华严经阅读网

《大方广佛华严经注音》21

编辑:凡白 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》21

shí wú jìn zàng pǐn dì ar shí ar

十无尽藏品第二十二

ěr shí gōng d? lín pú sà fù gào zhū pú sà yán f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngzàng gu?

尔时,功德林菩萨复告诸菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨有十种藏,过

qù wai lái xiàn zài zhū f? yǐ shuō dāngshuō jīn shuō h? děng w?i shí suǒ wai xìn zàng jia zàng

去、未来、现在诸佛,已说、当说、今说。何等为十?所谓:信藏、戒藏、

cán zàng kuì zàng w?n zàng shī zàng huì zàng niànzàng chí zàng biànzàng shì w?i shí

惭藏、愧藏、闻藏、施藏、慧藏、念藏、持藏、辩藏,是为十。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà xìn zàng cǐ pú sà xìn yí qia fǎ kōng xìn yí qia fǎ wú xiàng

佛子!何等为菩萨摩诃萨信藏?此菩萨信一切法空,信一切法无相,

xìn yí qia fǎ wú yuàn xìn yí qia fǎ wú zu? xìn yí qia fǎ wú fēn bi? xìn yí qia fǎ wú suǒ yī xìn yí

信一切法无愿,信一切法无作,信一切法无分别,信一切法无所依,信一

qia fǎ bù kě liáng xìn yí qia fǎ wú yǒu shàng xìn yí qia fǎ nán chāo yua xìn yí qia fǎ wú shēng ru? pú

切法不可量,信一切法无有上,信一切法难超越,信一切法无生。若菩

sà n?ng rú shì suí shùn yí qia fǎ shēngjìng xìn yǐ w?n zhū f? fǎ bù kě sī yì xīn bù qia ru? w?n yí

萨能如是随顺一切法,生净信已,闻诸佛法不可思议,心不怯弱;闻一

qia f? bù kě sī yì xīn bù qia ru? w?n zh?ngshēng jia bù kě sī yì xīn bù qia ru? w?n fǎ jia bù kě

切佛不可思议,心不怯弱;闻众 生界不可思议,心不怯弱;闻法界不可

sī yì xīn bù qia ru? w?n xū kōng jia bù kě sī yì xīn bù qia ru? w?n nia pán jia bù kě sī yì xīn

思议,心不怯弱;闻虚空界不可思议,心不怯弱;闻涅槃界不可思议,心

bù qia ru? w?n gu? qù shì bù kě sī yì xīn bù qia ru? w?n wai lái shì bù kě sī yì xīn bù qia ru?

不怯弱;闻过去世不可思议,心不怯弱;闻未来世不可思议,心不怯弱;

w?n xiàn zài shì bù kě sī yì xīn bù qia ru? w?n rù yí qia ji? bù kě sī yì xīn bù qia ru? h? yǐ gù

闻现在世不可思议,心不怯弱;闻入一切劫不可思议,心不怯弱。何以故?

cǐ pú sà yú zhū f? suǒ yí xiàngjiān xìn zhī f? zhì huì wú biān wú jìn shí fāng wú liàng zhū shì jia zhōng yī

此菩萨于诸佛所一向坚信,知佛智慧无边无尽。十方无量诸世界中,一

yī ga yǒu wú liàng zhū f? yú ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí yǐ d? jīn d? dāng d? yǐ chū shì

一各有无量诸佛,于阿耨多罗三藐三菩提,已得、今得、当得,已出世、

jīn chū shì dāng chū shì yǐ rù nia pán jīn rù nia pán dāng rù nia pán bǐ zhū f? zhì huì bù zēng bù

今出世、当出世,已入涅槃、今入涅槃、当入涅槃,彼诸佛智慧不增、不

jiǎn bù shēng bù mia bù jìn bù tuì bù jìn bù yuǎn wú zhī wú shě cǐ pú sà rù f?

减、不生、不灭,不进、不退,不近、不远,无知、无舍;此菩萨入佛

zhì huì ch?ng jiù wú biān wú jìn xìn d? cǐ xìn yǐ xīn bù tuì zhuǎn xīn bù zá luàn bù kě p? huài

智慧,成就无边无尽信。得此信已、心不退转,心不杂乱,不可破坏,

wú suǒ rǎn zhu? cháng yǒu gēn běn suí shùnshang r?n zhù rú lái jiā hù chí yí qia zhū f? zhǒngxìng zēngzhǎng

无所染著,常有根本。随顺圣人,住如来家,护持一切诸佛种性,增长

yí qia pú sà xìn xia suí shùn yí qia rú lái shàn gēn chū shēng yí qia zhū f? fāngbiàn shì míng pú sà m?

一切菩萨信解,随顺一切如来善根,出生一切诸佛方便,是名:菩萨摩

hē sà xìn zàng pú sà zhù cǐ xìn zàng z? n?ng w?n chí yí qia f? fǎ w?i zh?ngshēngshuō jiē lìng kāi wù

诃萨信藏。菩萨住此信藏,则能闻持一切佛法,为众 生说,皆令开悟。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà jia zàng cǐ pú sà ch?ng jiù pǔ ráo yì jia bù sh?u jia bù

佛子!何等为菩萨摩诃萨戒藏?此菩萨成就普饶益戒、不受戒、不

zhù jia wú huǐ han jia wú w?i zhang jia bù sǔn nǎo jia wú zá huì jia wú tān qiú jia wú gu? shī

住戒、无悔恨戒、无违诤戒、不损恼戒、无杂秽戒、无贪求戒、无过失

jia wú huǐ fàn jia yún h? w?i pǔ ráo yì jia cǐ pú sà sh?u chí jìng jia běn w?i lì yì yí qia zh?ngshēng

戒、无毁犯戒。云何为普饶益戒?此菩萨受持净戒,本为利益一切众 生。

yún h? w?i bù sh?u jia cǐ pú sà bù sh?uháng wài dào zhū suǒ yǒu jia dàn xìng zì jīng jìn fang chí sān shì zhū f?

云何为不受戒?此菩萨不受行外道诸所有戒,但性自精进,奉持三世诸佛

rú lái píngděngjìng jia yún h? w?i bù zhù jia cǐ pú sà sh?u chí jia shí xīn bù zhù yù jia bù zhù sa jia

如来平等净戒。云何为不住戒?此菩萨受持戒时,心不住欲界,不住色界,

bù zhù wú sa jia h? yǐ gù bù qiú shēng bǐ ?r chí jia gù yún h? w?i wú huǐ han jia cǐ pú sà h?ng

不住无色界。何以故?不求生彼而持戒故。云何为无悔恨戒?此菩萨恒

d? ān zhù wú huǐ han xīn h? yǐ gù bù zu? zh?ng zuì bù xíngchǎn zhà bù p? jìng jia gù yún h?

得安住,无悔恨心。何以故?不作重罪,不行谄诈,不破净戒故。云何

w?i wú w?i zhang jia cǐ pú sà bù fēi xiān zhì bù gang zào lì xīn cháng suí shùnxiàng nia pán jia jù zú sh?u

为无违诤戒?此菩萨不非先制,不更造立;心常随顺向涅槃戒;具足受

chí wú suǒ huǐ fàn bù yǐ chí jia nǎo tā zh?ngshēng lìng qí shēng kǔ dàn yuàn yí qia xīn chánghuān xǐ ?r chí yú

持无所毁犯;不以持戒恼他众 生,令其生苦;但愿一切心常欢喜而持于

jia yún h? w?i bù nǎo hài jia cǐ pú sà bù yīn yú jia xu? zhū zh?u shù zào zu? fāng yào nǎo hài zh?ngshēng

戒,云何为不恼害戒?此菩萨不因于戒学诸咒术,造作方药,恼害众 生;

dàn w?i jiù hù yí qia zh?ngshēng ?r chí yú jia yún h? w?i bù zá jia cǐ pú sà bù zhu?biānjiàn bù chí zá

但为救护一切众 生而持于戒。云何为不杂戒?此菩萨不著边见,不持杂

jia dàn guānyuán qǐ chí chū lí jia yún h? w?i wú tān qiú jia cǐ pú sà bù xiàn yì xiàng zhāng jǐ yǒu d?

戒,但观缘起持出离戒。云何为无贪求戒?此菩萨不现异相,彰己有德,

dàn w?i mǎn zú chū lí fǎ gù ?r chí yú jia yún h? w?i wú gu? shī jia cǐ pú sà bù zì g?ng gāo yán wǒ chí

但为满足出离法故而持于戒。云何为无过失戒?此菩萨不自贡高,言我持

jia jiàn p? jia r?n yì bù qīng huǐ lìng tā kuì chǐ dàn yī qí xīn ?r chí yú jia yún h? w?i wú huǐ fàn jia

戒;见破戒人亦不轻毁,令他愧耻但一其心而持于戒。云何为无毁犯戒?

cǐ pú sà yǒngduàn shā dào xi? yín wàng yǔ liǎng sh? a kǒu jí wú yì yǔ tān chēn xi? jiàn

此菩萨永断杀、盗、邪淫、妄语、两舌、恶口及无义语,贪、嗔、邪见,

jù zú sh?u chí shí zhǒngshàn ya pú sà chí cǐ wú fàn jia shí zu? shì niàn yán yí qia zh?ngshēng huǐ fàn jìng jia

具足受持十种善业。菩萨持此无犯戒时,作是念言:一切众 生毁犯净戒,

jiē y?u diān dǎo w?i f? shì zūn n?ng zhī zh?ngshēng yǐ h? yīn yuán ?r shēngdiān dǎo huǐ fàn jìng jia wǒ dāngch?ng jiù

皆由颠倒;唯佛世尊能知众 生以何因缘而生颠倒,毁犯净戒。我当成就

wú shàng pú tí guǎng w?i zh?ngshēngshuōzhēn shí fǎ lìng lí diān dǎo shì míng pú sà m? hē sà dì ar jia zàng

无上菩提,广为众 生说真实法,令离颠倒。是名:菩萨摩诃萨第二戒藏。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà cán zàng cǐ pú sà yì niàn gu? qù suǒ zu? zhū a ?r shēng yú

佛子!何等为菩萨摩诃萨惭藏?此菩萨忆念过去所作诸恶而生于

cán wai bǐ pú sà xīn zì niàn yán wǒ wú shǐ shì lái yǔ zhū zh?ngshēng jiē xī hù zu? fù mǔ xiōng dì

惭。谓彼菩萨,心自念言:我无始世来,与诸众 生皆悉互作父母、兄弟、

zǐ mai nán nǚ jù tān chēn chī jiāo màn chǎnkuáng jí yú yí qia zhū fán nǎo gù gangxiāng nǎo hài

姊妹、男女,具贪、嗔、痴、憍慢、谄诳及余一切诸烦恼故,更相恼害,

dì xiānglíng du? jiān yín shāng shā wú a bù zào yí qia zh?ngshēng xī yì rú shì yǐ zhū fán nǎo bai

递相陵夺,奸淫、伤杀,无恶不造;一切众 生,悉亦如是。以诸烦恼备

zào zh?ng a shì gù ga ga bù xiānggōngjìng bù xiāng zūn zh?ng bù xiāngch?ngshùn bù xiāngqiān xià bù xiāng

造众恶,是故各各不相恭敬,不相尊重,不相 承顺,不相谦下,不相

qǐ dǎo bù xiāng hù xī gangxiāng shā hài hù w?i yuànch?u zì w?i wǒ shēn jí zhū zh?ngshēng qù lái xiàn zài

启导,不相护惜,更相杀害,互为怨仇。自惟我身及诸众 生,去来现在

hang wú cán fǎ sān shì zhū f? wú bù zhī jiàn jīn ru? bú duàn c ǐ wú cán hang sān shì zhū f? yì dāngjiàn w ǒ

行无惭法,三世诸佛无不知见。今若不断此无惭行,三世诸佛亦当见我,

wǒ dāng yún h? y?u xíng bù zhǐ shan w?i bù kě shì gù wǒ yìngzhuān xīn duàn chú zhang ā n?u duō lu? sān miǎo sān

我当云何犹行不止?甚为不可。是故我应专心断除,证阿耨多罗三藐三

pú tí guǎng w?i zh?ngshēngshuōzhēn shí fǎ shì míng pú sà m? hē sà dì sān cán zàng

菩提,广为众 生说真实法。是名:菩萨摩诃萨第三惭藏。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà kuì zàng cǐ pú sà zì kuì xī lái yú wǔ yù zhōngzhǒngzhǒng tān

佛子!何等为菩萨摩诃萨愧藏?此菩萨自愧昔来,于五欲中 种 种贪

qiú wú yǒu yàn zú yīn cǐ zēngzhǎng tān huì chī děng yí qia fán nǎo wǒ jīn bù yīng fù xíng shì shì

求,无有厌足,因此增长贪、恚、痴等一切烦恼:我今不应复行是事。

y?u zu? shì niàn zh?ngshēng wú zhì qǐ zhū fán nǎo jù xíng a fǎ bù xiānggōngjìng bù xiāng zūn zh?ng

又作是念:众 生无智,起诸烦恼,具行恶法,不相恭敬,不相尊重,

nǎi zhì zhǎnzhuǎn hù w?i yuànch?u rú shì děng a wú bù bai zào zào yǐ huān xǐ zhuī qiú chēng tàn máng wú

乃至展转互为怨仇。如是等恶,无不备造,造已欢喜,追求称叹,盲无

huì yǎn wú suǒ zhī jiàn yú mǔ r?n fù zhōng rù tāi sh?ushēng ch?ng g?u huì shēn bì jìng zhì yú fā bái miàn

慧眼,无所知见。于母人腹中,入胎受生,成垢秽身,毕竟至于发白面

zh?u yǒu zhì huì zhě guān cǐ dàn shì c?ng yín yù shēng bù jìng zhī fǎ sān shì zhū f? jiē xī zhī jiàn ru?

皱;有智慧者,观此但是从淫欲,生不净之法,三世诸佛皆悉知见。若

wǒ yú jīn y?u xíng shì shì z? w?i qī kuáng sān shì zhū f? shì gù wǒ dāng xiū xíng yú kuì sù ch?ng ā n?u duō

我于今犹行是事,则为欺诳三世诸佛,是故我当修行于愧,速成阿耨多

lu? sān miǎo sān pú tí guǎng w?i zh?ngshēngshuōzhēn shí fǎ shì míng pú sà m? hē sà dì sì kuì zàng

罗三藐三菩提,广为众 生说真实法,是名:菩萨摩诃萨第四愧藏。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà w?n zàng cǐ pú sà zhī shì shì yǒu gù shì shì yǒu shì shì wú

佛子!何等为菩萨摩诃萨闻藏?此菩萨知是事有,故是事有;是事无,

gù shì shì wú shì shì qǐ gù shì shì qǐ shì shì mia gù shì shì mia shì shì jiān fǎ shì chū shì jiān fǎ

故是事无;是事起,故是事起是事灭,故是事灭;是世间法,是出世间法;

shì yǒu w?i fǎ shì wú w?i fǎ shì yǒu jì fǎ shì wú jì fǎ h? děng w?i shì shì yǒu gù shì shì yǒu

是有为法,是无为法;是有记法,是无记法。何等为是事有,故是事有?

wai wú míng yǒu gù hang yǒu h? děng w?i shì shì wú gù shì shì wú wai shí wú gù míng sa wú

谓:无明有,故行有。何等为是事无,故是事无?谓:识无,故名色无。

h? děng w?i shì shì qǐ gù shì shì qǐ wai ài qǐ gù kǔ qǐ h? děng w?i shì shì mia gù shì shì mia

何等为是事起,故是事起?谓:爱起,故苦起。何等为是事灭,故是事灭?

wai yǒu mia gù shēng mia h? děng w?i shì jiān fǎ suǒ wai sa sh?uxiǎng xíng shí h? děng w?i

谓:有灭,故生灭。何等为世间法?所谓:色、受想、行、识。何等为

chū shì jiān fǎ suǒ wai jia dìng huì xia tuō xia tuō zhī jiàn h? děng w?i yǒu w?i fǎ suǒ wai

出世间法?所谓:戒、定、慧、解脱、解脱知见。何等为有为法?所谓:

yù jia sa jia wú sa jia zh?ngshēng jia h? děng w?i wú w?i fǎ suǒ wai xū kōng nia pán shù yuán

欲界、色界、无色界、众 生界。何等为无为法?所谓:虚空涅槃、数缘

mia fēi shù yuán mia yuán qǐ fǎ xìng zhù h? děng w?i yǒu jì fǎ wai sì shang dì sì shā m?n guǒ sì biàn

灭非数缘灭、缘起法性住。何等为有记法?谓四圣谛、四沙门果、四辩、

sì wú suǒ wai sì niàn chù sì zhang qín sì sh?n zú wǔ gēn wǔ lì qī ju? fan bā shang dào fan

四无所畏、四念处、四正勤、四神足、五根、五力、七觉分、八圣道分。

h? děng w?i wú jì fǎ wai shì jiān yǒu biān shì jiān wú biān shì jiān yì yǒu biān yì wú biān shì jiān fēi yǒu biān

何等为无记法?谓世间有边。世间无边,世间亦有边亦无边,世间非有边

fēi wú biān shì jiān yǒu cháng shì jiān wú cháng shì jiān yì yǒu cháng yì wú cháng shì jiān fēi yǒu cháng fēi wú

非无边;世间有常,世间无常,世间亦有常亦无常,世间非有常非无

cháng rú lái mia h?u yǒu rú lái mia h?u wú rú lái mia h?u yì yǒu yì wú rú lái mia h?u fēi yǒu fēi wú

常;如来灭后有,如来灭后无,如来灭后亦有亦无,如来灭后非有非无;

wǒ jí zh?ngshēng yǒu wǒ jí zh?ngshēng wú wǒ jí zh?ngshēng yì yǒu yì wú wǒ jí zh?ngshēng fēi yǒu fēi wú

我及众 生有,我及众 生无,我及众 生亦有亦无,我及众 生非有非无;

gu? qù yǒu jǐ rú lái bō nia pán jǐ shēng w?n pì zhī f? bō nia pán wai lái yǒu jǐ rú lái jǐ shēng

过去,有几如来般涅槃?几声闻辟支佛般涅槃?未来,有几如来?几声

w?n pì zhī f? jǐ zh?ngshēng xiàn zài yǒu jǐ f? zhù jǐ shēng w?n pì zhī f? zhù jǐ zh?ngshēng zhù

闻辟支佛?几众 生?现在,有几佛住?几声闻辟支佛住?几众 生住?

h? děng rú lái zuì xiān chū h? děngshēng w?n pì zhī f? zuì xiān chū h? děngzh?ngshēng zuì xiān chū h? děng rú

何等如来最先出?何等声闻辟支佛最先出?何等众 生最先出?何等如

lái zuì h?u chū h? děngshēng w?n pì zhī f? zuì h?u chū h? děngzh?ngshēng zuì h?u chū h? fǎ zuì zài chū

来最后出?何等声闻辟支佛最后出?何等众 生最后出?何法最在初?

h? fǎ zuì zài h?u shì jiānc?ng h? chù lái qù zhì h? suǒ yǒu jǐ shì jia ch?ng yǒu jǐ shì jia huài shì

何法最在后?世间从何处来,去至何所?有几世界成,有几世界坏?世

jia c?ng h? chù lái qù zhì h? suǒ h? zhě w?i shēng sǐ zuì chū jì h? zhě w?i shēng sǐ zuì h?u jì shì míng

界从何处来,去至何所?何者为生死最初际?何者为生死最后际?是名

wú jì fǎ pú sà m? hē sà zu? rú shì niàn yí qia zh?ngshēng yú shēng sǐ zhōng wú yǒu duō w?n bù n?ngliǎo zhī

无记法。菩萨摩诃萨作如是念:一切众 生于生死中无有多闻,不能了知

cǐ yí qia fǎ wǒ dāng fā yì chí duō w?n zàng zhang ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí w?i zhū zh?ngshēngshuōzhēn

此一切法;我当发意持多闻藏,证阿耨多罗三藐三菩提,为诸众 生说真

shí fǎ shì míng pú sà m? hē sà dì wǔ duō w?n zàng

实法。是名:菩萨摩诃萨第五多闻藏。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà shī zàng cǐ pú sà hang shí zhǒng shī suǒ wai fēn jiǎn shī

佛子!何等为菩萨摩诃萨施藏?此菩萨行十种施。所谓:分减施、

ji? jìn shī nai shī wài shī nai wài shī yí qia shī gu? qù shī wai lái shī xiàn zài shī jiū jìng

竭尽施、内施、外施、内外施、一切施、过去施、未来施、现在施、究竟

shī f? zǐ yún h? w?i pú sà fēn jiǎn shī cǐ pú sà bǐngxìng r?n cí hǎo xíng huì shī ru? d? měi wai

施。佛子!云何为菩萨分减施?此菩萨禀性仁慈,好行惠施。若得美味,

bù zhuān zì sh?u yào yǔ zh?ngshēng rán h?u fāng shí fán suǒ sh?u wù xī yì rú shì ru? zì shí shí zu?

不专自受,要与众 生,然后方食;凡所受物,悉亦如是。若自食时,作

shì niàn yán wǒ shēnzhōng yǒu bā wàn hù ch?ng yī yú wǒ zhù wǒ shēnchōng la bǐ yì chōng la wǒ shēn jī kǔ

是念言:我身中有八万户虫依于我住,我身充乐,彼亦充乐,我身饥苦,

bǐ yì jī kǔ wǒ jīn sh?u cǐ suǒ yǒu yǐn shí yuànlìngzh?ngshēng pǔ d? chōng bǎo w?i shī bǐ gù ?r zì shí zhī

彼亦饥苦。我今受此所有饮食,愿令众 生普得充饱;为施彼故而自食之,

bù tān qí wai fù zu? shì niàn wǒ yú cháng ya ài zhu? qí shēn yù lìngchōng bǎo ?r sh?u yǐn shí jīn yǐ cǐ

不贪其味。复作是念:我于长夜爱著其身,欲令充饱而受饮食;今以此

shí huì shī zh?ngshēng yuàn wǒ yú shēnyǒngduàn tān zhu? shì míng fēn jiǎn shī

食惠施众 生,愿我于身永断贪著。是名:分减施。

yún h? w?i pú sà ji? jìn shī f? zǐ cǐ pú sà d? zhǒngzhǒngshàng wai yǐn shí xiāng huā yī fu zī

云何为菩萨竭尽施?佛子!此菩萨得种 种 上味饮食,香华衣服,资

shēng zhī jù ru? zì yǐ sh?uy?ng z? ān la yán nián ru? chu? jǐ shī r?n z? qi?ng kǔ yāo mìng shí hu? yǒu

生之具,若自以受用则安乐延年,若辍己施人,则穷苦夭命。时,或有

r?n lái zu? shì yán rǔ jīn suǒ yǒu xī dāng yǔ wǒ pú sà zì niàn wǒ wú shǐ yǐ lái yǐ jī a gù sàng

人来作是言:汝今所有,悉当与我。菩萨自念:我无始已来,以饥饿故丧

shēn wú shù wai c?ng d? yǒu rú háo m? xǔ ráo yì zh?ngshēng ?r hu? shàn lì jīn wǒ yì dāngt?ng yú wǎng xī ?r shě

身无数,未曾得有如毫末许饶益众 生而获善利。今我亦当同于往昔而舍

qí mìng shì gù yìng w?i ráo yì zh?ngshēng suí qí suǒ yǒu yí qia jiē shě nǎi zhì jìn mìng yì wú suǒ lìn

其命,是故应为饶益众 生,随其所有,一切皆舍;乃至尽命,亦无所吝。

shì míng ji? jìn shī

是名:竭尽施。

yún h? w?i pú sà nai shī f? zǐ cǐ pú sà niánfāngshǎoshang duānzhang měi hǎo xiāng huā yī fu yǐ

云何为菩萨内施?佛子!此菩萨年方少盛,端正美好,香华衣服以

yán qí shēn shǐ sh?uguàndǐng zhuǎn lún wáng wai qī bǎo jù zú wáng sì tiān xià shí hu? yǒu r?n lái b?

严其身。始受灌顶,转轮王位,七宝具足,王四天下。时,或有人来白

wáng yán dà wángdāng zhī wǒ jīn shuāi lǎo shēnyīngzh?ng jí qi?ng dú l?i dùn sǐ jiāng bù jiǔ ru? d? wángshēn

王言:大王当知我今衰老,身婴重疾,茕独羸顿,死将不久,若得王身,

shǒu zú xua r?u t?u mù gǔ suǐ wǒ zhī shēnmìng bì jì cún hu? w?i yuàn dà wáng m? gangch?uliáng yǒu

手足、血肉、头目、骨髓,我之身命必冀存活。唯愿大王莫更筹量,有

suǒ gù xī dàn jiàn cí niàn yǐ shī yú wǒ ěr shí pú sà zu? shì niàn yán jīn wǒ cǐ shēn h?u bì dāng sǐ

所顾惜;但见慈念,以施于我。尔时,菩萨作是念言:今我此身后必当死,

wú yī lì yì yí shí jí shě yǐ jì zh?ngshēng niàn yǐ shī zhī xīn wú suǒ huǐ shì míng nai shī

无一利益;宜时疾舍,以济众 生。念已施之,心无所悔;是名:内施。

yún h? w?i pú sà wài shī f? zǐ cǐ pú sà niánshang sa měi zh?ngxiàng jù zú míng huā shàng fú ?r

云何为菩萨外施?佛子!此菩萨年盛色美,众 相具足,名华上服而

yǐ yán shēn shǐ sh?uguàndǐng zhuǎn lún wáng wai qī bǎo jù zú wáng sì tiān xià shí hu? yǒu r?n lái b?

以严身。始受灌顶,转轮王位,七宝具足,王四天下。时,或有人来白

wáng yán wǒ jīn pín jù zh?ng kǔ bī p? w?i yuàn r?n cí ta chuí jīn niàn shě cǐ wáng wai yǐ shàn yú wǒ

王言:我今贫窭,众苦逼迫,唯愿仁慈,特垂矜念,舍此王位以赡于我,

wǒ dāngtǒnglǐng sh?uwáng fú la ěr shí pú sà zu? shì niàn yán yí qia r?ngshang bì dāngshuāi xiē yú shuāi

我当统领,受王福乐。尔时,菩萨作是念言:一切荣盛必当衰歇,于衰

xiē shí bù n?ng fù gang ráo yì zh?ngshēng wǒ jīn yí yìng suí bǐ suǒ qiú chōng mǎn qí yì zu? shì niàn yǐ

歇时,不能复更饶益众 生;我今宜应随彼所求,充满其意。作是念已,

jí biàn shī zhī ?r wú suǒ huǐ shì míng wài shī

即便施之而无所悔。是名:外施。

yún h? w?i pú sà nai wài shī f? zǐ cǐ pú sà rú shàng suǒ shuō chù lún wáng wai qī bǎo jù zú

云何为菩萨内外施?佛子!此菩萨如上所说,处轮王位,七宝具足,

wáng sì tiān xià shí hu? yǒu r?n ?r lái bái yán cǐ zhuǎn lún wai wáng chù yǐ jiǔ wǒ wai c?ng d? w?i

王四天下。时,或有人而来白言:此转轮位,王处已久,我未曾得。唯

yuàn dà wáng shě zhī yǔ wǒ bìng jí wángshēn w?i wǒ ch?n pú ěr shí pú sà zu? shì niàn yán wǒ shēn cái bǎo

愿大王舍之与我,并及王身,为我臣仆。尔时,菩萨作是念言:我身财宝

jí yǐ wáng wai xī shì wú cháng bài huài zhī fǎ wǒ jīn shangzhuàng fù yǒu tiān xià qǐ zhě xiànqián dāng

及以王位,悉是无常、败坏之法,我今盛 壮 ,富有天下;乞者现前,当

yǐ bù jiān ?r qiú jiān fǎ zu? shì niàn yǐ jí biàn shī zhī nǎi zhì yǐ shēngōng qín zu? yì xīn wú suǒ huǐ

以不坚而求坚法。作是念已,即便施之;乃至以身恭勤作役,心无所悔;

shì míng nai wài shī

是名:内外施。

yún h? w?i pú sà yí qia shī f? zǐ cǐ pú sà yì rú shàngshuō chǔ lún wáng wai qī bǎo jù zú

云何为菩萨一切施?佛子!此菩萨亦如上说,处轮王位,七宝具足,

wáng sì tiān xià shí yǒu wú liàng pín qi?ng zhī r?n lái yì qí qián ?r zu? shì yán dà wángmíngchēngzhōu w?n shí

王四天下。时,有无量贫穷之人来诣其前,而作是言:大王名称周闻十

fāng wǒ děng qīn fēng gù lái zhì cǐ wú cáo jīn zhě ga yǒu suǒ qiú yuàn pǔ chuí cí lìng d? mǎn zú shí

方,我等钦风故来至此。吾曹今者各有所求,愿普垂慈,令得满足。时,

zhū pín r?n c?ng bǐ dà wáng hu? qǐ gu? tǔ hu? qǐ qī zi hu? qǐ shǒu zú xua r?u xīn fai t?u mù

诸贫人从彼大王,或乞国土,或乞妻子,或乞手足、血肉、心肺、头目、

suǐ nǎo pú sà shì shí xīn zu? shì niàn yí qia ēn ài huì dāng bi? lí ?r yú zh?ngshēng wú suǒ ráo yì

髓脑。菩萨是时,心作是念:一切恩爱会当别离,而于众 生无所饶益,

wǒ jīn w?i yù yǒng shě tān ài yǐ cǐ yí qia bì lí sàn wù mǎn zh?ngshēngyuàn zu? shì niàn yǐ xī jiē shī yǔ

我今为欲永舍贪爱,以此一切必离散物满众 生愿。作是念已,悉皆施与,

xīn wú huǐ han yì bù yú zh?ngshēng ?r shēng yàn jiàn shì míng yí qia shī

心无悔恨,亦不于众 生而生厌贱;是名:一切施。

yún h? w?i pú sà gu? qù shī cǐ pú sà w?n gu? qù zhū f? pú sà suǒ yǒu gōng d? w?n yǐ bù zhu? liǎo

云何为菩萨过去施?此菩萨闻过去诸佛菩萨所有功德,闻已不著,了

dá fēi yǒu bù qǐ fēn bi? bù tān bù wai yì bù qiú qǔ wú suǒ yī yǐ jiàn fǎ rú mang wú yǒu jiān

达非有,不起分别,不贪不味,亦不求取,无所依倚,见法如梦,无有坚

gù yú zhū shàn gēn bù qǐ yǒu xiǎng yì wú suǒ yǐ dàn w?i jiào huà qǔ zhu?zh?ngshēngch?ng shú f? fǎ ?r w?i

固,于诸善根不起有想,亦无所倚。但为教化,取著众 生 成熟佛法而为

yǎn shuō y?u fù guān chá gu? qù zhū fǎ shí fāng tuī qiú dōu bù kě d? zu? shì niàn yǐ yú gu? qù fǎ bì

演说;又复观察过去诸法,十方推求都不可得。作是念已,于过去法,毕

jìng jiē shě shì míng gu? qù shī

竟皆舍;是名:过去施。

yún h? w?i pú sà wai lái shī cǐ pú sà w?n wai lái zhū f? zhī suǒ xiū xíng liǎo dá fēi yǒu bù qǔ yú

云何为菩萨未来施?此菩萨闻未来诸佛之所修行,了达非有,不取于

xiàng bù bi? la wǎngshēng zhū f? gu? tǔ bù wai bù zhu? yì bù shēng yàn bù yǐ shàn gēn huí xiàng yú bǐ

相,不别乐往生诸佛国土,不味不著,亦不生厌;不以善根回向于彼,

yì bù yú bǐ ?r tuì shàn gēn cháng qín xiū xíng wai c?ng fai shě dàn yù yīn bǐ jìng jia sha qǔ zh?ngshēng w?i

亦不于彼而退善根,常勤修行,未曾废舍。但欲因彼境界摄取众 生,为

shuōzhēn shí lìngch?ng shú f? fǎ rán cǐ fǎ zhě fēi yǒu chù suǒ fēi wú chù suǒ fēi nai fēi wài fēi

说真实,令成熟佛法;然此法者非有处所,非无处所;非内、非外;非

jìn fēi yuǎn fù zu? shì niàn ru? fǎ fēi yǒu bù kě bù shě shì míng wai lái shī

近,非远。复作是念:若法非有,不可不舍。是名:未来施。

yún h? w?i pú sà xiàn zài shī cǐ pú sà w?n sì tiānwángzh?ngtiān sān shí sān tiān ya m? tiān dōu

云何为菩萨现在施?此菩萨闻四天王众天、三十三天、夜摩天、兜

shuài tu? tiān huà la tiān tā huà zì zài tiān fàn tiān fàn shēntiān fàn fǔ tiān fàn zh?ngtiān dà fàn

率陀天、化乐天、他化自在天、梵天、梵身天、梵辅天、梵众天、大梵

tiān guāngtiān shǎoguāngtiān wú liàngguāngtiān guāng yīn tiān jìngtiān shǎojìngtiān wú liàngjìngtiān

天、光天、少光天、无量 光天、光音天、净天、少净天、无量净天、

biànjìngtiān guǎngtiān shǎoguǎngtiān wú liàngguǎngtiān guǎng guǒ tiān wú fán tiān wú ra tiān shànjiàn

遍净天、广天、少广天、无量 广天、广果天、无烦天、无热天、善见

tiān shànxiàntiān sa jiū jìngtiān nǎi zhì w?n shēng w?n yuánjiào jù zú gōng d? w?n yǐ qí xīn bù mí

天、善现天、色究竟天,乃至闻声闻缘觉具足功德。闻已,其心不迷、

bù m? bù jù bù sàn dàn guān zhū hang rú mang bù shí wú yǒu tān zhu? w?i lìngzh?ngshēng shě lí a qù

不没、不聚、不散,但观诸行如梦不实,无有贪著;为令众 生舍离恶趣,

xīn wú fēn bi? xiū pú sà dào ch?ng jiù f? fǎ ?r w?i kāi yǎn shì míng xiàn zài shī

心无分别,修菩萨道,成就佛法而为开演;是名:现在施。

yún h? w?i pú sà jiū jìng shī f? zǐ cǐ pú sà jiǎ shǐ yǒu wú liàngzh?ngshēng hu? yǒu wú yǎn hu?

云何为菩萨究竟施?佛子!此菩萨,假使有无量 众 生或有无眼、或

yǒu wú ěr hu? wú bí sh? jí yǐ shǒu zú lái zhì qí suǒ gào pú sà yán wǒ shēn b? hù zhū gēn cán quē

有无耳、或无鼻舌及以手足,来至其所,告菩萨言:我身薄祜,诸根残缺,

w?i yuàn r?n cí yǐ shànfāngbiàn shě jǐ suǒ yǒu lìng wǒ jù zú pú sà w?n zhī jí biàn shī yǔ jiǎ shǐ y?u

唯愿仁慈,以善方便舍己所有,令我具足。菩萨闻之,即便施与。假使由

cǐ jīng ā sēng qí ji? zhū gēn bù jù yì bù xīn shēng yī niàn huǐ xī dàn zì guānshēn c?ng chū rù tāi

此,经阿僧祇劫,诸根不具,亦不心生一念悔惜,但自观身:从初入胎

bù jìng wēi xíng bāo duàn zhū gēn shēng lǎo bìng sǐ y?u guān cǐ shēn wú yǒu zhēn shí wú yǒu cán

不净微形,胞段诸根,生、老、病、死;又观此身:无有真实,无有惭

kuì fēi xiánshang wù ch?u huì bù ji? gǔ ji? xiāng chí xua r?u suǒ tú jiǔ kǒngcháng liú r?n suǒ a jiàn

愧,非贤圣物,臭秽不洁,骨节相持血肉所涂,九孔常流,人所恶贱;

zu? shì guān yǐ bù shēng yī niàn ài zhu? zhī xīn fù zu? shì niàn cǐ shēn wēi cuì wú yǒu jiān gù wǒ jīn yún

作是观已,不生一念爱著之心。复作是念:此身危脆无有坚固,我今云

h? ?r shēngliànzhu? yìng yǐ shī bǐ chōng mǎn qí yuàn rú wǒ suǒ zu? yǐ cǐ kāi dǎo yí qia zh?ngshēng lìng yú

何而生恋著?应以施彼,充满其愿如我所作,以此开导一切众 生,令于

shēn xīn bù shēng tān ài xī d? ch?ng jiù qīngjìng zhì shēn shì míng jiū jìng shī shì w?i pú sà m? hē sà dì

身心不生贪爱,悉得成就清净智身。是名:究竟施。是为菩萨摩诃萨第

liù shī zàng

六施藏。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà huì zàng cǐ pú sà yú sa rú shí zhī sa jí rú shí zhī sa

佛子!何等为菩萨摩诃萨慧藏?此菩萨于色如实知,色集如实知,色

mia rú shí zhī sa mia dào rú shí zhī yú sh?u xiǎng xíng shí rú shí zhī sh?u xiǎng xíng shí

灭如实知,色灭道如实知;于受、想、行、识如实知,受、想、行、识

jí rú shí zhī sh?u xiǎng xíng shí mia rú shí zhī sh?u xiǎng xíng shí mia dào rú shí zhī yú

集如实知,受、想、行、识灭如实知,受、想、行、识灭道如实知;于

wú míng rú shí zhī wú míng jí rú shí zhī wú míng mia rú shí zhī wú míng mia dào rú shí zhī yú ài rú shí

无明如实知,无明集如实知,无明灭如实知,无明灭道如实知;于爱如实

zhī ài jí rú shí zhī ài mia rú shí zhī ài mia dào rú shí zhī yú shēng w?n rú shí zhī shēng w?n fǎ

知,爱集如实知,爱灭如实知,爱灭道如实知;于声闻如实知,声闻法

rú shí zhī shēng w?n jí rú shí zhī shēng w?n nia pán rú shí zhī yú dú ju? rú shí zhī dú ju? fǎ rú shí

如实知,声闻集如实知,声闻涅槃如实知;于独觉如实知,独觉法如实

zhī dú ju? jí rú shí zhī dú ju? nia pán rú shí zhī yú pú sà rú shí zhī pú sà fǎ rú shí zhī pú

知,独觉集如实知,独觉涅槃如实知;于菩萨如实知,菩萨法如实知,菩

sà jí rú shí zhī pú sà nia pán rú shí zhī yún h? zhī zhī c?ng ya bào zhū hang yīn yuán zhī suǒ zào zu? yí

萨集如实知,菩萨涅槃如实知。云何知?知从业报诸行因缘之所造作。一

qia xū jiǎ kōng wú yǒu shí fēi wǒ fēi jiān gù wú yǒu shǎo fǎ kě d? ch?ng lì yù lìngzh?ngshēng zhī qí shí

切虚假,空无有实,非我非坚固,无有少法可得成立。欲令众 生知其实

xìng guǎng w?i xuānshuō w?i shuō h? děng shuō zhū fǎ bù kě huài h? děng fǎ bù kě huài sa bù kě huài

性,广为宣说。为说何等?说诸法不可坏。何等法不可坏?色不可坏,

sh?u xiǎng xíng shí bù kě huài wú míng bù kě huài shēng w?n fǎ dú ju? fǎ pú sà fǎ bù kě huài

受、想、行、识不可坏,无明不可坏,声闻法、独觉法、菩萨法不可坏。

h? yǐ gù yí qia fǎ wú zu? wú zu? zhě wú yán shuō wú chù suǒ bù shēng bù qǐ bù yǔ

何以故?一切法无作,无作者,无言说,无处所,不生,不起,不与,

bù qǔ wú d?ngzhuǎn wú zu? y?ng pú sà ch?ng jiù rú shì děng wú liàng huì zàng yǐ shǎofāngbiàn liǎo yí qia

不取,无动转,无作用。菩萨成就如是等无量慧藏,以少方便,了一切

fǎ zì rán míng dá bù y?u tā wù cǐ huì wú jìn zàng yǒu shí zhǒng bù kě jìn gù shuō w?i wú jìn h? děng

法自然明达,不由他悟。此慧无尽藏有十种不可尽故。说为无尽。何等

w?i shí suǒ wai duō w?n shànqiǎo bù kě jìn gù qīn jìn shàn zhī shí bù kě jìn gù shàn fēn bi? jù yì bù kě

为十?所谓:多闻善巧不可尽故,亲近善知识不可尽故,善分别句义不可

jìn gù rù shēn fǎ jia bù kě jìn gù yǐ yí wai zhì zhuāng yán bù kě jìn gù jí yí qia fú d? xīn wú pí

尽故,入深法界不可尽故,以一味智 庄 严不可尽故,集一切福德心无疲

juàn bù kě jìn gù rù yí qia tu? lu? ní m?n bù kě jìn gù n?ng fēn bi? yí qia zh?ngshēng yǔ yán yīn shēng bù kě

倦不可尽故,入一切陀罗尼门不可尽故,能分别一切众 生语言音声不可

jìn gù n?ngduàn yí qia zh?ngshēng yí hu? bù kě jìn gù w?i yí qia zh?ngshēngxiàn yí qia f? sh?n lì jiào huà tiáo fú

尽故,能断一切众 生疑惑不可尽故,为一切众 生现一切佛神力教化调伏

lìng xiū xíng bù duàn bù kě jìn gù shì w?i shí shì w?i pú sà m? hē sà dì qī huì zàng zhù cǐ zàng zhě

令修行不断不可尽故,是为十;是为:菩萨摩诃萨第七慧藏。住此藏者,

d? wú jìn zhì huì pǔ n?ng kāi wù yí qia zh?ngshēng

得无尽智慧,普能开悟一切众 生。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà niànzàng cǐ pú sà shě lí chī hu? d? jù zú niàn yì niàn gu?

佛子!何等为菩萨摩诃萨念藏?此菩萨舍离痴惑,得具足念,忆念过

qù yì shēng ar shēng nǎi zhì shí shēng bǎi shēng qiānshēng b ǎ iqiānshēng wú liàng bǎi qiānshēng ch?ng

去一生、二生、乃至十生、百生、千生、百千生、无量百千生,成

ji? huài ji? ch?nghuài ji? fēi yī ch?ng ji? fēi yī huài ji? fēi yī ch?nghuài ji? bǎi ji? qiān ji?

劫、坏劫、成坏劫、非一成劫、非一坏劫、非一成坏劫,百劫、千劫、

bǎi qiān yì nu? yú tuō nǎi zhì wú liàng wú shù wú biān wú děng bù kě shǔ bù kě chēng bù kě

百千亿,那由他乃至无量、无数、无边、无等、不可数、不可称、不可

sī bù kě liáng bù kě shuō bù kě shuō bù kě shuō ji? niàn yī f? míng hào nǎi zhì bù kě shuō bù kě

思、不可量、不可说、不可说不可说劫。念一佛名号,乃至不可说不可

shuō f? míng hào niàn yī f? chū shì shuōsh?u jì nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō f? chū shì shuōsh?u jì niàn yī f?

说佛名号;念一佛出世说授记,乃至不可说不可说佛出世说授记;念一佛

chū shì shuō xiū duō lu? nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō f? chū shì shuō xiū duō lu? rú xiū duō lu? qí ya sh?u

出世说修多罗,乃至不可说不可说佛出世说修多罗,如修多罗、祇夜、授

jì qi? tu? ní tu? nà yōu tu? nà běn shì běn shēng fāngguǎng wai c?ng yǒu pì yù lùn yì

记、伽陀、尼陀那、优陀那、本事、本生、方广、未曾有、譬谕、论议。

yì rú shì niàn yī zh?ng huì nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuōzh?ng huì niàn yǎn yī fǎ nǎi zhì yǎn bù kě shuō bù

亦如是念一众会,乃至不可说不可说众会;念演一法,乃至演不可说不

kě shuō fǎ niàn yī gēn zhǒngzhǒngxìng nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō gēn zhǒngzhǒngxìng niàn yī gēn wú liàngzhǒng

可说法;念一根种 种性,乃至不可说不可说根种 种性;念一根无量 种

zhǒngxìng nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō gēn wú liàngzhǒngzhǒngxìng niàn yī fán nǎo zhǒngzhǒngxìng nǎi zhì bù kě

种性,乃至不可说不可说根无量 种 种性;念一烦恼种 种性,乃至不可

shuō bù kě shuō fán nǎo zhǒngzhǒngxìng niàn yī sān mai zhǒngzhǒngxìng nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō sān mai zhǒngzhǒng

说不可说烦恼种 种性;念一三昧种 种性,乃至不可说不可说三昧种 种

xìng cǐ niàn yǒu shí zhǒng suǒ wai jì jìngniàn qīngjìngniàn bù zhu?niàn míng cha niàn lí ch?nniàn

性。此念有十种,所谓:寂静念、清净念、不浊念、明彻念、离尘念、

lí zhǒngzhǒngch?nniàn lí g?u niàn guāng yào niàn kě ài la niàn wú zhàng ài niàn pú sà zhù shì niàn shí

离种 种尘念、离垢念、光耀念、可爱乐念、无障碍念。菩萨住是念时,

yí qia shì jiān wú n?ng ráo luàn yí qia yì lùn wú n?ngbiànd?ng wǎng shì shàn gēn xī d? qīngjìng yú zhū shì fǎ wú

一切世间无能娆乱,一切异论无能变动,往世善根悉得清净,于诸世法无

suǒ rǎn zhu? zh?ng m? wài dào suǒ bù n?nghuài zhuǎnshēnsh?ushēng wú suǒ wàng shī gu? xiàn wai lái shuō

所染著,众魔外道所不能坏;转身受生,无所忘失;过、现、未来,说

fǎ wú jìn yú yí qia shì jia zhōng yǔ zh?ngshēngt?ng zhù c?ng wú gu? jiù rù yí qia zhū f? zh?ng huì dào chǎng

法无尽;于一切世界中,与众 生同住,曾无过咎;入一切诸佛众会道场,

wú suǒ zhàng ài yí qia f? suǒ xī d? qīn jìn shì míng pú sà m? hē sà dì bā niànzàng

无所障碍;一切佛所,悉得亲近。是名:菩萨摩诃萨第八念藏。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà chí zàng cǐ pú sà chí zhū f? suǒ shuō xiū duō lu? w?n jù yì

佛子!何等为菩萨摩诃萨持藏?此菩萨持诸佛所说修多罗,文句义

lǐ wú yǒu wàng shī yì shēng chí nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuōshēng chí chí yī f? míng hào nǎi zhì bù

理,无有忘失。一生持,乃至不可说不可说生持;持一佛名号,乃至不

kě shuō bù kě shuō f? míng hào chí yī ji? shù nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō ji? shù chí yī f? sh?u jì nǎi

可说不可说佛名号;持一劫数,乃至不可说不可说劫数;持一佛授记,乃

zhì bù kě shuō bù kě shuō f? sh?u jì chí yī xiū duō lu? nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō xiū duō lu? chí yī zh?ng

至不可说不可说佛授记;持一修多罗,乃至不可说不可说修多罗;持一众

huì nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuōzh?ng huì chí yǎn yī fǎ nǎi zhì yǎn bù kě shuō bù kě shuō fǎ chí yī

会,乃至不可说不可说众会;持演一法,乃至演不可说不可说法;持一

gēn wú liàngzhǒngzhǒngxìng nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō gēn wú liàngzhǒngzhǒngxìng chí yī fán nǎo zhǒngzhǒngxìng

根无量 种 种性,乃至不可说不可说根无量 种 种性;持一烦恼种 种性,

nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fán nǎo zhǒngzhǒngxìng chí yī sān mai zhǒngzhǒngxìng nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō sān

乃至不可说不可说烦恼种 种性;持一三昧种 种性,乃至不可说不可说三

mai zhǒngzhǒngxìng f? zǐ cǐ chí zàng wú biān nán mǎn nán zhì qí dǐ nán d? qīn jìn wú n?ng zhì fú

昧种 种性。佛子!此持藏无边难满,难至其底,难得亲近,无能制伏;

wú liàng wú jìn jù dà wēi lì shì f? jìng jia w?i f? n?ngliǎo shì míng pú sà m? hē sà dì jiǔ chí

无量无尽,具大威力,是佛境界,唯佛能了。是名:菩萨摩诃萨第九持

zàng

藏。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà biànzàng cǐ pú sà yǒu shēn zhì huì liǎo zhī shí xiàng guǎng

佛子!何等为菩萨摩诃萨辩藏?此菩萨。有深智慧,了知实相;广

w?i zh?ngshēng yǎn shuō zhū fǎ bù w?i yí qia zhū f? jīngdiǎn shuō yī pǐn fǎ nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō pǐn

为众 生演说诸法,不违一切诸佛经典。说一品法,乃至不可说不可说品

fǎ shuō yī f? míng hào nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō f? míng hào rú shì shuō yī shì jia shuō yī f? sh?u

法;说一佛名号,乃至不可说不可说佛名号;如是:说一世界,说一佛授

jì shuō yī xiū duō lu? shuō yī zh?ng huì shuō yǎn yī fǎ shuō yī gēn wú liàngzhǒngzhǒngxìng shuō yī fán nǎo

记,说一修多罗,说一众会,说演一法,说一根无量 种 种性,说一烦恼

wú liàngzhǒngzhǒngxìng shuō yī sān mai wú liàngzhǒngzhǒngxìng nǎi zhì shuō bù kě shuō bù kě shuō sān mai wú liàngzhǒng

无量 种 种性,说一三昧无量 种 种性,乃至说不可说不可说三昧无量 种

zhǒngxìng hu? yī rì shuō hu? bàn yua yī yua shuō hu? bǎi nián qiānnián bǎi qiānniánshuō hu? yī ji?

种性;或一日说,或半月一月说,或百年、千年、百千年说,或一劫、

bǎi ji? qiān ji? bǎi qiān ji? shuō hu? bǎi qiān yì nu? yú tuō ji? shuō hu? wú shù wú liàng nǎi zhì bù kě shuō

百劫、千劫、百千劫说,或百千亿那由他劫说,或无数无量乃至不可说

bù kě shuō ji? shuō ji? shù kě jìn yī w?n yī jù yì lǐ nán jìn h? yǐ gù cǐ pú sà ch?ng jiù

不可说劫说;劫数可尽,一文、一句,义理难尽。何以故?此菩萨成就

shí zhǒng wú jìn zàng gù ch?ng jiù cǐ zàng d? sha yí qia fǎ tu? lu? ní m?n xiàn zài qián bǎi wàn ā sēng qí

十种无尽藏故。成就此藏,得摄一切法,陀罗尼门现在前,百万阿僧祇

tu? lu? ní yǐ w?i juàn shǔ d? cǐ tu? lu? ní yǐ yǐ fǎ guāngmíng guǎng w?i zh?ngshēng yǎn shuō yú fǎ qí shuō

陀罗尼以为眷属。得此陀罗尼已,以法光明,广为众 生演说于法。其说

fǎ shí yǐ guǎngcháng sh? chū miào yīn shēng chōng mǎn shí fāng yí qia shì jia suí qí gēn xìng xī lìng mǎn zú

法时,以广 长舌出妙音声,充满十方一切世界;随其根性,悉令满足,

xīn d? huān xǐ mia chú yí qia fán nǎo chán g?u shàn rù yī qia yīn shēng yán yǔ w?n zì biàn cái lìng

心得欢喜,灭除一切烦恼缠垢。善入一切音声、言语,文字、辩才,令

yí qia zh?ngshēng f? zhǒng bú duàn jìng xīn xiāng xù yì yǐ fǎ guāngmíng ?r yǎn shuō fǎ wú yǒu qi?ng jìn bù

一切众 生佛种不断,净心相续。亦以法光明而演说法,无有穷尽,不

shēng pí juàn h? yǐ gù cǐ pú sà ch?ng jiù jìn xū kōngbiàn fǎ jia wú biānshēn gù shì w?i pú sà m? hē

生疲倦。何以故?此菩萨成就尽虚空遍法界无边身故,是为:菩萨摩诃

sà dì shí biànzàng cǐ zàng wú qi?ng jìn wú fēn duàn wú jiàn wú duàn wú biàn yì wú g? ài wú

萨第十辩藏。此藏无穷尽,无分段,无间、无断,无变异,无隔碍,无

tuì zhuǎn shanshēn wú dǐ nán kě d? rù pǔ rù yí qia f? fǎ zhī m?n

退转;甚深无底,难可得入,普入一切佛法之门。

f? zǐ cǐ shí zhǒng wú jìn zàng yǒu shí zhǒng wú jìn fǎ lìng zhū pú sà jiū jìngch?ng jiù wú shàng pú tí

佛子!此十种无尽藏,有十种无尽法,令诸菩萨究竟成就无上菩提。

h? děng w?i shí ráo yì yí qia zh?ngshēng gù yǐ běn yuànshàn huí xiàng gù yí qia ji? wú duàn ju? gù jìn xū

何等为十?饶益一切众 生故,以本愿善回向故,一切劫无断绝故,尽虚

kōng jia xī kāi wù xīn wú xiàn gù huí xiàng yǒu w?i ?r bù zhu? gù yī niànjìng jia yí qia fǎ wú jìn gù dà

空界悉开悟心无限故,回向有为而不著故,一念境界一切法无尽故,大

yuàn xīn wú biàn yì gù shàn sha qǔ zhū tu? lu? ní gù yí qia zhū f? suǒ hù niàn gù liǎo yí qia fǎ jiē rú huàn

愿心无变异故,善摄取诸陀罗尼故,一切诸佛所护念故,了一切法皆如幻

gù shì w?i shí zhǒng wú jìn fǎ n?nglìng yí qia shì jiān suǒ zu? xī d? jiū jìng wú jìn dà zàng

故;是为十种无尽法,能令一切世间所作,悉得究竟无尽大藏。


华严经阅读网:http://www.xchuayanjing.com

文章推荐:

供灯的感应事例

供灯的感应

供灯感应

供灯功德感应

供灯多久会有感应