐ zh?ng bǎo xūn zhū zá xiāng zhǒngzhǒngmiào huā

上,幢 幡侍侧。或复施与玛瑙藏车,饰以众宝,熏诸杂香,种 种妙华

sàn bù zhuāng yán bǎi qiān cǎi nǚ chí bǎo yīng lu? jià yù jūn tiáo sha xiǎnn?ng ān hu? fù shī yǔ jiān gù

散布 庄 严,百千采女,持宝璎珞,驾驭均调,涉险能安。或复施与坚固

xiāng chē zh?ng bǎo w?i lún zhuāng yán jù lì bǎo zhàng fù shàng bǎo wǎngchuí xià zhǒngzhǒng bǎo yī fū bù qí

香车,众宝为轮,庄 严巨丽,宝帐覆上,宝网垂下,种 种宝衣敷布其

zhōng qīngjìng hǎo xiāng liú fēn wài cha qí xiāng měi miàochan yua r?n xīn wú liàng zhū tiān yì c?ng ?r xíng zǎi yǐ

中;清净好香流芬外彻,其香美妙称悦人心,无量诸天翼从而行,载以

zh?ng bǎo suí shí jǐ shī hu? fù shī yǔ guāngmíng bǎo chē zhǒngzhǒng zhū bǎo miào sa yìng cha zh?ngmiào bǎo wǎng lu? fù

众宝随时给施,或复施与光明宝车种 种诸宝妙色映彻,众妙宝网罗覆

qí shàng zá bǎo yīng lu? zhōu zā chuí xià sàn yǐ m? xiāng nai wài fēn ji? suǒ ài nán nǚ xī zǎi qí shàng

其上,杂宝璎珞周匝垂下,散以末香内外芬洁,所爱男女悉载其上。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ rú shì děngzh?ngmiào bǎo chē fang shī f? shí yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng

佛子!菩萨摩诃萨以如是等众妙宝车奉施佛时,以此善根如是回向,

suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēng xī xia g?ngyǎng zuì shàng fú tián shēn xìn shī f? d? wú liàng bào yuàn yí qia zh?ng

所谓:愿一切众 生悉解供养最上福田,深信施佛,得无量报;愿一切众

shēng yì xīn xiàng f? cháng yù wú liàngqīngjìng fú tián yuàn yí qia zh?ngshēng yú zhū rú lái wú suǒ lìn xī jù

生一心向佛,常遇无量清净福田;愿一切众 生于诸如来无所吝惜,具

zú ch?ng jiù dà shě zhī xīn yuàn yí qia zh?ngshēng yú zhū f? suǒ xiū xíng shī xíng lí ar changyuàn dǎi d? rú lái

足成就大舍之心;愿一切众 生于诸佛所修行施行,离二乘愿,逮得如来

wú ài xia tuō yī qiē zhì zhì yuàn yí qia zh?ngshēng yú zhū f? suǒ hang wú jìn shī rù f? wú liànggōng d? zhì

无碍解脱一切智智;愿一切众 生于诸佛所行无尽施,入佛无量功德智

huì yuàn yí qia zh?ngshēng rù f? shang zhì d? ch?ngqīngjìng wú shàng zhì wáng yuàn yí qia zh?ngshēng d? f? biàn zhì

慧;愿一切众 生入佛胜智,得成清净无上智王;愿一切众 生得佛遍至

wú ài sh?ntōng suí suǒ yù wǎng mǐ bú zì zài yuàn yí qia zh?ngshēngshēn rù dà chang hu? wú liàng zhì ān zhù

无碍神通,随所欲往,靡不自在;愿一切众 生深入大乘获无量智,安住

bù d?ng yuàn yí qia zh?ngshēng jiē n?ng chū shēng yí qia zhì fǎ w?i zhū tiān r?n zuì shàng fú tián yuàn yí qia zh?ng

不动;愿一切众 生皆能出生一切智法,为诸天人最上福田;愿一切众

shēng yú zhū f? suǒ wú xián han xīn qín zh?ngshàn gēn la qiú f? zhì yuàn yí qia zh?ngshēng ran yùn n?ngwǎng yí qia

生于诸佛所无嫌恨心,勤种善根,乐求佛智;愿一切众 生任运能往一切

f? chà yí chà nà zhōng pǔ zhōu fǎ jia ?r wú xia juàn yuàn yí qia zh?ngshēng dǎi d? pú sà zì zài sh?ntōng fēn

佛刹,一刹那中普周法界而无懈倦;愿一切众 生逮得菩萨自在神通,分

shēnbiàn mǎn děng xū kōng jia yí qia f? suǒ qīn jìn g?ngyǎng yuàn yí qia zh?ngshēng d? wú bǐ shēn biànwǎng shí fāng

身遍满等虚空界一切佛所,亲近供养;愿一切众 生得无比身,遍往十方

?r wú yàn juàn yuàn yí qia zh?ngshēng d? guǎng dà shēn fēi xíng xùn jí suí yì suǒ wǎng zhōng wú xia tuì yuàn

而无厌倦;愿一切众 生得广大身,飞行迅疾,随意所往,终无懈退;愿

yí qia zh?ngshēng d? f? jiū jìng zì zài wēi lì yí chà nà zhōng jìn xū kōng jia xī xiàn zhū f? sh?ntōngbiàn huà

一切众 生得佛究竟自在威力,一刹那中尽虚空界,悉现诸佛神通变化;

yuàn yí qia zh?ngshēng xiū ān la hang suí shùn yí qia zhū pú sà dào yuàn yí qia zh?ngshēng d? sù jí hang jiū jìng

愿一切众 生修安乐行,随顺一切诸菩萨道;愿一切众 生得速疾行,究竟

shí lì zhì huì sh?ntōng yuàn yí qia zh?ngshēng pǔ rù fǎ jia shí fāng gu? tǔ xī jìn biān jì děng wú chā bi? yuàn

十力智慧神通;愿一切众 生普入法界十方国土,悉尽边际等无差别;愿

yí qia zh?ngshēngxíng pǔ xiánhang wú yǒu tuì zhuǎn dào yú bǐ àn ch?ng yí qia zhì yuàn yí qia zh?ngshēngshēng yú wú

一切众 生行普贤行无有退转,到于彼岸成一切智;愿一切众 生 升于无

bǐ zhì huì zhī chang suí shùn fǎ xìngjiàn rú shí lǐ shì w?i pú sà m? hē sà yǐ zh?ng bǎo chē fang shī xiàn zài yí

比智慧之乘,随顺法性见如实理。是为菩萨摩诃萨以众宝车奉施现在一

qia zhū f? jí f? mia h?u suǒ yǒu tǎ miào shàn gēn huí xiàng w?i lìngzh?ngshēng d? yú rú lái jiū jìng chū lí wú

切诸佛,及佛灭后所有塔庙,善根回向。为令众 生得于如来究竟出离无

ài chang gù

碍乘故。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ zh?ng bǎo chē shī pú sà děngshàn zhī shi shí yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng

佛子!菩萨摩诃萨以众宝车施菩萨等善知识时,以诸善根如是回向,

suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēng xīn cháng yì chí shàn zhī shi jiào zhuān qín shǒu hù lìng bù wàng shī yuàn yí qia zh?ng

所谓:愿一切众 生心常忆持善知识教,专勤守护,令不忘失;愿一切众

shēng yǔ shàn zhī shi t?ng yī yì lì pǔ sha yí qia yǔ g?ngshàn gēn yuàn yí qia zh?ngshēng jìn shàn zhī shi zūn zh?ng

生与善知识同一义利,普摄一切与共善根;愿一切众 生近善知识,尊重

g?ngyǎng xī shě suǒ yǒu shùn kě qí xīn yuàn yí qia zh?ngshēng d? shàn zhì yù suí zhú shàn yǒu wai cháng shě lí

供养,悉舍所有顺可其心;愿一切众 生得善志欲,随逐善友,未尝舍离;

yuàn yí qia zh?ngshēngcháng d? zhí yù zhū shàn zhī shi zhuān yì ch?ngfang bù w?i qí jiào yuàn yí qia zh?ngshēng la shàn

愿一切众 生 常得值遇诸善知识,专意承奉不违其教;愿一切众 生乐善

zhī shi cháng bù shě lí wú jiàn wú zá yì wú wù shī yuàn yí qia zh?ngshēngn?ng yǐ qí shēn shī shàn zhī

知识,常不舍离,无间、无杂,亦无误失;愿一切众 生能以其身施善知

shi suí qí jiàomìng mǐ yǒu w?i nì yuàn yí qia zh?ngshēng w?i shàn zhī shi zhī suǒ sha sh?u xiū xí dà cí yuǎn

识,随其教命靡有违逆;愿一切众 生为善知识之所摄受,修习大慈,远

lí zhū a yuàn yí qia zh?ngshēng suí shàn zhī shi tīng w?n zhū f? suǒ shuōzhang fǎ yuàn yí qia zh?ngshēng yǔ shàn zhī

离诸恶;愿一切众 生随善知识听闻诸佛所说正法,愿一切众 生与善知

shi t?ng yī shàn gēn qīngjìng ya guǒ yǔ zhū pú sà t?ng yì hangyuàn jiū jìng shí lì yuàn yí qia zh?ngshēng xī

识同一善根,清净业果,与诸菩萨同一行愿,究竟十力;愿一切众 生悉

n?ngsh?u chí shàn zhī shi fǎ dǎi d? yí qia sān mai jìng jia zhì huì sh?ntōng yuàn yí qia zh?ngshēng xī n?ngsh?u chí yí

能受持善知识法,逮得一切三昧境界智慧神通;愿一切众 生悉能受持一

qia zhang fǎ xiū xí zhū hang dào yú bǐ àn yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng yú dà chang wú suǒ zhàng ài jiū jìng

切正法,修习诸行,到于彼岸;愿一切众 生 乘于大乘无所障碍,究竟

ch?ng jiù yí qia zhì dào yuàn yī qiē zh?ngshēng xī d? shàng yú yí qia zhì chang zhì ān yǐn chù wú yǒu tuì zhuǎn

成就一切智道;愿一切众 生悉得上于一切智乘,至安隐处,无有退转;

yuàn yí qia zh?ngshēng zhī rú shí hang suí qí suǒ w?n yí qia f? fǎ jiē d? jiū jìng yǒng wú wàng shī yuàn yí

愿一切众 生知如实行,随其所闻一切佛法,皆得究竟,永无忘失;愿一

qia zh?ngshēng pǔ w?i zhū f? zhī suǒ sha sh?u d? wú ài zhì jiū jìng zhū fǎ yuàn yí qia zh?ngshēng d? wú tuì shī

切众 生普为诸佛之所摄受,得无碍智,究竟诸法;愿一切众 生得无退失

zì zài sh?ntōng suǒ yù wǎng yì yī niàn jiē dào yuàn yí qia zh?ngshēngwǎng lái zì zài guǎnghang huà dǎo lìng

自在神通,所欲往诣,一念皆到;愿一切众 生往来自在,广行化导,令

zhù dà chang yuàn yí qia zh?ngshēng suǒ hang bù kōng zǎi yǐ zhì chang dào jiū jìng wai yuàn yí qia zh?ngshēng d? wú

住大乘;愿一切众 生所行不空,载以智乘到究竟位;愿一切众 生得无

ài chang yǐ wú ài zhì zhì yí qia chù shì w?i pú sà m? hē sà shī shàn zhī shí zhǒngzhǒng chē shí shàn gēn huí

碍乘,以无碍智至一切处。是为菩萨摩诃萨施善知识种 种车时善根回

xiàng w?i lìngzh?ngshēnggōng d? jù zú yǔ f? pú sà děng wú yì gù

向。为令众 生功德具足,与佛菩萨等无异故。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ zh?ng bǎo chē bù shī sēng shí qǐ xu? yī qiē shī xīn zhì shànliǎo xīn

佛子!菩萨摩诃萨以众宝车布施僧时,起学一切施心、智善了心、

jìnggōng d? xīn suí shùn shě xīn sēng bǎo nán yù xīn shēn xìn sēng bǎo xīn sha chí zhangjiào xīn zhù shang zhì

净功德心、随顺舍心、僧宝难遇心、深信僧宝心、摄持正教心,住胜志

la d? wai c?ng yǒu w?i dà shī huì chū shēng wú liàngguǎng dà gōng d? shēn xìn f? jiào bù kě jǔ huài yǐ zhū shàn

乐得未曾有,为大施会出生无量 广大功德,深信佛教不可沮坏,以诸善

gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēng pǔ rù f? fǎ yì chí bù wàng yuàn yí qia zh?ngshēng lí

根如是回向,所谓:愿一切众 生普入佛法,忆持不忘;愿一切众 生离

fán yú fǎ rù xiánshang chù yuàn yí qia zh?ngshēng sù rù shang wai n?ng yǐ f? fǎ cì dì kāi y?u yuàn yí qia

凡愚法,入贤圣处;愿一切众 生速入圣位,能以佛法次第开诱;愿一切

zh?ngshēng jǔ shì zōngzh?ng yán bì xìn y?ng yuàn yí qia zh?ngshēngshàn rù yí qia zhū fǎ píngděng liǎo zhī fǎ jia

众 生举世宗重,言必信用;愿一切众 生善入一切诸法平等,了知法界

zì xìng wú ar yuàn yí qia zh?ngshēngc?ng yú rú lái zhì jìng ?r shēng zhū tiáoshùn r?n suǒ g?ng w?i rào yuàn yí qia zh?ng

自性无二;愿一切众 生从于如来智境而生诸调顺人所共围绕;愿一切众

shēng zhù lí rǎn fǎ mia chú yí qia fán nǎo ch?n g?u yuàn yí qia zh?ngshēng jiē d? ch?ng jiù wú shàngsēng bǎo lí

生住离染法,灭除一切烦恼尘垢;愿一切众 生皆得成就无上僧宝,离

fán fū dì rù xiánshangzh?ng yuàn yí qia zh?ngshēng qín xiū shàn fǎ d? wú ài zhì jù shanggōng d? yuàn

凡夫地,入贤圣 众;愿一切众 生勤修善法,得无碍智,具圣功德;愿

yí qia zh?ngshēng d? zhì huì xīn bù zhu? sān shì yú zhū zh?ngzhōng zì zài rú wáng yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng zhì

一切众 生得智慧心,不著三世,于诸众 中自在如王;愿一切众 生 乘智

huì chang zhuǎnzhang fǎ lún yuàn yí qia zh?ngshēng jù zú sh?ntōng yī niànn?ngwǎng bù kě shuō bù kě shuō shì jia

慧乘,转 正法轮;愿一切众 生具足神通,一念能往不可说不可说世界;

yuàn yí qia zh?ngshēngchang xū kōngshēn yú zhū shì jiān zhì huì wú ài yuàn yí qia zh?ngshēng pǔ rù yí qia xū kōng

愿一切众 生 乘虚空身,于诸世间智慧无碍;愿一切众 生普入一切虚空

fǎ jia zhū f? zh?ng huì ch?ng jiù dì yī bō lu? mì hang yuàn yí qia zh?ngshēng d? qīng jǔ shēn shū shang zhì huì

法界、诸佛众会,成就第一波罗蜜行;愿一切众 生得轻举身殊胜智慧,

xī n?ngbiàn rù yí qia f? chà yuàn yí qia zh?ngshēng hu? wú biān jì shànqiǎosh?n zú yú yí qia chà pǔ xiàn qí shēn

悉能遍入一切佛刹;愿一切众 生获无边际善巧神足,于一切刹普现其身;

yuàn yī qiē zh?ngshēng d? yú yí qia wú suǒ yī shēn yǐ sh?ntōng lì rú yǐng pǔ xiàn yuàn yí qia zh?ngshēng d? bù sī

愿一切众 生得于一切无所依身,以神通力如影普现;愿一切众 生得不思

yì zì zài sh?n lì suí yìng kě huà jí xiàn qí qián jiào huà tiáo fú yuàn yí qia zh?ngshēng d? rù fǎ jia wú ài

议自在神力,随应可化即现其前,教化调伏;愿一切众 生得入法界无碍

fāngbiàn yī niànbiàn y?u shí fāng gu? tǔ shì w?i pú sà m? hē sà shī sēng bǎo chē shàn gēn huí xiàng w?i lìngzh?ng

方便,一念遍游十方国土,是为菩萨摩诃萨施僧宝车善根回向。为令众

shēng pǔ ch?ngqīngjìng wú shàng zhì chang yú yí qia shì jiānzhuǎn wú ài fǎ zhì huì lún gù

生普乘清净无上智乘,于一切世间转无碍法智慧轮故。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ zh?ng bǎo chē bù shī shēng w?n dú ju? zhī shí qǐ rú shì xīn suǒ wai

佛子!菩萨摩诃萨以众宝车布施声闻独觉之时,起如是心,所谓:

fú tián xīn zūn jìng xīn gōng d? hǎi xīn n?ng chū shēnggōng d? zhì huì xīn c?ng rú lái gōng d? shì lì suǒ shēng

福田心、尊敬心、功德海心、能出生功德智慧心、从如来功德势力所生

xīn bǎi qiān yì nu? yú tuō ji? xiū xí xīn n?ng yú bù kě shuō ji? xiū pú sà hang xīn xia tuō yí qia m? xì fù

心、百千亿那由他劫修习心、能于不可说劫修菩萨行心、解脱一切魔系缚

xīn cuī mia yí qia m? jūn zh?ng xīn huì guāngzhàoliǎo wú shàng fǎ xīn yǐ cǐ shī chē suǒ yǒu shàn gēn rú shì huí

心、摧灭一切魔军众心、慧光照了无上法心。以此施车所有善根如是回

xiàng suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēng w?i shì suǒ xìn dì yī fú tián jù zú wú shàng tán bō lu? mì yuàn yí qia

向,所谓:愿一切众 生为世所信第一福田,具足无上檀波罗蜜;愿一切

zh?ngshēng lí wú yì yǔ cháng la dú chǔ xīn wú ar niàn yuàn yī qiē zh?ngshēngch?ng zuì dì yī qīngjìng fú tián

众 生离无益语,常乐独处,心无二念;愿一切众 生 成最第一清净福田,

sha zhū zh?ngshēnglìng xiū fú ya yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng zhì huì yuān n?ng yǔ zh?ngshēng wú liàng wú shù shàn gēn

摄诸众 生令修福业;愿一切众 生 成智慧渊,能与众 生无量、无数善根

guǒ bào yuàn yí qia zh?ngshēng zhù wú ài hang mǎn zú qīngjìng dì yī fú tián yuàn yí qia zh?ngshēng zhù wú zhang

果报;愿一切众 生住无碍行,满足清净第一福田;愿一切众 生住无诤

fǎ liǎo yí qia fǎ jiē wú suǒ zu? wú xìng w?i xìng yuàn yí qia zh?ngshēngcháng d? qīn jìn zuì shàng fú tián jù

法,了一切法皆无所作,无性为性;愿一切众 生 常得亲近最上福田,具

zú xiū ch?ng wú liàng fú d? yuàn yí qia zh?ngshēngn?ngxiàn wú liàng zì zài sh?ntōng yǐ jìng fú tián sha zhū hán shí

足修成无量福德;愿一切众 生能现无量自在神通,以净福田摄诸含识;

yuàn yí qia zh?ngshēng jù zú wú jìn gōng d? fú tián n?ng yǔ zh?ngshēng rú lái shí lì dì yī chang guǒ yuàn yí qia

愿一切众 生具足无尽功德福田,能与众 生如来十力第一乘果;愿一切

zh?ngshēng w?i n?ng bàn guǒ zhēn shí fú tián ch?ng yí qia zhì wú jìn fú jù yuàn yí qia zh?ngshēng d? mia zuì fǎ

众 生为能办果真实福田,成一切智,无尽福聚;愿一切众 生得灭罪法,

xī n?ngsh?u chí suǒ wai c?ng w?n f? fǎ jù yì yuàn yí qia zh?ngshēngcháng qín tīngsh?u yí qia f? fǎ w?n xī xia

悉能受持所未曾闻佛法句义;愿一切众 生 常勤听受一切佛法,闻悉解

wù wú kōng gu? zhě yuàn yí qia zh?ngshēngtīng w?n f? fǎ tōng dá jiū jìng rú qí suǒ w?n suí shùn yǎn shuō

悟,无空过者;愿一切众 生听闻佛法通达究竟,如其所闻,随顺演说;

yuàn yí qia zh?ngshēng yú rú lái jiào xìn jiě xiū xíng shě lí yí qia jiǔ shí liù zhǒng wài dào xi? jiàn yuàn yí qia zh?ng

愿一切众 生于如来教信解修行,舍离一切九十六种外道邪见;愿一切众

shēngchángjiànxiánshang zēngzhǎng yí qia zuì shangshàn gēn yuàn yí qia zh?ngshēng xīn cháng xìn la zhì hang zhī shì yǔ

生 常见贤圣,增长一切最胜善根、愿一切众 生心常信乐智行之士,与

zhū shang zh? t?ng zhǐ g?nghuān yuàn yí qia zh?ngshēngtīng w?n f? míng xī bù tángyuán suí qí suǒ w?n xián d? mù jiàn

诸圣哲同止共欢;愿一切众 生听闻佛名悉不唐捐,随其所闻,咸得目见;

yuàn yí qia zh?ngshēngshàn fēn bi? zhī zhū f? zhangjiào xī n?ngshǒu hù chí f? fǎ zhě yuàn yí qia zh?ngshēngcháng yào

愿一切众 生善分别知诸佛正教,悉能守护持佛法者;愿一切众 生 常乐

tīng w?n yí qia f? fǎ sh?u chí dú s?ng kāi shì zhàoliǎo yuàn yí qia zh?ngshēng xìn xia f? jiào rú shí gōng d?

听闻一切佛法,受持读诵,开示照了;愿一切众 生信解佛教如实功德,

xī shě suǒ yǒu gōngjìngg?ngyǎng shì w?i pú sà m? hē sà shī shēng w?n dú ju? zhǒngzhǒng chē shí shàn gēn huí xiàng w?i

悉舍所有恭敬供养。是为菩萨摩诃萨施声闻独觉种 种车时善根回向。为

lìngzh?ngshēng jiē d? ch?ng jiù qīngjìng dì yī zhì huì sh?ntōng jīng jìn xiū xíng wú yǒu xia dài hu? yí qia zhì lì wú

令众 生皆得成就清净第一智慧神通,精进修行无有懈怠,获一切智力无

wai gù

畏故。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ zh?ng bǎo chē shī zhū fú tián nǎi zhì pín qi?ng gū dú zhě shí suí qí

佛子!菩萨摩诃萨以众宝车施诸福田,乃至贫穷、孤独者时,随其

suǒ qiú yí qia xī shě xīn shēnghuān xǐ wú yǒu yàn juàn r?ngxiàng bǐ r?n zì huǐ z? yán wǒ yìngwǎng jiù g?ng

所求一切悉舍,心生欢喜,无有厌倦。仍向彼人自悔责言:我应往就供

yǎngg?ng jǐ bù yìng láo rǔ yuǎn lái pí dùn yán yǐ bài guì wan xùn qǐ jū fán yǒu suǒ xū yí qia shī yǔ

养供给,不应劳汝远来疲顿。言已,拜跪问讯起居,凡有所须一切施与。

hu? shí shī bǐ m? ní bǎo chē yǐ yán fú tí dì yī nǚ bǎo chōng mǎn qí shàng hu? fù shī yǔ jīn zhuāng yán chē

或时施彼摩尼宝车,以阎浮提第一女宝充满其上;或复施与金 庄 严车,

r?n jiān nǚ bǎo chōng mǎn qí shàng hu? fù shī yǔ miào liú lí chē nai gōng jì nǚ chōng mǎn qí shàng hu? shī zhǒngzhǒng

人间女宝充满其上;或复施与妙琉璃车内宫妓女充满其上;或施种 种

qí miào bǎo chē t?ng nǚ chōng mǎn rú tiān cǎi nǚ hu? shī wú shù bǎo zhuāng yán chē bǎo nǚ mǎn zhōng r?u míng

奇妙宝车,童女充满,如天采女;或施无数宝 庄 严车,宝女满中,柔明

biàn huì hu? shī suǒ ch?ngmiàozhān tán chē hu? fù shī yǔ bō lí bǎo chē xī zǎi bǎo nǚ chōng mǎn qí shàng

辩慧。或施所乘妙栴檀车,或复施与玻璃宝车,悉载宝女,充满其上,

yán r?ngduānzhang sa xiàng wú bǐ xuàn fú zhuāng yán jiàn zhě xīn yua hu? fù shī yǔ mǎ nǎo bǎo chē guàndǐng

颜容端正,色相无比,袨服 庄 严,见者欣悦。或复施与码瑙宝车,灌顶

wáng zǐ shēn zǎi qí shàng hu? shí shī yǔ jiān gù xiāng chē suǒ yǒu nán nǚ xī zǎi qí zhōng hu? shī yí qia bǎo

王子身载其上;或时施与坚固香车,所有男女,悉载其中。或施一切宝

zhuāng yán chē zǎi yǐ nán shě qīn shànjuàn shǔ

庄 严车,载以难舍亲善眷属。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ rú shì děng wú liàng bǎo chē suí qí suǒ qiú gōngjìng shī yǔ jiē lìng

佛子!菩萨摩诃萨以如是等无量宝车,随其所求,恭敬施与。皆令

suì yuàn huān xǐ mǎn zú yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng bù tuì zhuǎn wú

遂愿,欢喜满足。以此善根如是回向,所谓:愿一切众 生 乘不退转无

zhàng ài lún guǎng dà zhī chang yì bù kě yì pú tí shù xià yuàn yí qia zh?ngshēngch?ngqīngjìng yīn dà fǎ zhì

障碍轮广大之乘,诣不可议菩提树下;愿一切众 生 乘清净因大法智

chang jìn wai lái ji? xiū pú sà hangyǒng bù tuì zhuǎn yuàn yí qia zh?ngshēngchang yí qia fǎ wú suǒ yǒu chang

乘,尽未来劫,修菩萨行永不退转;愿一切众 生 乘一切法无所有乘,

yǒng lí yí qia fēn bi? zhí zhu? ?r cháng xiū xí yí qia zhì dào yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng wú chǎnkuángzhang zhí zhī

永离一切分别执著,而常修习一切智道;愿一切众 生 乘无谄诳 正直之

chang wǎng zhū f? chà zì zài wú ài yuàn yí qia zh?ngshēng suí shùn ān zhù yí qia zhì chang yǐ zhū f? fǎ g?ng

乘,往诸佛刹,自在无碍;愿一切众 生随顺安住一切智乘,以诸佛法共

xiāng yú la yuàn yí qia zh?ngshēng jiē ch?ng pú sà qīngjìnghangchang jù zú pú sà shí chū lí dào jí sān mai la

相娱乐;愿一切众 生皆乘菩萨清净行乘,具足菩萨十出离道及三昧乐;

yuàn yí qia zh?ngshēngchang sì lún chang suǒ wai zhù hǎo gu? tǔ yī zhǐ shàn r?n jí shang fú d? fā dà shì

愿一切众 生 乘四轮乘,所谓住好国土,依止善人,集胜福德,发大誓

yuàn yǐ cǐ ch?ng mǎn yí qia pú sà qīngjìng fàn hang yuàn yí qia zh?ngshēng d? pǔ zhào shí fāng fǎ guāngmíngchang

愿,以此成满一切菩萨清净梵行;愿一切众 生得普照十方法光明乘,

xiū xu? yí qia rú lái zhì lì yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng f? fǎ chang dào yí qia fǎ jiū jìng bǐ àn yuàn yí qia

修学一切如来智力;愿一切众 生 乘佛法乘,到一切法究竟彼岸;愿一切

zh?ngshēng zǎi zh?ng fú shàn nán sī fǎ chang pǔ shì shí fāng ān yǐn zhang dào yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng dà shī chang

众 生载众福善难思法乘,普示十方安隐正道;愿一切众 生 乘大施乘,

shě qiān lìn g?u yuàn yī qiē zh?ngshēngch?ngjìng jia chang chí děng fǎ jia wú biānjìng jia yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng

舍悭吝垢;愿一切众 生 乘净戒乘,持等法界无边净戒;愿一切众 生 乘

rěn rǔ chang cháng yú zh?ngshēng lí chēnzhu? xīn yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng dà jīng jìn bù tuì zhuǎnchang jiān xiū

忍辱乘,常于众 生离嗔浊心;愿一切众 生 乘大精进不退转 乘,坚修

shanghang qù pú tí dào yuàn yí qia zh?ngshēngch?ngchándìngchang sù zhì dào chǎng zhang pú tí zhì yuàn yí

胜行,趣菩提道;愿一切众 生 乘禅定乘,速至道场,证菩提智;愿一

qia zh?ngshēngch?ng yú zhì huì qiǎofāngbiànchang huà shēnchōng mǎn yí qia fǎ jia zhū f? jìng jia yuàn yí qia zh?ng

切众 生 乘于智慧巧方便乘,化身充满一切法界、诸佛境界;愿一切众

shēngch?ng fǎ wángchang ch?ng jiù wú wai h?ng pǔ huì shī yí qia zhì fǎ yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng wú suǒ zhu? zhì huì

生 乘法王乘,成就无畏恒普惠施一切智法;愿一切众 生 乘无所著智慧

zhī chang xī n?ngbiàn rù yí qia shí fāng yú zhēn fǎ xìng ?r wú suǒ d?ng yuàn yī qiē zh?ngshēngch?ng yú yí qia zhū

之乘,悉能遍入一切十方,于真法性而无所动;愿一切众 生 乘于一切诸

f? fǎ chang shì xiànsh?ushēng biàn shí fāng chà ?r bù shī huài dà chang zhī dào yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng yí

佛法乘,示现受生,遍十方刹,而不失坏大乘之道;愿一切众 生 乘一

qia zhì zuì shàng bǎo chang mǎn zú pǔ xián pú sà hangyuàn ?r wú yàn juàn shì w?i pú sà m? hē sà yǐ zh?ng bǎo chē

切智最上宝乘,满足普贤菩萨行愿而无厌倦。是为菩萨摩诃萨以众宝车

shī zhū fú tián nǎi zhì pín qi?ng gū lù zhī r?n shàn gēn huí xiàng w?i lìngzh?ngshēng jù wú liàng zhì huān xǐ yǒng

施诸福田,乃至贫穷孤露之人善根回向。为令众 生具无量智,欢喜踊

yua jiū jìng jiē d? yí qia zhì chang gù

跃,究竟皆得一切智乘故。

f? zǐ pú sà m? hē sà bù shī xiàng bǎo qí xìngtiáoshùn qī zhī jù zú nián chǐ shangzhuàng liù

佛子!菩萨摩诃萨布施象宝,其性调顺,七肢具足。年齿盛 壮 ,六

yá qīngjìng kǒu sa h?ng chì y?u rú lián huā xíng tǐ xiǎn bái pì rú xuě shān jīn chuáng w?i shì bǎo wǎng

牙清净,口色红赤,犹如莲华,形体鲜白,譬如雪山。金 幢 为饰,宝网

lu? fù zhǒngzhǒngmiào bǎo zhuāng yán qí bí jiàn zhě xīn wán wú yǒu yàn zú chāo bù wàn lǐ c?ng bù pí juàn

罗覆,种 种妙宝 庄 严其鼻。见者欣玩,无有厌足。超步万里,曾不疲倦。

hu? fù shī yǔ tiáoliáng mǎ bǎo zhū xiàng jù zú y?u rú tiān mǎ miào bǎo yua lún yǐ w?i guāng shì zhēn jīn líng

或复施与调良马宝,诸相具足,犹如天马。妙宝月轮以为光饰,真金铃

wǎng lu? fù qí shàng xíng bù píngzhang ch?ng zhě ān yǐn suí yì suǒ wǎng xùn jí rú fēng y?u lì sì zhōu

网罗覆其上。行步平正,乘者安隐,随意所往,迅疾如风,游历四洲,

zì zài wú ài pú sà yǐ cǐ xiàng bǎo mǎ bǎo hu? fangyǎng fù mǔ jí shàn zhī shí hu? jǐ shī pín fá kǔ

自在无碍。菩萨以此象宝、马宝或奉养父母及善知识,或给施贫乏、苦

nǎo zh?ngshēng qí xīn kuàng rán bù shēng huǐ lìn dàn bai zēng xīn qìng yì jiā bēi mǐn xiū pú sà d? jìng

恼众 生,其心旷然,不生悔吝。但倍增欣庆,益加悲愍,修菩萨德,净

pú sà xīn yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēng zhù tiáoshùnchang zēngzhǎng yí qia

菩萨心。以此善根如是回向,所谓:愿一切众 生住调顺乘,增长一切

pú sà gōng d? yuàn yí qia zh?ngshēng d? shànqiǎochang n?ng suí chū shēng yī qiē f? fǎ yuàn yí qia zh?ngshēng d?

菩萨功德;愿一切众 生得善巧乘,能随出生一切佛法;愿一切众 生得

xìn xia chang pǔ zhào rú lái wú ài zhì lì yuàn yí qia zh?ngshēng d? fā qù chang n?ng pǔ fā xīng yí qia dà yuàn

信解乘,普照如来无碍智力;愿一切众 生得发趣乘,能普发兴一切大愿;

yuàn yí qia zh?ngshēng jù zú píngděng bō lu? mì chang ch?ng mǎn yí qia píngděngshàn gēn yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng jiù

愿一切众 生具足平等波罗蜜乘,成满一切平等善根;愿一切众 生 成就

bǎo chang shēng zhū f? fǎ wú shàng zhì bǎo yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng jiù pú sà hángzhuāng yán chang kāi fū pú

宝乘,生诸佛法无上智宝;愿一切众 生 成就菩萨行 庄 严乘,开敷菩

sà zhū sān mai huā yuàn yí qia zh?ngshēng d? wú biān sù jí chang yú wú shù ji? jìng pú sà xīn jīng qín sī w?i

萨诸三昧华;愿一切众 生得无边速疾乘,于无数劫净菩萨心,精勤思惟,

liǎo dá zhū fǎ yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng jiù zuì shangtiáoshùn dà chang yǐ shànfāngbiàn jù pú sà dì yuàn yí

了达诸法;愿一切众 生 成就最胜调顺大乘,以善方便具菩萨地;愿一

qia zh?ngshēngch?ng zuì gāo guǎngjiān gù dà chang pǔ n?ng yùn zài yí qia zh?ngshēng jiē d? zhì yú yí qia zhì wai

切众 生 成最高广坚固大乘,普能运载一切众 生,皆得至于一切智位。

shì w?i pú sà m? hē sà shī xiàng mǎ shí shàn gēn huí xiàng w?i lìngzh?ngshēng jiē d? chang yú wú ài zhì chang yuán

是为菩萨摩诃萨施象马时善根回向。为令众 生皆得乘于无碍智乘,圆

mǎn jiū jìng zhì f? chang gù

满究竟至佛乘故。

f? zǐ pú sà m? hē sà bù shī zu? shí hu? shī suǒ chǔ shī zǐ zhī zu? qí zu? gāo guǎng shū ta miào

佛子!菩萨摩诃萨布施座时,或施所处师子之座,其座高广殊特妙

hǎo liú lí w?i zú jīn l?u suǒ ch?ng r?u ruǎn yī fu yǐ fū qí shàng jiàn yǐ bǎo chuáng xūn zhū miàoxiāng

好。琉璃为足,金镂所成,柔软衣服以敷其上,建以宝 幢 ,熏诸妙香,

wú liàng zá bǎo zhuāng yán zhī jù yǐ w?i zhuāngjiào jīn wǎng fù shàng bǎo du? fēng yáo chū miào yīn shēng qí zhēn

无量杂宝 庄 严之具以为 庄 校。金网覆上,宝铎风摇,出妙音声;奇珍

wàn jì zhōu zā tián shì yí qia ch?n mín suǒ g?ngzhānyǎng guàndǐng dà wáng dú jū qí shàng xuān bù fǎ huà wàn bāng

万计周匝填饰,一切臣民所共瞻仰。灌顶大王独居其上,宣布法化万邦

zūn fang qí wáng fù yǐ miào bǎo yán shēn suǒ wai pǔ guāngmíng bǎo dì qīng bǎo dà dì qīng bǎo shangzàng

遵奉。其王复以妙宝严身,所谓:普光明宝、帝青宝、大帝青宝、胜藏

m? ní bǎo míngjìng rú rì qīngliáng y?u yua zhōu zā fán bù pì rú zh?ngxīng shàngmiàozhuāng yán dì

摩尼宝,明净如日,清凉犹月,周匝繁布,譬如众星,上妙 庄 严,第

yī wú bǐ hǎi shū miào bǎo hǎi jiān gù chuáng bǎo qí w?n yì biǎo zhǒngzhǒngzhuāng yán yú dà zh?ngzhōng zuì

一无比。海殊妙宝、海坚固 幢 宝,奇文异表,种 种 庄 严,于大众 中最

zūn zuì shang yán fú tán jīn lí g?u bǎo zēng yǐ guàn qí shǒu xiǎngguàndǐng wai wáng yán fú tí jù zú wú liàng dà

尊最胜。阎浮檀金离垢宝缯以冠其首,享灌顶位。王阎浮提具足无量大

wēi d? lì yǐ cí w?i zhǔ fú zhū yuàn dí jiàolìng suǒ hang mǐ bù ch?ngshùn shí zhuǎn lún wáng yǐ rú

威德力,以慈为主,伏诸怨敌,教令所行,靡不承顺。时,转轮王以如

shì děng bǎi qiān wàn yì wú liàng wú shù bǎo zhuāng yán zu? shī yú rú lái dì yī fú tián jí zhū pú sà zhēnshàn zhī

是等百千万亿无量无数宝 庄 严座施于如来第一福田,及诸菩萨真善知

shí xiánshangsēng bǎo shuō fǎ zhī shī fù mǔ zōng qīn shēng w?n dú ju? jí yǐ fā qù pú sà chang zhě

识、贤圣僧宝、说法之师、父母、宗亲、声闻独觉、及以发趣菩萨乘者,

hu? rú lái tǎ nǎi zhì yí qia pín qi?ng gū lù suí qí suǒ xū xī jiē shī yǔ yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng

或如来塔,乃至一切贫穷孤露,随其所须悉皆施与。以此善根如是回向,

suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēng zu? pú tí zu? xī n?ng ju? wù zhū f? zhang fǎ yuàn yí qia zh?ngshēng chù zì zài

所谓:愿一切众 生坐菩提座,悉能觉悟诸佛正法;愿一切众 生处自在

zu? d? fǎ zì zài zhū jīn gāngshān suǒ bù n?nghuài n?ng xī cuī fú yí qia m? jūn yuàn yí qia zh?ngshēng d?

座,得法自在,诸金刚山所不能坏,能悉摧伏一切魔军;愿一切众 生得

f? zì zài shī zǐ zhī zu? yí qia zh?ngshēng zhī suǒ zhānyǎng yuàn yí qia zh?ngshēng d? bù kě shuō bù kě shuōzhǒng

佛自在师子之座,一切众 生之所瞻仰;愿一切众 生得不可说不可说种

zhǒng shū miào bǎo zhuāng yán zu? yú fǎ zì zài huà dǎo zh?ngshēng yuàn yí qia zh?ngshēng d? sān zhǒng shì jiān zuì shū

种殊妙宝 庄 严座,于法自在,化导众 生;愿一切众 生得三种世间最殊

shang zu? guǎng dà shàn gēn zhī suǒ yán shì yuàn yí qia zh?ngshēng d? zhōubiàn bù kě shuō bù kě shuō shì jia zu? ā

胜座,广大善根之所严饰;愿一切众 生得周遍不可说不可说世界座,阿

sēng qí ji? tàn zhī wú jìn yuàn yí qia zh?ngshēng d? dà shēn mì fú d? zhī zu? qí shēnchōng mǎn yí qia fǎ jia

僧祇劫叹之无尽;愿一切众 生得大深密福德之座,其身充满一切法界;

yuàn yí qia zh?ngshēng d? bù sī yì zhǒngzhǒng bǎo zu? suí qí běn yuàn suǒ niànzh?ngshēng guǎng kāi fǎ shī yuàn yī

愿一切众 生得不思议种 种宝座,随其本愿所念众 生,广开法施;愿一

qiē zh?ngshēng d? shànmiào zu? xiàn bù kě shuō zhū f? sh?ntōng yuàn yí qia zh?ngshēng d? yí qia bǎo zu? yí qia xiāng

切众 生得善妙座,现不可说诸佛神通;愿一切众 生得一切宝座、一切香

zu? yí qia huā zu? yí qia yī zu? yí qia mán zu? yí qia m? ní zu? yí qia liú lí děng bù sī yì

座、一切华座、一切衣座、一切鬘座、一切摩尼座、一切琉璃等、不思议

zhǒngzhǒng bǎo zu? wú liàng bù kě shuō shì jia zu? yí qia shì jiānzhuāng yán qīngjìng zu? yī qiē jīn gāng zu?

种 种宝座、无量不可说世界座、一切世间 庄 严清净座、一切金刚座,

shì xiàn rú lái wēi d? zì zài ch?ng zuì zhang ju? shì w?i pú sà m? hē sà shī bǎo zu? shí shàn gēn huí xiàng w?i

示现如来威德自在,成最正觉。是为菩萨摩诃萨施宝座时善根回向。为

lìngzh?ngshēng hu? lí shì jiān dà pú tí zu? zì rán ju? wù yí qia f? fǎ gù

令众 生获离世间大菩提座,自然觉悟一切佛法故。

f? zǐ pú sà m? hē sà shī zhū bǎo gài cǐ gài shū ta zūn guì suǒ y?ng zhǒngzhǒng dà bǎo ?r w?i

佛子!菩萨摩诃萨施诸宝盖,此盖殊特,尊贵所用,种 种大宝而为

zhuāng yán bǎi qiān yì nu? yú tuō shàngmiào gài zhōng zuì w?i dì yī zh?ng bǎo w?i gān miàowǎng fù shàng bǎo sh?ng

庄 严。百千亿那由他上妙盖中最为第一。众宝为竿,妙网覆上,宝绳

jīn língzhōu zā chuí xià m? ní yīng lu? cì dì xuán bù wēi fēngchuīd?ng miào yīn ka xi? zhū yù bǎo zàngzhǒng

金铃周匝垂下,摩尼璎珞次第悬布。微风吹动,妙音克谐。珠玉宝藏种

zhǒngchōng mǎn wú liàng qí zhēn xī yǐ yán shì zhān tán ch?nshuǐmiàoxiāng pǔ xūn yán fú tán jīn guāngmíngqīng

种 充满,无量奇珍悉以严饰。栴檀、沉水妙香普熏,阎浮檀金光明清

jìng rú shì wú liàng bǎi qiān yì nu? yú tuō ā sēng qí zh?ngmiào bǎo wù jù zú zhuāng yán yǐ qīngjìng xīn fang shī

净。如是无量百千亿那由他阿僧祇众妙宝物,具足 庄 严,以清净心奉施

yú f? jí f? mia h?u suǒ yǒu tǎ miào hu? w?i fǎ gù shī zhū pú sà jí shàn zhī shi míng w?n fǎ shī hu?

于佛,及佛灭后所有塔庙。或为法故,施诸菩萨及善知识、名闻法师。或

shī fù mǔ hu? shī sēng bǎo hu? fù fang shī yí qia f? fǎ hu? shī zhǒngzhǒngzh?ngshēng fú tián hu? shī shī sēng

施父母、或施僧宝、或复奉施一切佛法、或施种 种 众 生福田、或施师僧

jí zhū zūn xiù hu? shī chū fā pú tí zhī xīn nǎi zhì yí qia pín qi?ng gū lù suí yǒu qiú zhě xī jiē shī

及诸尊宿、或施初发菩提之心、乃至一切贫穷孤露,随有求者,悉皆施

yǔ yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēng qín xiū shàn gēn yǐ fù qí shēncháng w?i zhū f?

与。以此善根如是回向,所谓:愿一切众 生勤修善根以覆其身常为诸佛

zhī suǒ bì yìn yuàn yí qia zh?ngshēnggōng d? zhì huì yǐ w?i qí gài yǒng lí shì jiān yí qia fán nǎo yuàn yí qia

之所庇荫;愿一切众 生功德智慧以为其盖,永离世间一切烦恼;愿一切

zh?ngshēng fù yǐ shàn fǎ chú mia shì jiānch?n g?u ra nǎo yuàn yí qia zh?ngshēng d? zhì huì zàng lìngzh?ng la jiàn

众 生覆以善法,除灭世间尘垢热恼;愿一切众 生得智慧藏,令众乐见,

xīn wú yàn zú yuàn yí qia zh?ngshēng yǐ jì jìng b? fǎ ?r zì fù yìn jiē d? jiū jìng bù huài f? fǎ yuàn yí

心无厌足;愿一切众 生以寂静白法而自覆荫,皆得究竟不坏佛法;愿一

qia zh?ngshēngshàn fù qí shēn jiū jìng rú lái qīngjìng fǎ shēn yuàn yí qia zh?ngshēng zu? zhōubiàn gài shí lì zhì huì

切众 生善覆其身,究竟如来清净法身;愿一切众 生作周遍盖,十力智慧

biàn fù shì jiān yuàn yí qia zh?ngshēng d? miào zhì huì chū gu? sān shì wú suǒ rǎn zhu? yuàn yí qia zh?ngshēng d? yìng

遍覆世间;愿一切众 生得妙智慧,出过三世无所染著;愿一切众 生得应

g?ng gài ch?ngshang fú tián sh?u yí qia g?ng yuàn yí qia zh?ngshēng d? zuì shàng gài hu? wú shàng zhì zì rán

供盖,成 胜福田,受一切供;愿一切众 生得最上盖,获无上智,自然

ju? wù shì w?i pú sà m? hē sà bù shī gài shí shàn gēn huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng d? zì zài gài n?ng

觉悟。是为菩萨摩诃萨布施盖时善根回向。为令一切众 生得自在盖,能

chí yí qia zhū shàn fǎ gù w?i lìng yí qia zh?ngshēngn?ng yǐ yī gài pǔ fù yí qia xū kōng fǎ jia yī qiē chà tǔ

持一切诸善法故;为令一切众 生能以一盖普覆一切虚空法界一切刹土,

shì xiàn zhū f? zì zài sh?ntōng wú tuì zhuǎn gù w?i lìng yí qia zh?ngshēngn?ng yǐ yī gài zhuāng yán shí fāng yí qia shì

示现诸佛自在神通无退转故;为令一切众 生能以一盖 庄 严十方一切世

jia g?ngyǎng f? gù w?i lìng yí qia zh?ngshēng yǐ miàochuáng fān jí zhū bǎo gài g?ngyǎng yí qia zhū rú lái gù

界,供养佛故;为令一切众 生以妙 幢 幡、及诸宝盖,供养一切诸如来故;

w?i lìng yí qia zh?ngshēng d? pǔ zhuāng yán gài biàn fù yí qia zhū f? gu? tǔ jìn wú yú gù w?i lìng yí qia zh?ng

为令一切众 生得普 庄 严盖,遍覆一切诸佛国土,尽无余故;为令一切众

shēng d? guǎng dà gài pǔ gài zh?ngshēng jiē lìng yú f? shēng xìn xia gù w?i lìng yí qia zh?ngshēng yǐ bù kě shuō

生得广大盖,普盖众 生,皆令于佛生信解故;为令一切众 生以不可说

zh?ngmiào bǎo gài g?ngyǎng yī f? yú bù kě shuō yī yī f? suǒ jiē rú shì gù w?i lìng yí qia zh?ngshēng d?

众妙宝盖,供养一佛,于不可说一一佛所,皆如是故;为令一切众 生得

f? pú tí gāo guǎng zhī gài pǔ fù yí qia zhū rú lái gù w?i lìng yí qia zh?ngshēng d? yí qia m? ní bǎo zhuāng

佛菩提高广之盖,普覆一切诸如来故;为令一切众 生得一切摩尼宝 庄

yán gài yí qia bǎo yīng lu? zhuāng yán gài yí qia jiān gù xiāngzhuāng yán gài zhǒngzhǒng bǎo qīngjìngzhuāng yán gài

严盖,一切宝璎珞 庄 严盖、一切坚固香 庄 严盖、种 种宝清净 庄 严盖、

wú liàng bǎo qīngjìngzhuāng yán gài guǎng dà bǎo qīngjìngzhuāng yán gài bǎo wǎng mí fù bǎo língchuí xià suí fēng

无量宝清净 庄 严盖、广大宝清净 庄 严盖。宝网弥覆,宝铃垂下,随风

yáo d?ng chū wēi miào yīn pǔ fù fǎ jia xū kōng jia yí qia shì jia zhū f? shēn gù w?i lìng yí qia zh?ng

摇动,出微妙音。普覆法界、虚空界、一切世界、诸佛身故;为令一切众

shēng d? wú zhàng wú ài zhì zhuāng yán gài pǔ fù yí qia zhū rú lái gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng d? dì yī

生得无障无碍智 庄 严盖,普覆一切诸如来故;又欲令一切众 生得第一

zhì huì gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng d? f? gōng d? zhuāng yán gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng yú f? gōng d?

智慧故;又欲令一切众 生得佛功德 庄 严故;又欲令一切众 生于佛功德,

shēngqīngjìng yù yuàn xīn gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng d? wú liàng wú biān zì zài xīn bǎo gù y?u yù lìng yí

生清净欲愿心故;又欲令一切众 生得无量、无边自在心宝故;又欲令一

qia zh?ngshēng mǎn zú zhū fǎ zì zài zhì gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng yǐ zhū shàn gēn pǔ fù yí qia gù y?u yù

切众 生满足诸法自在智故;又欲令一切众 生以诸善根普覆一切故;又欲

lìng yí qia zh?ngshēngch?ng jiù zuì shang zhì huì gài gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēngch?ng jiù shí lì pǔ biàn gài gù

令一切众 生 成就最胜智慧盖故;又欲令一切众 生 成就十力普遍盖故;

y?u yù lìng yí qia zh?ngshēngn?ng yǐ yī gài mí fù fǎ jia zhū f? chà gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng yú fǎ zì

又欲令一切众 生能以一盖,弥覆法界诸佛刹故;又欲令一切众 生于法自

zài w?i fǎ wáng gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng d? dà wēi d? zì zài xīn gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng d?

在为法王故;又欲令一切众 生得大威德自在心故;又欲令一切众 生得

guǎng dà zhì h?ng wú ju? gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng d? wú liànggōng d? pǔ fù yí qia jiē jiū jìng gù y?u

广大智恒无绝故;又欲令一切众 生得无量功德,普覆一切皆究竟故;又

yù lìng yí qia zh?ngshēng yǐ zhū gōng d? gài qí xīn gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng yǐ píngděng xīn fù zh?ng

欲令一切众 生,以诸功德盖其心故;又欲令一切众 生,以平等心覆众

shēng gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng d? dà zhì huì píngděng gài gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng jù dà

生故;又欲令一切众 生,得大智慧平等盖故;又欲令一切众 生,具大

huí xiàngqiǎofāngbiàn gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng hu? shang yù la qīngjìng xīn gù y?u yù lìng yí qia zh?ng

回向巧方便故;又欲令一切众 生,获胜欲乐清净心故;又欲令一切众

shēng d? shàn yù la qīngjìng yì gù y?u yù lìng yí qia zh?ngshēng d? dà huí xiàng pǔ fù yí qia zhū zh?ngshēng

生,得善欲乐清净意故;又欲令一切众 生得大回向,普覆一切诸众 生

故。

f? zǐ pú sà m? hē sà hu? shī zhǒngzhǒngshàngmiàochuáng fān zh?ng bǎo w?i gān bǎo zēng w?i fān zhǒng

佛子!菩萨摩诃萨或施种 种 上妙 幢 幡、众宝为竿,宝缯为幡,种

zhǒng zá cǎi yǐ w?i qí chuáng bǎo wǎngchuí fù guāng sa biàn mǎn bǎo du? wēi yáo yīn ji? xiāng ha qí ta

种杂彩以为其 幢 。宝网垂覆,光色遍满;宝铎微摇,音节相和。奇特

miào bǎo xíng rú bàn yua yán fú tán jīn guāng yú jiǎo rì xī zhì chuángshàng suí zhū shì jia ya guǒ suǒ xiànzhǒng

妙宝形如半月,阎浮檀金光逾皦日,悉置 幢 上。随诸世界业果所现种

zhǒngmiào wù yǐ w?i yán shì rú shì wú shù qiān wàn yì nu? yú tuō zhū miàochuáng fān jiē yǐnglián huī dì xiāngjiàn

种妙物以为严饰。如是无数千万亿那由他诸妙 幢 幡,接影连辉递相间

fā guāngmíng yán ji? zhōubiàn dà dì chōng mǎn shí fāng xū kōng fǎ jia yí qia f? chà pú sà m? hē sà jìng xīn

发,光明严洁周遍大地,充满十方虚空法界。一切佛刹菩萨摩诃萨净心

xìn xia yǐ rú shì děng wú liàngchuáng fān hu? shī xiàn zài yí qia zhū f? jí f? mia h?u suǒ yǒu tǎ miào hu?

信解,以如是等无量 幢 幡,或施现在一切诸佛、及佛灭后所有塔庙,或

shī fǎ bǎo hu? shī sēng bǎo hu? shī pú sà zhū shàn zhī shi hu? shī shēng w?n jí pì zhī f? hu? shī

施法宝,或施僧宝,或施菩萨、诸善知识,或施声闻、及辟肢佛,或施

dà zh?ng hu? shī bi? r?n zhū lái qiú zhě pǔ jiē shī yǔ yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn

大众,或施别人;诸来求者,普皆施与。以此善根如是回向,所谓:愿

yí qia zh?ngshēng jiē n?ngjiàn lì yí qia shàn gēn fú d? chuáng fān bù kě huǐ huài yuàn yí qia zh?ngshēngjiàn yí qia

一切众 生皆能建立一切善根福德 幢 幡,不可毁坏;愿一切众 生建一切

fǎ zì zài chuáng fān zūn zh?ng ài la qín jiā shǒu hù yuàn yí qia zh?ngshēngcháng yǐ bǎo zēng shū xiě zhang fǎ

法自在 幢 幡,尊重爱乐,勤加守护;愿一切众 生 常以宝缯书写正法,

hù chí zhū f? pú sà fǎ zàng yuàn yí qia zh?ngshēngjiàn gāo xiǎnchuáng rán zhì huì dēng pǔ zhào shì jiān yuàn yí

护持诸佛菩萨法藏;愿一切众 生建高显 幢 ,然智慧灯,普照世间;愿一

qia zh?ngshēng lì jiān gù chuáng xī n?ng cuī tiǎn yī qiē m? ya yuàn yí qia zh?ngshēngjiàn zhì lì chuáng yí qia zhū

切众 生立坚固 幢 ,悉能摧殄一切魔业;愿一切众 生建智力 幢 ,一切诸

m? suǒ bù n?nghuài yuàn yí qia zh?ngshēng d? dà zhì huì nà lu? yán chuáng cuī mia yí qia shì jiān màn chuáng yuàn

魔所不能坏;愿一切众 生得大智慧那罗延 幢 ,摧灭一切世间慢 幢 ;愿

yí qia zh?ngshēng d? zhì huì rì dà guāngmíngchuáng yǐ zhì rì guāng pǔ zhào fǎ jia yuàn yí qia zh?ngshēng jù zú wú

一切众 生得智慧日大光明 幢 ,以智日光普照法界;愿一切众 生具足无

liàng bǎo zhuāng yán chuáng chōng mǎn shí fāng yí qia shì jia g?ngyǎng zhū f? yuàn yí qia zh?ngshēng d? rú lái chuáng

量宝 庄 严 幢 ,充满十方一切世界供养诸佛;愿一切众 生得如来 幢 ,

cuī mia yí qia jiǔ shí liù zhǒng wài dào xi? jiàn shì w?i pú sà m? hē sà shī chuáng fān shí shàn gēn huí xiàng w?i lìng

摧灭一切九十六种外道邪见。是为菩萨摩诃萨施 幢 幡时善根回向。为令

yí qia zh?ngshēng d? shanshēn gāo guǎng pú sà hangchuáng jí zhū pú sà sh?ntōnghangchuángqīngjìng dào gù

一切众 生得甚深高广菩萨行 幢 ,及诸菩萨神通行 幢 清净道故。

f? zǐ pú sà m? hē sà kāi zh?ng bǎo zàng yǐ bǎi qiān yì nu? yú tuō zhū miàozhēn bǎo jǐ shī wú shù

佛子!菩萨摩诃萨开众宝藏,以百千亿那由他诸妙珍宝,给施无数

yí qia zh?ngshēng suí yì yǔ zhī xīn wú lìn xī yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yí qia

一切众 生,随意与之,心无吝惜。以诸善根,如是回向,所谓:愿一切

zh?ngshēngchángjiàn f? bǎo shě lí yú chī xiū xíngzhangniàn yuàn yí qia zh?ngshēng jiē d? jù zú fǎ bǎo guāngmíng

众 生 常见佛宝,舍离愚痴,修行正念;愿一切众 生皆得具足法宝光明,

hù chí yí qia zhū f? fǎ zàng yuàn yí qia zh?ngshēngn?ng xī sha sh?u yí qia sēng bǎo zhōu jǐ g?ngyǎng h?ng wú yàn

护持一切诸佛法藏;愿一切众 生能悉摄受一切僧宝,周给供养,恒无厌

zú yuàn yí qia zh?ngshēng d? yí qia zhì wú shàng xīn bǎo jìng pú tí xīn wú yǒu tuì zhuǎn yuàn yí qia zh?ng

足;愿一切众 生得一切智无上心宝,净菩提心,无有退转;愿一切众

shēng d? zhì huì bǎo pǔ rù zhū fǎ xīn wú yí hu? yuàn yí qia zh?ngshēng jù zú pú sà zhū gōng d? bǎo kāi

生得智慧宝,普入诸法,心无疑惑;愿一切众 生具足菩萨诸功德宝,开

shì yǎn shuō wú liàng zhì huì yuàn yí qia zh?ngshēng d? yú wú liàngmiàogōng d? bǎo xiū ch?ngzhang ju? shí lì zhì huì

示演说无量智慧;愿一切众 生得于无量妙功德宝,修成 正觉十力智慧;

yuàn yí qia zh?ngshēng d? miào sān mai shí liù zhì bǎo jiū jìngch?ng mǎn guǎng dà zhì huì yuàn yī qiē zh?ngshēngch?ng jiù

愿一切众 生得妙三昧十六智宝,究竟成满广大智慧;愿一切众 生 成就

dì yī fú tián zhī bǎo wù rù rú lái wú shàng zhì huì yuàn yí qia zh?ngshēng d? ch?ng dì yī wú shàng bǎo wáng

第一福田之宝,悟入如来无上智慧;愿一切众 生得成第一无上宝王,

yǐ wú jìn biàn kāi yǎn zhū fǎ shì w?i pú sà m? hē sà shī zh?ng bǎo shí shàn gēn huí xiàng w?i lìng yí qia zh?ngshēng

以无尽辩开演诸法。是为菩萨摩诃萨施众宝时善根回向。为令一切众 生

jiē d? ch?ng mǎn dì yī zhì bǎo rú lái wú ài jìng yǎn bǎo gù

皆得成满第一智宝,如来无碍净眼宝故。

f? zǐ pú sà m? hē sà hu? yǐ zhǒngzhǒngmiàozhuāng yán jù ?r w?i bù shī suǒ wai yī qia shēnzhuāng

佛子!菩萨摩诃萨或以种 种妙 庄 严具而为布施,所谓:一切身 庄

yán jù lìngshēnjìngmiào mǐ bù chēng kě pú sà m? hē sà děngguān yí qia shì jiānzh?ngshēng y?u rú yī zǐ

严具,令身净妙,靡不称可。菩萨摩诃萨等观一切世间众 生,犹如一子,

yù lìng jiē d? shēnjìngzhuāng yán ch?ng jiù shì jiān zuì shàng ān la f? zhì huì la ān zhù f? fǎ lì yì zh?ng

欲令皆得身净 庄 严,成就世间最上安乐佛智慧乐,安住佛法,利益众

shēng yǐ rú shì děng bǎi qiān yì nu? yú tuō zhǒngzhǒng shū miào bǎo zhuāng yán jù qín xíng bù shī xíng bù shī shí

生。以如是等百千亿那由他种 种殊妙宝 庄 严具,勤行布施。行布施时,

yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yí qia zh?ngshēngch?ng jiù wú shàngmiàozhuāng yán jù yǐ zhū qīng

以诸善根,如是回向,所谓:愿一切众 生 成就无上妙 庄 严具,以诸清

jìnggōng d? zhì huì zhuāng yán r?n tiān yuàn yí qia zh?ngshēng d? qīngjìngzhuāng yán xiàng yǐ jìng fú d? zhuāng yán qí

净功德智慧 庄 严人天;愿一切众 生得清净 庄 严相,以净福德 庄 严其

shēn yuàn yí qia zh?ngshēng d? shàngmiàozhuāng yán xiàng yǐ bǎi fú xiàngzhuāng yán qí shēn yuàn yí qia zh?ngshēng d?

身;愿一切众 生得上妙 庄 严相,以百福相 庄 严其身;愿一切众 生得

bù zá luànzhuāng yán xiàng yǐ yí qia xiāngzhuāng yán qí shēn yuàn yí qia zh?ngshēng d? shànjìng yǔ yán zhuāng yán

不杂乱 庄 严相,以一切相 庄 严其身;愿一切众 生得善净语言 庄 严

xiàng jù zú zhǒngzhǒng wú jìn biàn cái yuàn yí qia zh?ngshēng d? yí qia gōng d? shēngzhuāng yán xiàng qí yīn qīng

相,具足种 种无尽辩才;愿一切众 生得一切功德声 庄 严相,其音清

jìng w?n zhě xǐ yua yuàn yí qia zh?ngshēng d? kě ài la zhū f? yǔ yán zhuāng yán xiàng lìng zhū zh?ngshēng w?n fǎ

净,闻者喜悦;愿一切众 生得可爱乐诸佛语言 庄 严相,令诸众 生闻法

huān xǐ xiū qīngjìnghang yuàn yí qia zh?ngshēng d? xīn zhuāng yán xiàng rù shēnchándìng pǔ jiàn zhū f? yuàn yí

欢喜修清净行;愿一切众 生得心 庄 严相,入深禅定,普见诸佛;愿一

qia zh?ngshēng d? zǒng chí zhuāng yán xiàng zhàomíng yí qia zhū f? zhang fǎ yuàn yí qia zh?ngshēng d? zhì huì zhuāng yán

切众 生得总持 庄 严相,照明一切诸佛正法;愿一切众 生得智慧 庄 严

xiàng yǐ f? zhì huì zhuāng yán qí xīn shì w?i pú sà m? hē sà huì shī yí qia zhuāng yán jù shí shàn gēn huí xiàng

相,以佛智慧 庄 严其心。是为菩萨摩诃萨惠施一切 庄 严具时善根回向。

w?i lìngzh?ngshēng jù zú yí qia wú liàng f? fǎ gōng d? zhì huì yuán mǎn zhuāng yán yǒng lí yí qia jiāo màn fàng yì

为令众 生具足一切无量佛法,功德智慧圆满 庄 严,永离一切憍慢放逸

故。

f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ sh?uguàndǐng zì zài wáng wai m? ní bǎo guàn jí jì zhōng zhū pǔ shī zh?ng

佛子!菩萨摩诃萨以受灌顶自在王位摩尼宝冠,及髻中珠,普施众

shēng xīn wú lìn xī cháng qín xiū xí w?i dà shī zhǔ xiū xu? shī huì zēngzhǎng shě gēn zhì huì shànqiǎo

生,心无吝惜,常勤修习,为大施主。修学施慧,增长舍根,智慧善巧,

qí xīn guǎng dà jǐ shī yí qia yǐ bǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn yī qiē zh?ngshēng d? zhū f? fǎ

其心广大,给施一切。以彼善根如是回向,所谓:愿一切众 生得诸佛法

zhī suǒ guàndǐng ch?ng yí qia zhì yuàn yí qia zh?ngshēng jù zú dǐng jì d? dì yī zhì dào yú bǐ àn yuàn

之所灌顶,成一切智;愿一切众 生具足顶髻,得第一智,到于彼岸;愿

yí qia zh?ngshēng yǐ miào zhì bǎo pǔ sha zh?ngshēng jiē lìng jiū jìnggōng d? zhī dǐng yuàn yí qia zh?ngshēng jiē d? ch?ng

一切众 生以妙智宝普摄众 生,皆令究竟功德之顶;愿一切众 生皆得成

jiù zhì huì bǎo dǐng kān sh?u shì jiān zhī suǒ lǐ jìng yuàn yí qia zh?ngshēng yǐ zhì huì guànzhuāng yán qí shǒu w?i yí

就智慧宝顶,堪受世间之所礼敬;愿一切众 生以智慧冠 庄 严其首,为一

qia fǎ zì zài zhī wáng yuàn yí qia zh?ngshēng zhì huì míng zhū jì qí dǐngshàng yí qia shì jiān wú n?ngjiàn zhě yuàn

切法自在之王;愿一切众 生智慧明珠系其顶上,一切世间无能见者;愿

yī qiē zh?ngshēng jiē xī kān sh?u shì jiāndǐng lǐ ch?ng jiù huì dǐng zhàomíng f? fǎ yuàn yí qia zh?ngshēngshǒuguàn

一切众 生皆悉堪受世间顶礼,成就慧顶,照明佛法;愿一切众 生首冠

shí lì zhuāng yán zhī guàn zhì huì bǎo hǎi qīngjìng jù zú yuàn yí qia zh?ngshēng zhì dà dì dǐng d? yí qia zhì jiū

十力 庄 严之冠,智慧宝海清净具足;愿一切众 生至大地顶,得一切智究

jìng shí lì p? yù jia dǐng zhū m? juàn shǔ yuàn zhū zh?ngshēng d? ch?ng dì yī wú shàngdǐngwáng hu? yí qia zhì guāng

竟十力,破欲界顶诸魔眷属;愿诸众 生得成第一无上顶王,获一切智光

míng zhī dǐng wú n?ngyìng du? shì w?i pú sà m? hē sà shī bǎo guàn shí shàn gēn huí xiàng w?i lìngzh?ngshēng d? dì

明之顶,无能映夺。是为菩萨摩诃萨施宝冠时善根回向。为令众 生得第

yī zhì zuì qīngjìng chù zhì huì m? ní miào bǎo guàn gù

一智最清净处,智慧摩尼妙宝冠故。

f? zǐ pú sà m? hē sà jiàn yǒu zh?ngshēng chǔ zài láo yù hēi àn zhī chù chǒu xia jiā suǒ jiǎn jì qí

佛子!菩萨摩诃萨见有众 生处在牢狱黑暗之处,杻械、枷锁检系其

shēn qǐ zu? bù ān zh?ng kǔ jìng jí wú yǒu qīn shí wú guī wú jiù luǒ l?u jī l?i suān jù

身,起坐不安,众苦竞集,无有亲识、无归、无救,裸露、饥羸、酸剧

nán rěn pú sà jiàn yǐ shě qí suǒ yǒu yí qia cái bǎo qī zi juàn shǔ jí yǐ zì shēn yú láo yù zhōng

难忍。菩萨见已,舍其所有一切财宝、妻子、眷属、及以自身,于牢狱中

jiù bǐ zh?ngshēng rú dà bēi pú sà miào yǎn wáng pú sà jì jiù dù yǐ suí qí suǒ xū pǔ jiē jǐ shī

救彼众 生,如大悲菩萨妙眼王菩萨。既救度已,随其所须,普皆给施,

chú qí kǔ huàn lìng d? ān yǐn rán h?u shī yǐ wú shàng fǎ bǎo lìng shě fàng yì ān zhù shàn gēn yú f?

除其苦患,令得安隐。然后施以无上法宝,令舍放逸,安住善根,于佛

jiàozhōng xīn wú tuì zhuǎn

教中心无退转。

f? zǐ pú sà m? hē sà yú láo yù zhōng jiù zh?ngshēng shí yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai

佛子!菩萨摩诃萨于牢狱中救众 生时,以诸善根如是回向,所谓:

yuàn yí qia zh?ngshēng jiū jìng xia tuō tān ài chán fù yuàn yí qia zh?ngshēngduànshēng sǐ liú shēng zhì huì àn yuàn

愿一切众 生究竟解脱贪爱缠缚;愿一切众 生断生死流,升智慧岸;愿

yí qia zh?ngshēng chú mia yú chī shēngzhǎng zhì huì xia tuō yí qia fán nǎo chán fù yuàn yí qia zh?ngshēng mia sān

一切众 生除灭愚痴,生 长智慧,解脱一切烦恼缠缚;愿一切众 生灭三

jia fù d? yí qia zhì jiū jìng chū lí yuàn yī qiē zh?ngshēngyǒngduàn yī qia fán nǎo ji? fù dào wú fán nǎo

界缚,得一切智,究竟出离;愿一切众 生永断一切烦恼结缚,到无烦恼、

wú zhàng ài dì zhì huì bǐ àn yuàn yí qia zh?ngshēng lí zhū d?ngniàn sī w?i fēn bi? rù yú píngděng bù d?ng zhì

无障碍地智慧彼岸;愿一切众 生离诸动念,思惟分别,入于平等不动智

dì yuàn yí qia zh?ngshēng tuō zhū yù fù yǒng lí shì jiān yí qia tān yù yú sān jia zhōng wú suǒ rǎn zhu? yuàn

地;愿一切众 生脱诸欲缚,永离世间一切贪欲,于三界中无所染著;愿

yí qia zh?ngshēng d? shang zhì la chángm?ng zhū f? w?i shuō fǎ m?n yuàn yí qia zh?ngshēng d? wú zhu? wú fù xia

一切众 生得胜志乐,常蒙诸佛为说法门;愿一切众 生得无著、无缚解

tuō xīn guǎng dà rú fǎ jia jiū jìng rú xū kōng yuàn yí qia zh?ngshēng d? pú sà sh?ntōng yí qia shì jia tiáo

脱心,广大如法界,究竟如虚空;愿一切众 生得菩萨神通,一切世界调

fú zh?ngshēng lìng lí shì jiān zhù yú dà chang shì w?i pú sà m? hē sà jiù dù láo yù kǔ zh?ngshēng shí shàn

伏众 生,令离世间,住于大乘。是为菩萨摩诃萨救度牢狱苦众 生时善

gēn huí xiàng w?i lìngzh?ngshēng pǔ rù rú lái zhì huì dì gù

根回向。为令众 生普入如来智慧地故。

f? zǐ pú sà m? hē sà jiàn yǒu yù qiú wǔ chù bai fù sh?u zhū kǔ dú fáng wai qū bī jiāng zhī sǐ

佛子!菩萨摩诃萨见有狱囚五处被缚,受诸苦毒,防卫驱逼将之死

dì yù duàn qí mìng shě yán fú tí yī qiē yua jù qīn qi p?ng yǒu xī jiāngyǒng ju? zhì gāo zhēnshàng yǐ

地,欲断其命,舍阎浮提一切乐具,亲戚、朋友悉将永诀,置高砧上以

dāo tú gē hu? y?ng mù qiāng shù guàn qí tǐ yī chán y?u w? yǐ huǒ f?n shāo rú shì děng kǔ zhǒngzhǒng bī p?

刀屠割,或用木枪竖贯其体,衣缠油沃以火焚烧,如是等苦,种 种逼迫。

pú sà jiàn yǐ zì shě qí shēn ?r dài sh?u zhī rú ā yì duō pú sà shū shanghangwáng pú sà jí yú wú

菩萨见已,自舍其身而代受之,如阿逸多菩萨、殊胜行王菩萨、及余无

liàng zhū dà pú sà w?i zh?ngshēng gù zì shě shēnmìng sh?u zhū kǔ dú pú sà ěr shí yǔ zhǔ zhě yán wǒ

量诸大菩萨为众 生故,自舍身命,受诸苦毒。菩萨尔时,语主者言:我

yuàn shě shēn yǐ dài bǐ mìng rú cǐ děng kǔ kě yǐ yǔ wǒ rú zhì bǐ r?n suí yì jiē zu? sha gu? bǐ kǔ ā

愿舍身以代彼命,如此等苦可以与我,如治彼人,随意皆作。设过彼苦阿

sēng qí bai wǒ yì dāngsh?u lìng qí jiě tuō wǒ ru? jiàn bǐ jiāng bai shā hài bù shě shēnmìng jiù shú qí kǔ

僧祇倍,我亦当受,令其解脱。我若见彼将被杀害,不舍身命救赎其苦,

z? bù míng w?i zhù pú sà xīn h? yǐ gù wǒ w?i jiù hù yí qia zh?ngshēng fā yí qia zhì pú tí xīn gù

则不名为住菩萨心。何以故?我为救护一切众 生,发一切智菩提心故。

f? zǐ pú sà m? hē sà zì shě shēnmìng jiù zh?ngshēng shí yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wai yuàn

佛子!菩萨摩诃萨自舍身命,救众 生时,以诸善根如是回向,所谓愿

yí qia zh?ngshēng d? wú duàn jìn jiū jìngshēnmìng yǒng lí yí qia zāi hang bī nǎo yuàn yí qia zh?ngshēng yī zhū f?

一切众 生得无断尽究竟身命,永离一切灾横逼恼。愿一切众 生依诸佛

zhù sh?u yí qia zhì jù zú shí lì pú tí jì bi? yuàn yí qia zh?ngshēng pǔ jiù hán shí lìng wú bù wai

住,受一切智,具足十力菩提记别。愿一切众 生普救含识,令无怖畏,

yǒng chū a dào yuàn yí qia zh?ngshēng d? yí qia mìng rù yú bù sǐ zhì huì jìng jia yuàn yí qia zh?ngshēngyǒng lí

永出恶道。愿一切众 生得一切命,入于不死智慧境界。愿一切众 生永离

yuàn dí wú zhū a nàn cháng w?i zhū f? shàn yǒu suǒ sha yuàn yī qiē zh?ngshēng shě lí yí qia dāo jiànbīngzhàng

怨敌,无诸厄难,常为诸佛善友所摄。愿一切众 生舍离一切刀剑兵仗,

zhū a kǔ jù xiū xíngzhǒngzhǒngqīngjìngshàn ya yuàn yí qia zh?ngshēng lí zhū bù wai pú tí shù xià cuī fú m?

诸恶苦具,修行种 种清净善业。愿一切众 生离诸怖畏;菩提树下摧伏魔

jūn yuàn yí qia zh?ngshēng lí dà zh?ng bù yú wú shàng fǎ xīn jìng wú wai n?ng wai zuì shàng dà shī zǐ hǒu

军。愿一切众 生离大众怖,于无上法心净无畏,能为最上大师子吼。

yuàn yí qia zh?ngshēng d? wú zhàng ài shī zǐ zhì huì yú zhū shì jiān xiū xíngzhang ya yuàn yí qia zh?ngshēng dào wú

愿一切众 生得无障碍师子智慧,于诸世间修行正业。愿一切众 生到无

wai chù chángniàn jiù hù zhū kǔ zh?ngshēng shì w?i pú sà m? hē sà zì shě shēnmìng jiù bǐ lín xíng zhū yù qiú shí

畏处,常念救护诸苦众 生。是为菩萨摩诃萨自舍身命救彼临刑诸狱囚时

shàn gēn huí xiàng w?i lìngzh?ngshēng lí shēng sǐ kǔ d? yú rú lái shàngmiào la gù

善根回向。为令众 生离生死苦,得于如来上妙乐故。


华严经阅读网:http://www.xchuayanjing.com

文章推荐:

佛咒求财感应

佛咒感应

佛咒感应大全

佛咒修持感应大全

佛咒念多少遍有感应