华严经阅读网

《大方广佛华严经注音》20

编辑:凡白 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》20

shí hang pǐn dì ar shí yī zhī xià

十行品第二十一之下

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà wú zhu?hang f? zǐ cǐ pú sà yǐ wú zhu? xīn yú niànniàn

佛子!何等为菩萨摩诃萨无著行?佛子!此菩萨以无著心,于念念

zhōng n?ng rù ā sēng qí shì jia yán jìng ā sēng qí shì jia yú zhū shì jia xīn wú suǒ zhu? wǎng yì ā sēng

中,能入阿僧祇世界,严净阿僧祇世界。于诸世界心无所著,往诣阿僧

qí zhū rú lái suǒ gōngjìng lǐ bài ch?ng shì g?ngyǎng yǐ ā sēng qí huā ā sēng qí xiāng ā sēng qí mán

祇诸如来所,恭敬礼拜,承事供养。以阿僧祇华、阿僧祇香、阿僧祇鬘、

ā sēng qí tú xiāng m? xiāng yī fu zhēn bǎo chuáng fān miào gài zhū zhuāng yán jù ga ā sēng qí yǐ

阿僧祇涂香、末香、衣服、珍宝、幢 幡、妙盖诸 庄 严具,各阿僧祇以

y?ngg?ngyǎng rú shì g?ngyǎng w?i jiū jìng wú zu? fǎ gù w?i zhù bù sī yì fǎ gù yú niànniànzhōng jiàn

用供养。如是供养,为究竟无作法故,为住不思议法故。于念念中,见

wú shù f? yú zhū f? suǒ xīn wú suǒ zhu? yú zhū f? chà yì wú suǒ zhu? yú f? xiàng hǎo yì wú suǒ zhu?

无数佛;于诸佛所心无所著;于诸佛刹亦无所著;于佛相好亦无所著;

jiàn f? guāngmíng tīng f? shuō fǎ yì wú suǒ zhu? yú shí fāng shì jia jí f? pú sà suǒ yǒu zh?ng huì yì

见佛光明,听佛说法,亦无所著;于十方世界,及佛菩萨所有众会,亦

wú suǒ zhu? tīng f? fǎ yǐ xīn shēnghuān xǐ zhì lì guǎng dà n?ng sha n?ngxíng zhū pú sà hang rán yú f?

无所著。听佛法已,心生欢喜,志力广大,能摄能行诸菩萨行;然于佛

fǎ yì wú suǒ zhu? cǐ pú sà yú bù kě shuō ji? jiàn bù kě shuō f? chū xīng yú shì yī yī f? suǒ ch?ng

法,亦无所著。此菩萨于不可说劫,见不可说佛出兴于世,一一佛所,承

shì g?ngyǎng jiē xī jìn yú bù kě shuō ji? xīn wú yàn zú jiàn f? w?n fǎ jí jiàn pú sà zh?ng huì zhuāng yán

事供养,皆悉尽于不可说劫,心无厌足;见佛闻法,及见菩萨众会 庄 严,

jiē wú suǒ zhu? jiàn bù jìng shì jia yì wú zēng a h? yǐ gù cǐ pú sà rú zhū f? fǎ ?r guān chá gù

皆无所著;见不净世界亦无憎恶。何以故?此菩萨如诸佛法,而观察故。

zhū f? fǎ zhōng wú g?u wú jìng wú àn wú míng wú yì wú yī wú shí wú wàng wú ān

诸佛法中,无垢、无净,无暗、无明,无异、无一,无实、无妄,无安

yǐn wú xiǎn nàn wú zhang dào wú xi? dào pú sà rú shì shēn rù fǎ jia jiào huà zh?ngshēng ?r yú zh?ng

隐、无险难,无正道、无邪道。菩萨如是深入法界,教化众 生,而于众

shēng bù shēng zhí zhu? sh?u chí zhū fǎ ?r yú zhū fǎ bù shēng zhí zhu? fā pú tí xīn zhù yú f? zhù

生不生执著;受持诸法,而于诸法,不生执著;发菩提心,住于佛住,

?r yú f? zhù bù shēng zhí zhu? suī yǒu yán shuō ?r yú yán shuō xīn wú suǒ zhu? rù zh?ngshēng qù yú zh?ngshēng

而于佛住不生执著;虽有言说,而于言说心无所著;入众 生趣,于众 生

qù xīn wú suǒ zhu? liǎo zhī sān mai n?ng rù n?ng zhù ?r yú sān mai xīn wú suǒ zhu? wǎng yì wú liàng zhū f?

趣心无所著;了知三昧,能入能住,而于三昧心无所著。往诣无量诸佛

gu? tǔ ru? rù ru? jiàn ru? yú zhōng zhù ?r yú f? tǔ xīn wú suǒ zhu? shě qù zhī shí yì wú gù

国土,若入、若见,若于中住,而于佛土心无所著,舍去之时,亦无顾

liàn pú sà m? hē sà yǐ n?ng rú shì wú suǒ zhu? gù yú f? fǎ zhōng xīn wú zhàng ài liǎo f? pú tí

恋。菩萨摩诃萨以能如是。无所著故,于佛法中,心无障碍。了佛菩提,

zhang fǎ pí ní zhù f? zhangjiào xiū pú sà hang zhù pú sà xīn sī w?i pú sà xia tuō zhī fǎ yú pú

证法毗尼;住佛正教,修菩萨行;住菩萨心,思惟菩萨解脱之法。于菩

sà zhù chù xīn wú suǒ rǎn yú pú sà suǒ hang yì wú suǒ zhù jìng pú sà dào sh?u pú sà jì d? sh?u

萨住处,心无所染;于菩萨所行,亦无所著。净菩萨道,受菩萨记。得受

jì yǐ zu? rú shì niàn fán fū yú chī wú zhī wú jiàn wú xìn wú xia wú cōng mǐn hang wán yín

记已,作如是念:凡夫愚痴,无知、无见、无信、无解、无聪敏行,顽嚚

tān zhu? liú zhuǎnshēng sǐ bù qiú jiàn f? bù suí míng dǎo bù xìn tiáo yù mí wù shī cu? rù yú xiǎn

贪著,流转 生死;不求见佛,不随明导,不信调御,迷误失错,入于险

dào bú jìng shí lì wáng bù zhī pú sà ēn liànzhu? zhù chù w?n zhū fǎ kōng xīn dà jīng bù yuǎn lí zhang

道。不敬十力王,不知菩萨恩,恋著住处,闻诸法空,心大惊怖。远离正

fǎ zhù yú xi? fǎ shě yí tǎn dào rù xiǎn nàn dào qì bai f? yì suí zhú m? yì yú zhū yǒu zhōng

法,住于邪法;舍夷坦道,入险难道;弃背佛意,随逐魔意;于诸有中,

jiān zhí bù shě pú sà rú shì guān zhū zh?ngshēng zēngzhǎng dà bēi shēng zhū shàn gēn ?r wú suǒ zhu?

坚执不舍。菩萨如是观诸众 生,增长大悲,生诸善根而无所著。

pú sà ěr shí fù zu? shì niàn wǒ dāng w?i yī zh?ngshēng yú shí fāng shì jia yī yī gu? tǔ jīng bù

菩萨尔时复作是念:我当为一众 生,于十方世界。一一国土,经不

kě shuō bù kě shuō ji? jiào huà ch?ng shú rú w?i yī zh?ngshēng w?i yí qia zh?ngshēng jiē yì rú shì zhōng

可说不可说劫,教化成熟。如为一众 生,为一切众 生,皆亦如是;终

bù yǐ cǐ ?r shēng pí yàn shě ?r yú qù y?u yǐ máo duānbiànliàng fǎ jia yú yī máo duān chù jìn bù kě

不以此而生疲厌,舍而余去。又以毛端遍量法界,于一毛端处,尽不可

shuō bù kě shuō ji? jiào huà tiáo fú yí qia zh?ngshēng rú yī máo duān chù yī yī máo duān chù jiē yì rú shì

说不可说劫,教化调伏一切众 生。如一毛端处,一一毛端处皆亦如是;

nǎi zhì bù yú yī tán zhǐ qǐng zhí zhu? yú wǒ qǐ wǒ wǒ suǒ xiǎng yú yī yī máo duān chù jìn wai lái ji? xiū

乃至不于一弹指顷执著于我,起我我所想。于一一毛端处,尽未来劫修

pú sà hang bù zhu?shēn bù zhu? fǎ bù zhu?niàn bù zhu?yuàn bù zhu? sān mai bù zhu?guān chá bù zhu?

菩萨行;不著身,不著法,不著念,不著愿,不著三昧,不著观察,不著

jì dìng bù zhu?jìng jia bù zhu?jiào huà tiáo fú zh?ngshēng yì fù bù zhu? rù yú fǎ jia h? yǐ gù pú

寂定,不著境界,不著教化调伏众 生,亦复不著入于法界。何以故?菩

sà zu? shì niàn wǒ yìngguān yí qia fǎ jia rú huàn zhū f? rú yǐng pú sà hang rú mang f? shuō fǎ rú xiǎng

萨作是念:我应观一切法界如幻,诸佛如影,菩萨行如梦,佛说法如响,

yí qia shì jiān rú huà ya bào suǒ chí gù chà bi? shēn rú huànhang lì suǒ qǐ gù yí qia zh?ngshēng rú xīn

一切世间如化,业报所持故;差别身如幻行力所起故;一切众 生如心,

zhǒngzhǒng zá rǎn gù yí qia fǎ rú shí jì bù kě biàn yì gù y?u zu? shì niàn wǒ dāng jìn xū kōngbiàn fǎ

种 种杂染故;一切法如实际,不可变异故。又作是念:我当尽虚空遍法

jia yú shí fāng gu? tǔ zhōngxíng pú sà hang niànniànmíng dá yí qia f? fǎ zhangniànxiànqián wú suǒ qǔ zhu?

界,于十方国土中行菩萨行,念念明达,一切佛法正念现前,无所取著。

pú sà rú shì guānshēn wú wǒ jiàn f? wú ài w?i huà zh?ngshēng yǎn shuō zhū fǎ lìng yú f? fǎ fā shēng wú

菩萨如是观身无我,见佛无碍,为化众 生,演说诸法,令于佛法发生无

liànghuān xǐ jìng xìn jiù hù yí qia xīn wú pí yàn wú pí yàn gù yú yí qia shì jia ru? yǒu zh?ngshēng wai

量欢喜净信,救护一切,心无疲厌。无疲厌故,于一切世界若有众 生未

ch?ng shú wai tiáo fú chù xī yì yú bǐ fāngbiàn huà dù qí zhōngzh?ngshēngzhǒngzhǒng yīn shēng zhǒngzhǒng zhū

成熟未调伏处,悉诣于彼,方便化度。其中 众 生 种 种音声,种 种诸

ya zhǒngzhǒng qǔ zhu? zhǒngzhǒng shī sha zhǒngzhǒng h? h? zhǒngzhǒng liú zhuǎn zhǒngzhǒng suǒ zu? zhǒngzhǒng

业,种 种取著,种 种施设,种 种和合,种 种流转、种 种所作,种 种

jìng jia zhǒngzhǒngshēng zhǒngzhǒng m? yǐ dà shì yuàn ān zhù qí zhōng ?r jiào huà zhī bù lìng qí xīn yǒu

境界,种 种 生,种 种没,以大誓愿,安住其中而教化之。不令其心有

d?ng yǒu tuì yì bù yī niànshēng rǎn zhu?xiǎng h? yǐ gù d? wú suǒ zhu? wú suǒ yī gù zì lì lì

动、有退,亦不一念生染著想。何以故?得无所著无所依故,自利、利

tā qīngjìng mǎn zú shì míng pú sà m? hē sà dì qī wú zhu?hang

他,清净满足是名菩萨摩诃萨第七无著行。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà nán d? hang cǐ pú sà ch?ng jiù nán d? shàn gēn nán fú shàn gēn

佛子!何等为菩萨摩诃萨难得行?此菩萨成就难得善根,难伏善根,

zuì shangshàn gēn bù kě huàishàn gēn wú n?ng gu? shàn gēn bù sī yì shàn gēn wú jìn shàn gēn zì zài lì

最胜善根,不可坏善根,无能过善根,不思议善根,无尽善根,自在力

shàn gēn dà wēi d? shàn gēn yǔ yí qia f? t?ng yī xìngshàn gēn cǐ pú sà xiū zhū hang shí yú f? fǎ zhōng

善根、大威德善根,与一切佛同一性善根。此菩萨修诸行时,于佛法中

d? zuì shang xia yú f? pú tí d? guǎng dà xia yú pú sà yuàn wai c?ng xiū xī jìn yí qia ji? xīn wú pí

得最胜解,于佛菩提得广大解。于菩萨愿未曾休息,尽一切劫,心无疲

juàn yú yí qia kǔ bù shēng yàn lí yí qia zh?ng m? suǒ bù n?ngd?ng yí qia zhū f? zhī suǒ hù niàn jù xíng

倦;于一切苦不生厌离,一切众魔所不能动。一切诸佛之所护念,具行

yí qia pú sà kǔ hang xiū pú sà hangjīng qín fěi xia yú dà changyuành?ng bù tuì zhuǎn shì pú sà ān zhù cǐ

一切菩萨苦行,修菩萨行精勤匪懈,于大乘愿恒不退转。是菩萨安住此

nán d? hang yǐ yú niànniànzhōng n?ngzhuǎn ā sēng qí ji? shēng sǐ ?r bù shě pú sà dà yuàn ru? yǒu zh?ngshēng

难得行已,于念念中,能转阿僧祇劫生死而不舍菩萨大愿。若有众 生

ch?ng shì g?ngyǎng nǎi zhì jiàn w?n jiē yú ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí d? bù tuì zhuǎn cǐ pú sà suī liǎo

承事供养,乃至见闻,皆于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。此菩萨虽了

zh?ngshēng fēi yǒu ?r bù shě yí qia zh?ngshēng jia

众 生非有,而不舍一切众 生界;

pì rú chuán shī bù zhù cǐ àn bù zhù bǐ àn bù zhù zhōng liú ?r n?ng yùn dù cǐ àn zh?ngshēng zhì

譬如船师:不住此岸,不住彼岸,不住中流,而能运度此岸众 生至

yú bǐ àn yǐ wǎng fǎn wú xiū xī gù pú sà m? hē sà yì fù rú shì bù zhù shēng sǐ bù zhù nia

于彼岸,以往返无休息故。菩萨摩诃萨,亦复如是:不住生死,不住涅

pán yì fù bù zhù shēng sǐ zhōng liú ?r n?ng yùn dù cǐ àn zh?ngshēng zhì yú bǐ àn ān yǐn wú wai wú yōu

槃,亦复不住生死中流,而能运度此岸众 生,置于彼岸安隐无畏、无忧

nǎo chù yì bù yú zh?ngshēng shù ?r yǒu suǒ zhu? bù shě yī zh?ngshēng zhu? duō zh?ngshēng bù shě duō zh?ngshēng

恼处。亦不于众 生数而有所著,不舍一众 生,著多众 生,不舍多众 生,

zhu? yī zh?ngshēng bù zēngzh?ngshēng jia bù jiǎnzh?ngshēng jia bù shēngzh?ngshēng jia bù mia zh?ngshēng jia

著一众 生;不增众 生界,不减众 生界;不生 众 生界,不灭众 生界;

bú jìn zh?ngshēng jia bù zhǎngzh?ngshēng jia bù fēn bi? zh?ngshēng jia bù ar zh?ngshēng jia h? yǐ gù

不尽众 生界,不长 众 生界,不分别众 生界,不二众 生界。何以故?

pú sà shēn rù zh?ngshēng jia rú fǎ jia zh?ngshēng jia fǎ jia wú yǒu ar wú ar fǎ zhōng wú zēng wú

菩萨深入众 生界如法界,众 生界、法界无有二。无二法中,无增、无

jiǎn wú shēng wú mia wú yǒu wú wú wú qǔ wú yī wú zhu? wú ar h? yǐ gù pú

减,无生、无灭,无有、无无,无取、无依,无著、无二。何以故?菩

sà liǎo yí qia fǎ fǎ jia wú ar gù pú sà rú shì yǐ shànfāngbiàn rù shēn fǎ jia zhù yú wú xiàng yǐ

萨了一切法、法界无二故,菩萨如是以善方便入深法界,住于无相;以

qīngjìngxiàngzhuāng yán qí shēn liǎo fǎ wú xìng ?r n?ng fēn bi? yí qia fǎ xiàng bù qǔ zh?ngshēng ?r n?ngliǎo zhī zh?ng

清净相 庄 严其身。了法无性而能分别一切法相;不取众 生而能了知众

shēng zhī shù bù zhu? shì jia ?r xiànshēn f? chà bù fēn bi? fǎ ?r shàn rù f? fǎ shēn dá yì lǐ ?r guǎng yǎn

生之数;不著世界而现身佛刹;不分别法而善入佛法;深达义理而广演

yán jiào liǎo yí qia fǎ lí yù zhēn jì ?r bù duàn pú sà dào bù tuì pú sà hang cháng qín xiū xí wú jìn

言教;了一切法离欲真际,而不断菩萨道,不退菩萨行。常勤修习无尽

zhī hang zì zài rù yú qīngjìng fǎ jia

之行,自在入于清净法界。

pì rú zuàn mù yǐ chū yú huǒ huǒ shì wú liàng ?r huǒ bù mia pú sà rú shì huà zh?ngshēng shì wú

譬如钻木,以出于火,火事无量而火不灭。菩萨如是化众 生事,无

yǒu qi?ng jìn ?r zài shì jiāncháng zhù bù mia fēi jiū jìng fēi bù jiū jìng fēi qǔ fēi bù qǔ fēi yī

有穷尽,而在世间常住不灭。非究竟,非不究竟;非取,非不取;非依,

fēi wú yī fēi shì fǎ fēi f? fǎ fēi fán fū fēi děi guǒ pú sà ch?ng jiù rú shì nán d? xīn xiū

非无依;非世法,非佛法;非凡夫,非得果。菩萨成就如是难得心,修

pú sà hang shí bù shuō ar chang fǎ bù shuō f? fǎ bù shuō shì jiān bù shuō shì jiān fǎ bù shuōzh?ngshēng

菩萨行时,不说二乘法,不说佛法;不说世间,不说世间法;不说众 生,

bù shuō wú zh?ngshēng bù shuō g?u bù shuōjìng h? yǐ gù pú sà zhī yí qia fǎ wú rǎn wú qǔ bù

不说无众 生;不说垢,不说净。何以故?菩萨知一切法无染、无取、不

zhuǎn bù tuì gù pú sà yú rú shì jì mia wēi miàoshanshēn zuì shang fǎ zhōng xiū xíng shí yì bù shēngniàn wǒ

转、不退故。菩萨于如是寂灭微妙甚深最胜法中修行时,亦不生念:我

xiàn xiū cǐ hang yǐ xiū cǐ hang dāng xiū cǐ hang bù zhu? yùn jia chù nai shì jiān wài shì jiān nai wài shì

现修此行、已修此行、当修此行。不著蕴界处、内世间、外世间、内外世

jiān suǒ qǐ dà yuàn zhū bō lu? mì jí yí qia fǎ jiē wú suǒ zhu? h? yǐ gù fǎ jia zhōng wú yǒu fǎ míng

间。所起大愿,诸波罗蜜及一切法皆无所著。何以故?法界中无有法名

xiàngshēng w?n chang xiàng dú ju? chang wú yǒu fǎ míngxiàng pú sà chang xiàng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí

向 声闻乘、向独觉乘;无有法名向菩萨乘、向阿耨多罗三藐三菩提;

wú yǒu fǎ míngxiàng fán fū jia wú yǒu fǎ míngxiàng rǎn xiàngjìng xiàngshēng sǐ xiàng nia pán h? yǐ gù

无有法名向凡夫界;无有法名向染、向净、向 生死、向涅槃。何以故?

zhū fǎ wú ar wú bù ar gù pì rú xū kōng yú shí fāngzhōng ru? qù lái jīn qiú bù kě d? rán fēi

诸法无二、无不二故。譬如虚空,于十方中若去来今,求不可得;然非

wú xū kōng pú sà rú shì guān yí qia fǎ jiē bù kě d? rán fēi wú yí qia fǎ rú shí wú yì bù shī suǒ

无虚空。菩萨如是观一切法皆不可得;然非无一切法。如实无异,不失所

zu? pǔ shì xiū xíng pú sà zhū hang bù shě dà yuàn tiáo fú zh?ngshēng zhuǎnzhang fǎ lún bù huài yīn guǒ

作,普示修行菩萨诸行,不舍大愿,调伏众 生,转 正法轮,不坏因果,

yì bù w?i yú píngděngmiào fǎ pǔ yǔ sān shì zhū rú lái děng bù duàn f? zhǒng bù huài shí xiàng shēn rù yú

亦不违于平等妙法。普与三世诸如来等,不断佛种,不坏实相,深入于

fǎ biàn cái wú jìn w?n fǎ bù zhu? zhì fǎ yuān dǐ shànn?ng kāi yǎn xīn wú suǒ wai bù shě f? zhù

法,辩才无尽;闻法不著,至法渊底;善能开演,心无所畏;不舍佛住,

bù w?i shì fǎ pǔ xiàn shì jiān ?r bù zhu? shì jiān pú sà rú shì ch?ng jiù nán d? zhì huì xīn xiū xí zhū hang

不违世法;普现世间而不著世间。菩萨如是成就难得智慧心,修习诸行,

yú sān a qù bá chū zh?ngshēng jiào huà tiáo fú ān zhì sān shì zhū f? dào zhōng lìng bù d?ng yáo

于三恶趣拔出众 生,教化调伏,安置三世诸佛道中,令不动摇。

fù zu? shì niàn shì jiānzh?ngshēng bù zhī ēn bào gangxiāngch?u duì xi? jiàn zhí zhu? mí hu? diān dǎo

复作是念:世间众 生不知恩报,更相仇对,邪见执著,迷惑颠倒,

yú chī wú zhì wú yǒu xìn xīn suí zhú a yǒu qǐ zhū a huì tān ài wú míngzhǒngzhǒng fán nǎo jiē xī

愚痴无智,无有信心,随逐恶友,起诸恶慧,贪爱、无明种 种烦恼皆悉

chōng mǎn shì wǒ suǒ xiū pú sà hang chù sha yǒu zhī ēn cōngmíng huì jiě jí shàn zhī shí chōng mǎn shì jiān

充满。是我所修菩萨行处。设有知恩、聪明、慧解,及善知识充满世间,

wǒ bù yú zhōng xiū pú sà hang h? yǐ gù wǒ yú zh?ngshēng wú suǒ shì m? wú suǒ jì wàng nǎi zhì bù

我不于中修菩萨行。何以故?我于众 生,无所适莫,无所冀望,乃至不

qiú yī lǚ yī háo jí yǐ yī zì zàn měi zhī yán jìn wai lái ji? xiū pú sà hang wai c?ng yī niàn zì w?i yú

求一缕一毫,及以一字赞美之言。尽未来劫,修菩萨行,未曾一念自为于

jǐ dàn yù dù tuō yí qia zh?ngshēng lìng qí qīngjìng yǒng d? chū lí h? yǐ gù yú zh?ngshēngzhōng w?i

己;但欲度脱一切众 生,令其清净,永得出离。何以故?于众 生 中为

míng dǎo zhě fǎ yìng rú shì bù qǔ bù qiú dàn w?i zh?ngshēng xiū pú sà dào lìng qí d? zhì ān yǐn bǐ àn

明导者,法应如是,不取不求;但为众 生修菩萨道,令其得至安隐彼岸,

ch?ng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí shì míng pú sà m? hē sà dì bā nán d? hang

成阿耨多罗三藐三菩提。是名菩萨摩诃萨第八难得行。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà shàn fǎ hang cǐ pú sà w?i yí qia shì jiān tiān r?n m? fàn

佛子!何等为菩萨摩诃萨善法行?此菩萨为一切世间、天人、魔、梵、

shā m?n p? lu? m?n qián tà p? děng zu? qīngliáng fǎ chí sha chí zhang fǎ bú duàn f? zhǒng d? qīngjìngguāng

沙门、婆罗门、乾闼婆等作清凉法池,摄持正法,不断佛种。得清净光

míng tu? lu? ní gù shuō fǎ sh?u jì biàn cái wú jìn d? jù zú yì tu? lu? ní gù yì biàn wú jìn d? ju?

明陀罗尼故,说法授记,辩才无尽;得具足义陀罗尼故,义辩无尽;得觉

wù shí fǎ tu? lu? ní gù fǎ biàn wú jìn d? xùn shì yán cí tu? lu? ní gù cí biàn wú jìn d? wú biān w?n

悟实法陀罗尼故,法辩无尽;得训释言辞陀罗尼故,词辩无尽;得无边文

jù wú jìn yì wú ài m?n tu? lu? ní gù wú ài biàn wú jìn d? f? guàndǐng tu? lu? ní guàn qí dǐng gù huān xǐ

句无尽义无碍门陀罗尼故,无碍辩无尽;得佛灌顶陀罗尼灌其顶故,欢喜

biàn wú jìn d? bù y?u tā wù tu? lu? ní m?n gù guāngmíngbiàn wú jìn d? t?ngbiàn tu? lu? ní m?n gù t?ng

辩无尽;得不由他悟陀罗尼门故,光明辩无尽;得同辩陀罗尼门故,同

biàn wú jìn d? zhǒngzhǒng yì shēn jù shēn w?n shēnzhōng xùn shì tu? lu? ní m?n gù xùn shì biàn wú jìn d?

辩无尽;得种 种义身、句身、文身中训释陀罗尼门故,训释辩无尽;得

wú biānxuán tu? lu? ní gù wú biānbiàn wú jìn

无边旋陀罗尼故,无边辩无尽。

cǐ pú sà dà bēi jiān gù pǔ sha zh?ngshēng yú sān qiān dà qiān shì jia biànshēn jīn sa shī zu? f? shì

此菩萨大悲坚固,普摄众 生,于三千大千世界变身金色,施作佛事;

suí zhū zh?ngshēng gēn xìng yù la yǐ guǎngcháng sh? yú yī yīn zhōngxiàn wú liàng yīn yìng shí shuō fǎ jiē lìng

随诸众 生根性欲乐,以广 长舌,于一音中现无量音,应时说法,皆令

huān xǐ jiǎ shǐ yǒu bù kě shuōzhǒngzhǒng ya bào wú shù zh?ngshēng g?ng huì yī chù qí huì guǎng dà chōng mǎn bù

欢喜。假使有不可说种 种业报无数众 生,共会一处,其会广大充满不

kě shuō shì jia pú sà yú bǐ zh?ng huì zhōng zu? shì zhōngzh?ngshēng yī yī jiē yǒu bù kě shuō ā sēng qí kǒu

可说世界。菩萨于彼众会中坐,是中 众 生,一一皆有不可说阿僧祇口,

yī yì kǒu n?ng chū bǎi qiān yì nu? yú tuō yīn t?ng shí fā shēng ga bi? yán cí ga bi? suǒ wan pú sà yú

一一口能出百千亿那由他音,同时发声,各别言词,各别所问;菩萨于

yī niànzhōng xī n?nglǐngsh?u jiē w?i ch?u duì lìng chú yí hu? rú yī zh?ng huì zhōng yú bù kě shuōzh?ng huì

一念中,悉能领受,皆为酬对,令除疑惑。如一众会中,于不可说众会

zhōng xī yì rú shì fù cì jiǎ shǐ yī máo duān chù niànniàn chū bù kě shuō bù kě shuō dào chǎngzh?ng huì

中,悉亦如是。复次,假使一毛端处,念念出不可说、不可说道场 众会;

yí qia máo duān chù jiē yì rú shì jìn wai lái ji? bǐ ji? kě jìn zh?ng huì wú jìn shì zhū zh?ng huì yú niàn

一切毛端处,皆亦如是尽未来劫;彼劫可尽,众会无尽。是诸众会于念

niànzhōng yǐ ga bi? yán cí ga bi? suǒ wan pú sà yú yī niànzhōng xī n?nglǐngsh?u wú bù wú qia

念中,以各别言词,各别所问,菩萨于一念中悉能领受,无怖、无怯、

wú yí wú miù ?r zu? shì niàn sha yí qia zh?ngshēng yǐ rú shì yǔ ya jù lái wan wǒ wǒ w?i shuō fǎ

无疑、无谬。而作是念:设一切众 生以如是语业俱来问我,我为说法,

wú duàn wú jìn jiē lìnghuān xǐ zhù yú shàn dào fù lìngshàn xia yí qia yán cí n?ng w?i zh?ngshēngshuōzhǒng

无断、无尽,皆令欢喜,住于善道。复令善解一切言词,能为众 生说种

zhǒng fǎ ?r yú yán yǔ wú suǒ fēn bi? jiǎ shǐ bù kě shuō bù kě shuōzhǒngzhǒng yán cí ?r lái wan nàn yī niàn

种法,而于言语无所分别。假使不可说不可说种 种言词而来问难,一念

xī lǐng yī yīn xián dá pǔ shǐ kāi wù wú yǒu yí yú yǐ d? yí qia zhì guàndǐng gù yǐ d? wú ài zàng

悉领,一音咸答,普使开悟,无有遗余。以得一切智灌顶故,以得无碍藏

gù yǐ d? yí qia fǎ yuán mǎn guāngmíng gù jù zú yí qia zhì zhì gù f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà ān

故,以得一切法圆满光明故,具足一切智智故。佛子!此菩萨摩诃萨安

zhù shàn fǎ hang yǐ n?ng zì qīngjìng yì n?ng yǐ wú suǒ zhu?fāngbiàn ?r pǔ ráo yì yí qia zh?ngshēng bù jiàn yǒu

住善法行已,能自清净,亦能以无所著方便而普饶益一切众 生,不见有

zh?ngshēng d? chū lí zhě rú yú cǐ sān qiān dà qiān shì jia rú shì nǎi zhì yú bù kě shuō sān qiān dà qiān shì jia

众 生得出离者。如于此三千大千世界,如是乃至于不可说三千大千世界,

biànshēn jīn sa miào yīn jù zú yú yí qia fǎ wú suǒ zhàng ài ?r zu? f? shì

变身金色,妙音具足,于一切法无所障碍而作佛事。

f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà ch?ng jiù shí zhǒngshēn suǒ wai rù wú biān fǎ jia fēi qù shēn mia yí

佛子!此菩萨摩诃萨成就十种身。所谓:入无边法界非趣身,灭一

qia shì jiān gù rù wú biān fǎ jia zhū qù shēn shēng yí qia shì jiān gù bù shēngshēn zhù wú shēngpíngděng fǎ

切世间故;入无边法界诸趣身,生一切世间故;不生身,住无生平等法

gù bù mia shēn yí qia mia yán shuō bù kě d? gù bù shí shēn d? rú shí gù bù wàngshēn suí yìngxiàn

故;不灭身,一切灭言说不可得故;不实身,得如实故;不妄身,随应现

gù bù qiānshēn lí sǐ cǐ shēng bǐ gù bù huàishēn fǎ jia xìng wú huài gù yī xiàngshēn sān shì yǔ

故;不迁身,离死此生彼故;不坏身,法界性无坏故;一相身,三世语

yán dào duàn gù wú xiàngshēn shànn?ngguān chá fǎ xiàng gù pú sà ch?ng jiù rú shì shí zhǒngshēn w?i yí qia zh?ng

言道断故;无相身,善能观察法相故。菩萨成就如是十种身,为一切众

shēng shě zhǎngyǎng yí qia shàn gēn gù w?i yí qia zh?ngshēng jiù lìng qí d? dà ān yǐn gù w?i yí qia zh?ng

生舍,长养一切善根故;为一切众 生救,令其得大安隐故;为一切众

shēng guī yǔ qí zu? dà yī chù gù w?i yí qia zh?ngshēng dǎo lìng d? wú shàng chū lí gù w?i yí qia zh?ng

生归,与其作大依处故;为一切众 生导,令得无上出离故;为一切众

shēng shī lìng rù zhēn shí fǎ zhōng gù w?i yí qia zh?ngshēngdēng lìng qí míngjiàn ya bào gù w?i yí qia zh?ng

生师,令入真实法中故;为一切众 生灯,令其明见业报故;为一切众

shēngguāng lìngzhàoshanshēnmiào fǎ gù w?i yí qia sān shì jù lìng qí xiǎo wù shí fǎ gù w?i yí qia shì jiān

生 光,令照甚深妙法故;为一切三世炬,令其晓悟实法故;为一切世间

zhào lìng rù guāngmíng dì zhōng gù w?i yí qia zhū qù míng shì xiàn rú lái zì zài gù f? zǐ shì míng pú

照,令入光明地中故;为一切诸趣明,示现如来自在故。佛子!是名菩

sà m? hē sà dì jiǔ shàn fǎ hang pú sà ān zhù cǐ hang w?i yí qia zh?ngshēng zu? qīngliáng fǎ chí n?ng jìn yí

萨摩诃萨第九善法行。菩萨安住此行,为一切众 生作清凉法池,能尽一

qia f? fǎ yuán gù

切佛法源故。

f? zǐ h? děng w?i pú sà m? hē sà zhēn shí hang cǐ pú sà ch?ng jiù dì yī ch?ng dì zhī yǔ rú shuō

佛子!何等为菩萨摩诃萨真实行?此菩萨成就第一诚谛之语,如说

n?nghang rú hangn?ngshuō cǐ pú sà xu? sān shì zhū f? zhēn shí yǔ rù sān shì zhū f? zhǒngxìng yǔ sān shì

能行,如行能说。此菩萨学三世诸佛真实语,入三世诸佛种性,与三世

zhū f? shàn gēn t?ngděng d? sān shì zhū f? wú ar yǔ suí rú lái xu? zhì huì ch?ng jiù cǐ pú sà ch?ng jiù zhī

诸佛善根同等,得三世诸佛无二语,随如来学智慧成就。此菩萨成就知

zh?ngshēng shì chù fēi chù zhì qù lái xiàn zài ya bào zhì zhū gēn lì dùn zhì zhǒngzhǒng jia zhì zhǒngzhǒng

众 生。是处非处智,去来现在业报智,诸根利钝智,种 种界智,种 种

xia zhì yí qia zhì chù dào zhì zhū chán xia tuō sān mai g?u jìng qǐ shí fēi shí zhì yí qia shì jia sù zhù

解智,一切至处道智,诸禅解脱、三昧垢净、起时非时智,一切世界宿住

suí niàn zhì tiān yǎn zhì l?u jìn zhì ?r bù shě yí qia pú sà hang h? yǐ gù yù jiào huà yí qia zh?ng

随念智,天眼智,漏尽智,而不舍一切菩萨行。何以故?欲教化一切众

shēng xī lìngqīngjìng gù

生,悉令清净故。

cǐ pú sà fù shēng rú shì zēngshàng xīn ru? wǒ bù lìng yí qia zh?ngshēng zhù wú shàng xia tuō dào ?r

此菩萨复生如是增上心:若我不令一切众 生。住无上解脱道,而

wǒ xiānch?ng ā n?u duō lu? sān miǎo sān pú tí zhě z? w?i wǒ běn yuàn shì suǒ bù yìng shì gù yào dāngxiānlìng

我先成阿耨多罗三藐三菩提者,则违我本愿,是所不应。是故要当先令

yí qia zh?ngshēng d? wú shàng pú tí wú yú nia pán rán h?u ch?ng f? h? yǐ gù fēi zh?ngshēngqǐng wǒ

一切众 生,得无上菩提,无余涅槃,然后成佛。何以故?非众 生请我

fā xīn wǒ zì w?i zh?ngshēng zu? bù qǐng zhī yǒu yù xiānlìng yí qia zh?ngshēng mǎn zú shàn gēn ch?ng yí qia

发心,我自为众 生,作不请之友。欲先令一切众 生满足善根,成一切

zhì shì gù wǒ w?i zuì shang bù zhu? yí qia shì jiān gù wǒ w?i zuì shàng zhù wú shàngtiáo yù dì gù wǒ

智。是故我为最胜,不著一切世间故;我为最上,住无上调御地故;我

w?i lí yì xia zh?ngshēng wú jì gù wǒ w?i yǐ bàn běn yuànch?ng jiù gù wǒ w?i shànbiàn huà pú sà gōng

为离翳,解众 生无际故;我为已办,本愿成就故;我为善变化,菩萨功

d? zhuāng yán gù wǒ w?i shàn yī hù sān shì zhū f? sha sh?u gù cǐ pú sà m? hē sà bù shě běn yuàn gù

德 庄 严故;我为善依怙,三世诸佛摄受故。此菩萨摩诃萨。不舍本愿故,

d? rù wú shàng zhì huì zhuāng yán lì yì zh?ngshēng xī lìng mǎn zú suí běn shì yuàn jiē d? jiū jìng yú

得入无上智慧 庄 严,利益众 生,悉令满足;随本誓愿,皆得究竟。于

yí qia fǎ zhōng zhì huì zì zài lìng yí qia zh?ngshēng pǔ d? qīngjìng niànniànbiàn y?u shí fāng shì jia niànniàn pǔ

一切法中智慧自在,令一切众 生普得清净。念念遍游十方世界,念念普

yì bù kě shuō bù kě shuō zhū f? gu? tǔ niànniàn xī jiàn bù kě shuō bù kě shuō zhū f? jí f? zhuāng yán

诣不可说、不可说诸佛国土,念念悉见不可说、不可说诸佛,及佛 庄 严

qīngjìng gu? tǔ shì xiàn rú lái zì zài sh?n lì pǔ biàn fǎ jia xū kōng jia cǐ pú sà xiàn wú liàngshēn

清净国土,示现如来自在神力。普遍法界、虚空界,此菩萨现无量身,

pǔ rù shì jiān ?r wú suǒ yī yú qí shēnzhōng xiàn yí qia chà yí qia zh?ngshēng yí qia zhū fǎ yí qia

普入世间而无所依;于其身中,现一切刹,一切众 生,一切诸法,一切

zhū f? cǐ pú sà zhī zh?ngshēngzhǒngzhǒngxiǎng zhǒngzhǒng yù zhǒngzhǒng xia zhǒngzhǒng ya bào zhǒngzhǒng

诸佛。此菩萨知众 生 种 种 想、种 种欲、种 种解、种 种业报、种 种

shàn gēn suí qí suǒ yìng w?i xiàn qí shēn ?r tiáo fú zhī guān zhū pú sà rú huàn yí qia fǎ rú huà f? chū

善根,随其所应,为现其身而调伏之。观诸菩萨如幻,一切法如化,佛出

shì rú yǐng yí qia shì jiān rú mang d? yì shēn w?n shēn wú jìn zàng zhangniàn zì zài ju? dìngliǎo zhī yí

世如影,一切世间如梦,得义身、文身无尽藏,正念自在,决定了知一

qia zhū fǎ zhì huì zuì shang rù yí qia sān mai zhēn shí xiàng zhù yī xìng wú ar dì

切诸法,智慧最胜,入一切三昧真实相,住一性无二地。

pú sà m? hē sà yǐ zhū zh?ngshēng jiē zhu? yú ar ān zhù dà bēi xiū xíng rú shì jì mia zhī fǎ d?

菩萨摩诃萨以诸众 生皆著于二,安住大悲,修行如是寂灭之法,得

f? shí lì rù yīn tu? lu? wǎng fǎ jia ch?ng jiù rú lái wú ài xia tuō r?n zhōngxi?ngměng dà shī zǐ hǒu d?

佛十力,入因陀罗网法界,成就如来无碍解脱,人中 雄猛大师子吼;得

wú suǒ wai n?ngzhuǎn wú ài qīngjìng fǎ lún d? zhì huì xia tuō liǎo zhī yí qia shì jiānjìng jia ju? shēng sǐ huí

无所畏能转无碍清净法轮;得智慧解脱,了知一切世间境界,绝生死回

liú rù zhì huì dà hǎi w?i yí qia zh?ngshēng hù chí sān shì zhū f? zhang fǎ dào yí qia f? fǎ hǎi shí xiàngyuán

流;入智慧大海,为一切众 生护持三世诸佛正法;到一切佛法海实相源

dǐ pú sà zhù cǐ zhēn shí hang yǐ yí qia shì jiān tiān r?n m? fàn shā m?n p? lu? m?n qián tà

底。菩萨住此真实行已,一切世间、天人、魔、梵、沙门、婆罗门、乾闼

p? ā xiū lu? děng yǒu qīn jìn zhě jiē lìng kāi wù huān xǐ qīngjìng shì míng pú sà m? hē sà dì shí zhēn

婆、阿修罗等,有亲近者,皆令开悟,欢喜清净;是名菩萨摩诃萨第十真

shí hang

实行。

ěr shí f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu f? chà wēi ch?n shù shì jia liù zhǒngzhand?ng suǒ wai d?ng

尔时,佛神力故,十方各有佛刹。微尘数世界六种震动,所谓:动、

biànd?ng děngbiànd?ng qǐ biàn qǐ děngbiàn qǐ yǒng biànyǒng děngbiànyǒng zhan biànzhan děngbiàn

遍动、等遍动,起、遍起、等遍起,涌、遍涌、等遍涌,震、遍震、等遍

zhan hǒu biàn hǒu děngbiàn hǒu jī biàn jī děngbiàn jī yǔ tiānmiào huā tiānxiāng tiān m? xiāng

震,吼、遍吼、等遍吼,击、遍击、等遍击。雨天妙华、天香、天末香、

tiān mán tiān yī tiān bǎo tiānzhuāng yán jù z?u tiān yua yīn fàngtiānguāngmíng yǎn chàng zhū tiān wēi miào yīn

天鬘、天衣、天宝、天 庄 严具。奏天乐音,放天光明,演畅诸天微妙音

shēng rú cǐ shì jia ya m? tiāngōng shuō shí hang fǎ suǒ xiànsh?nbiàn shí fāng shì jia xī yì rú shì

声。如此世界,夜摩天宫。说十行法所现神变,十方世界悉亦如是。

fù yǐ f? sh?n lì gù shí fāng ga gu? shí wàn f? chà wēi ch?n shù shì jia wài yǒu shí wàn f? chà wēi ch?n shù

复以佛神力故,十方各过十万佛刹微尘数世界外,有十万佛刹微尘数

pú sà jù lái yì cǐ tǔ chōng mǎn shí fāng yǔ gōng d? lín pú sà yán f? zǐ shàn zāi shàn zāi shàn

菩萨俱,来诣此土,充满十方。语功德林菩萨言:佛子!善哉善哉!善

n?ng yǎn shuō zhū pú sà hang wǒ děng yí qia t?ngmíng gōng d? lín suǒ zhù shì jia jiē míng gōng d? chuáng

能演说诸菩萨行。我等一切同名:功德林,所住世界。皆名:功德 幢 ,

bǐ tǔ rú lái t?ngmíng pǔ gōng d? wǒ děng f? suǒ yì shuō cǐ fǎ zh?ng huì juàn shǔ yán cí yì lǐ

彼土如来同名:普功德。我等佛所,亦说此法,众会眷属,言辞义理,

xī yì rú shì wú yǒu zēngjiǎn f? zǐ wǒ děng jiē ch?ng f? sh?n lì lái rù cǐ huì w?i rǔ zu? zhang shí

悉亦如是,无有增减。佛子!我等皆承佛神力来入此会,为汝作证;十

fāng shì jia xī yì rú shì

方世界,悉亦如是。

ěr shí gōng d? lín pú sà ch?ng f? sh?n lì pǔ guān shí fāng yí qia zh?ng huì jì yú fǎ jia yù lìng f?

尔时,功德林菩萨承佛神力,普观十方一切众会暨于法界,欲令佛

zhǒngxìng bú duàn gù yù lìng pú sà zhǒngxìngqīngjìng gù yù lìngyuànzhǒngxìng bù tuì zhuǎn gù yù lìnghangzhǒng

种性不断故,欲令菩萨种性清净故,欲令愿种性不退转故,欲令行种

xìngchángxiāng xù gù yù lìng sān shì zhǒngxìng xī píngděng gù yù sha sān shì yí qia f? zhǒngxìng gù yù kāi yǎn

性常 相续故,欲令三世种性悉平等故,欲摄三世一切佛种性故,欲开演

suǒ zh?ng zhū shàn gēn gù yù guān chá yí qia zhū gēn gù yù xia fán nǎo xí qì xīn hang suǒ zu? gù yù zhàoliǎo

所种诸善根故,欲观察一切诸根故欲解烦恼习气,心行所作故,欲照了

yí qia f? pú tí gù ?r shuōs?ng yán

一切佛菩提故,而说颂言:

yì xīn jìng lǐ shí lì zūn lí g?u qīng jìng wú ài jiàn

一心敬礼十力尊,离垢清净无碍见,

jìng jia shēn yuǎn wú lún pǐ zhù rú xū kōng dào zhōng zhě

境界深远无伦匹,住如虚空道中者。

gu? qù r?n zhōng zhū zuì shang gōng d? wú liàng wú suǒ zhu?

过去人中诸最胜,功德无量无所著,

yǒng měng dì yī wú děng lún bǐ lí ch?n zhě xíng sī dào

勇猛第一无等伦,彼离尘者行斯道。

xiàn zài shí fāng zhū gu? tǔ shàn n?ng kāi yǎn dì yī yì

现在十方诸国土,善能开演第一义,

lí zhū gu? a zuì qīng jìng bǐ wú yī zhě xíng sī dào

离诸过恶最清净,彼无依者行斯道。

wai lái suǒ yǒu r?n shī zǐ zhōu biàn y?u xíng yú fǎ jia

未来所有人师子,周遍游行于法界,

yǐ fā zhū f? dà bēi xīn bǐ ráo yì zhě xíng sī dào

已发诸佛大悲心,彼饶益者行斯道。

sān shì suǒ yǒu wú bǐ zūn zì rán chú mia yú chī àn

三世所有无比尊,自然除灭愚痴暗,

yú yí qia fǎ jiē píng děng bǐ dà lì r?n xíng cǐ dào

于一切法皆平等,彼大力人行此道。

pǔ jiàn wú liàng wú biān jia yí qia zhū yǒu jí zhū qù

普见无量无边界,一切诸有及诸趣,

jiàn yǐ qí xīn bù fēn bi? bǐ wú d?ng zhě xíng sī dào

见已其心不分别,彼无动者行斯道。

fǎ jia suǒ yǒu jiē míng liǎo yú dì yī yì zuì qīng jìng

法界所有皆明了,于第一义最清净,

yǒng p? chēn màn jí yú chī bǐ gōng d? zhě xíng sī dào

永破嗔慢及愚痴,彼功德者行斯道。

yú zhū zh?ng shēng shàn fēn bi? xī rù fǎ jia zhēn shí xìng

于诸众 生善分别,悉入法界真实性,

zì rán ju? wù bù y?u tā bǐ děng kōng zhě xíng sī dào

自然觉悟不由他,彼等空者行斯道。

jìn kōng suǒ yǒu zhū gu? tǔ xī wǎng shuō fǎ guǎng kāi yù

尽空所有诸国土,悉往说法广开谕,

suǒ shuō qīng jìng wú n?ng huài bǐ shang m?u ní xíng cǐ dào

所说清净无能坏,彼胜牟尼行此道。

jù zú jiān gù bù tuì zhuǎn ch?ng jiù zūn zh?ng zuì shang fǎ

具足坚固不退转,成就尊重最胜法,

yuàn lì wú jìn dào bǐ àn bǐ shàn xiū zhě suǒ hang dào

愿力无尽到彼岸,彼善修者所行道。

wú liàng wú biān yí qia dì guǎng dà shan shēn miào jìng jia

无量无边一切地,广大甚深妙境界,

xī n?ng zhī jiàn mǐ yǒu yí bǐ lùn shī zǐ suǒ hang dào

悉能知见靡有遗,彼论师子所行道。

yí qia jù yì jiē míng liǎo suǒ yǒu yì lùn xī cuī fú

一切句义皆明了,所有异论悉摧伏,

yú fǎ ju? dìng wú suǒ yí bǐ dà m?u ní xíng cǐ dào

于法决定无所疑,彼大牟尼行此道。

yuǎn lí shì jiān zhū gu? huàn pǔ yǔ zh?ng shēng ān yǐn la

远离世间诸过患,普与众 生安隐乐,

n?ng w?i wú děng dà dǎo shī bǐ shang d? zhě xíng sī dào

能为无等大导师,彼胜德者行斯道。

h?ng yǐ wú wai shī zh?ng shēng pǔ lìng yí qia jiē xīn qìng

恒以无畏施众 生,普令一切皆欣庆,

qí xīn qīng jìng lí rǎn zhu? bǐ wú děng zhě xíng sī dào

其心清净离染浊,彼无等者行斯道。

yì ya qīng jìng jí tiáo shàn lí zhū xì lùn wú kǒu gu?

意业清净极调善,离诸戏论无口过,

wēi guāngyuán mǎn zh?ng suǒ qīn bǐ zuì shang zhě xíng sī dào

威光圆满众所钦,彼最胜者行斯道。

rù zhēn shí yì dào bǐ àn zhù gōng d? chù xīn yǒng jì

入真实义到彼岸,住功德处心永寂,

zhū f? hù niàn h?ng bù wàng bǐ mia yǒu zhě xíng sī dào

诸佛护念恒不忘,彼灭有者行斯道。

yuǎn lí yú wǒ wú nǎo hài h?ng yǐ dà yīn xuān zhang fǎ

远离于我无恼害,恒以大音宣正法,

shí fāng gu? tǔ mǐ bù zhōu bǐ ju? pì zhě xíng sī dào

十方国土靡不周,彼绝譬者行斯道。

tán bō lu? mì yǐ ch?ng mǎn bǎi fú xiàng hǎo suǒ zhuāng yán

檀波罗蜜已成满,百福相好所 庄 严,

zh?ngshēngjiàn zhě jiē xīn yua bǐ zuì shang huì xíng sī dào

众 生见者皆欣悦,彼最胜慧行斯道。

zhì dì shan shēn nán kě rù n?ng yǐ miào huì shàn ān zhù

智地甚深难可入,能以妙慧善安住,

qí xīn jiū jìng bù d?ng yáo bǐ jiān gù háng xíng sī dào

其心究竟不动摇,彼坚固行行斯道。

fǎ jia suǒ yǒu xī n?ng rù suí suǒ rù chù xián jiū jìng

法界所有悉能入,随所入处咸究竟,

sh?n tōng zì zài mǐ bù gāi bǐ fǎ guāng míng xíng cǐ dào

神通自在靡不该,彼法光明行此道。

zhū wú děng děng dà m?u ní qín xiū sān mai wú ar xiàng

诸无等等大牟尼,勤修三昧无二相,

xīn cháng zài dìng yào jì jìng bǐ pǔ jiàn zhě xíng sī dào

心常在定乐寂静,彼普见者行斯道。

wēi xì guǎng dà zhū gu? tǔ gang xiāng sha rù ga chā bi?

微细广大诸国土,更相涉入各差别,

rú qí jìng jia xī liǎo zhī bǐ zhì shān wáng xíng cǐ dào

如其境界悉了知,彼智山王行此道。

yì cháng míng ji? lí zhū g?u yú sān jia zhōng wú suǒ zhu?

意常明洁离诸垢,于三界中无所著,

hù chí zh?ng jia dào bǐ àn cǐ jìng xīn zhě xíng sī dào

护持众戒到彼岸,此净心者行斯道。

zhì huì wú biān bù kě shuō pǔ biàn fǎ jia xū kōng jia

智慧无边不可说,普遍法界虚空界,

shàn n?ng xiū xu? zhù qí zhōng bǐ jīn gāng huì xíng sī dào

善能修学住其中,彼金刚慧行斯道。

sān shì yí qia f? jìng jia zhì huì shàn rù xī zhōu biàn

三世一切佛境界,智慧善入悉周遍,

wai cháng zàn qǐ pí yàn xīn bǐ zuì shang zhě xíng sī dào

未尝暂起疲厌心,彼最胜者行斯道。

shàn n?ng fēn bi? shí lì fǎ liǎo zhī yí qia zhì chù dào

善能分别十力法,了知一切至处道,

shēn ya wú ài d? zì zài bǐ gōng d? shēn xíng cǐ dào

身业无碍得自在,彼功德身行此道。

shí fāng wú liàng wú biān jia suǒ yǒu yí qia zhū zh?ngshēng

十方无量无边界,所有一切诸众 生,

wǒ jiē jiù hù ?r bù shě bǐ wú wai zhě xíng sī dào

我皆救护而不舍,彼无畏者行斯道。

yú zhū f? fǎ qín xiū xí xīn cháng jīng jìn bú xia juàn

于诸佛法勤修习,心常精进不懈倦,

jìng zhì yí qia zhū shì jiān bǐ dà l?ng wáng xíng cǐ dào

净治一切诸世间,彼大龙王行此道。

liǎo zhī zh?ngshēng gēn bù t?ng yù xia wú liàng ga chā bi?

了知众 生根不同,欲解无量各差别,

zhǒngzhǒng zhū jia jiē míng dá cǐ pǔ rù zhě xíng sī dào

种 种诸界皆明达,此普入者行斯道。

shí fāng shì jia wú liàng chà xī wǎng sh?u shēng wú yǒu shù

十方世界无量刹,悉往受生无有数,

wai c?ng yī niàn shēng pí yàn bǐ huān xǐ zhě xíng sī dào

未曾一念生疲厌,彼欢喜者行斯道。

pǔ fàng wú liàng guāng míng wǎng zhào yào yí qia zhū shì jiān

普放无量 光明网,照耀一切诸世间,

qí guāng suǒ zhào rù fǎ xìng cǐ shàn huì zhě xíng sī dào

其光所照入法性,此善慧者行斯道。

zhan d?ng shí fāng zhū gu? tǔ wú liàng yì shù nu? yú tuō

震动十方诸国土,无量亿数那由他,

bù lìng zh?ng shēng yǒu jīng bù cǐ lì shì zhě suǒ hang dào

不令众 生有惊怖,此利世者所行道。

shàn xia yí qia yǔ yán fǎ wan nán ch?u duì xī jiū jìng

善解一切语言法,问难酬对悉究竟,

cōng zh? biàn huì mǐ bù zhī cǐ wú wai zhě suǒ hang dào

聪哲辩慧靡不知,此无畏者所行道。

shàn xia fù yǎng zhū gu? tǔ fēn bi? sī w?i d? jiū jìng

善解覆仰诸国土,分别思惟得究竟,

xī shǐ zhù yú wú jìn dì cǐ shang huì zhě suǒ hang dào

悉使住于无尽地,此胜慧者所行道。

gōng d? wú liàng nu? yú tuō w?i qiú f? dào jiē xiū xí

功德无量那由他,为求佛道皆修习,

yú qí yí qia dào bǐ àn cǐ wú jìn hang suǒ hang dào

于其一切到彼岸,此无尽行所行道。

chāo chū shì jiān dà lùn shī biàn cái dì yī shī zǐ hǒu

超出世间大论师,辩才第一师子吼,

pǔ shǐ qún shēng dào bǐ àn cǐ jìng xīn zhě suǒ hang dào

普使群生到彼岸,此净心者所行道。

zhū f? guàn dǐng dì yī fǎ yǐ d? cǐ fǎ guàn qí dǐng

诸佛灌顶第一法,已得此法灌其顶,

xīn h?ng ān zhù zhang fǎ m?n bǐ guǎng dà xīn xíng cǐ dào

心恒安住正法门,彼广大心行此道。

yí qia zh?ngshēng wú liàng bi? liǎo dá qí xīn xī zhōubiàn

一切众 生无量别,了达其心悉周遍,

ju? dìng hù chí f? fǎ zàng bǐ rú xū mí xíng cǐ dào

决定护持佛法藏,彼如须弥行此道。

n?ng yú yī yī yǔ yán zhōng pǔ w?i shì xiàn wú liàng yīn

能于一一语言中,普为示现无量音,

lìng bǐ zh?ng shēng suí lai xia cǐ wú ài jiàn xíng sī dào

令彼众 生随类解,此无碍见行斯道。

yí qia w?n zì yǔ yán fǎ zhì jiē shàn rù bù fēn bi?

一切文字语言法,智皆善入不分别,

zhù yú zhēn shí jìng jia zhōng cǐ jiàn xìng zhě suǒ hang dào

住于真实境界中,此见性者所行道。

ān zhù shan shēn dà fǎ hǎi shàn n?ng yìn dìng yí qia fǎ

安住甚深大法海,善能印定一切法,

liǎo fǎ wú xiàng zhēn shí m?n cǐ jiàn shí zhě suǒ hang dào

了法无相真实门,此见实者所行道。

yī yī f? tǔ jiē wǎng yì jìn yú wú liàng wú biān ji?

一一佛土皆往诣,尽于无量无边劫,

guān chá sī w?i mǐ zàn tíng cǐ fěi xia zhě suǒ hang dào

观察思惟靡暂停,此匪懈者所行道。

wú liàng wú shù zhū rú lái zhǒngzhǒngmíng hào ga bù t?ng

无量无数诸如来,种 种名号各不同,

yú yī máo duān xī míng jiàn cǐ jìng fú zhě suǒ hang dào

于一毛端悉明见,此净福者所行道。

yī máo duān chù jiàn zhū f? qí shù wú liàng bù kě shuō

一毛端处见诸佛,其数无量不可说,

yí qia fǎ jia xī yì rán bǐ zhū f? zǐ xíng sī dào

一切法界悉亦然,彼诸佛子行斯道。

wú liàng wú biān wú shù ji? yú yī niàn zhōng xī míng jiàn

无量无边无数劫,于一念中悉明见,

zhī qí xiū cù wú dìng xiàng cǐ xia tuō hang suǒ hang dào

知其修促无定相,此解脱行所行道。

n?ng lìng jiàn zhě wú kōng gu? jiē yú f? fǎ zhǒng yīn yuán

能令见者无空过,皆于佛法种因缘,

?r yú suǒ zu? xīn wú zhu? bǐ zhū zuì shang suǒ hang dào

而于所作心无著,彼诸最胜所行道。

nu? yú tuō ji? cháng yù f? zhōng bù yī niànshēng pí yàn

那由他劫常遇佛,终不一念生疲厌,

qí xīn huān xǐ zhuǎn gang zēng cǐ bù kōng jiàn suǒ hang dào

其心欢喜转更增,此不空见所行道。

jìn yú wú liàng wú biān ji? guān chá yí qia zh?ngshēng jia

尽于无量无边劫,观察一切众 生界,

wai c?ng jiàn yǒu yī zh?ng shēng cǐ jiān gù shì suǒ hang dào

未曾见有一众 生,此坚固士所行道。

xiū xí wú biān fú zhì zàng pǔ zu? qīng liáng gōng d? chí

修习无边福智藏,普作清凉功德池,

lì yì yí qia zhū qún shēng bǐ dì yī r?n xíng cǐ dào

利益一切诸群生,彼第一人行此道。

fǎ jia suǒ yǒu zhū pǐn lai pǔ biàn xū kōng wú shù liàng

法界所有诸品类,普遍虚空无数量,

liǎo bǐ jiē yī yán shuō zhù cǐ shī zǐ hǒu suǒ hang dào

了彼皆依言说住,此师子吼所行道。

n?ng yú yī yī sān mai zhōng pǔ rù wú shù zhū sān mai

能于一一三昧中,普入无数诸三昧,

xī zhì fǎ m?n yōu ào chù cǐ lùn yua zhě xíng sī dào

悉至法门幽奥处,此论月者行斯道。

rěn lì qín xiū dào bǐ àn n?ng rěn zuì shang jì mia fǎ

忍力勤修到彼岸,能忍最胜寂灭法,

qí xīn píng děng bù d?ng yáo cǐ wú biān zhì suǒ hang dào

其心平等不动摇,此无边智所行道。

yú yī shì jia yī zu? chù qí shēn bù d?ng h?ng jì rán

于一世界一坐处,其身不动恒寂然,

?r yú yí qia pǔ xiàn shēn bǐ wú biān shēn xíng cǐ dào

而于一切普现身,彼无边身行此道。

wú liàng wú biān zhū gu? tǔ xī lìng g?ng rù yī ch?n zhōng

无量无边诸国土,悉令共入一尘中,

pǔ d? bāo r?ng wú zhàng ài bǐ wú biān sī xíng cǐ dào

普得包容无障碍,彼无边思行此道。

liǎo dá shì chù jí fēi chù yú zhū lì chù pǔ n?ng rù

了达是处及非处,于诸力处普能入,

ch?ng jiù rú lái zuì shàng lì bǐ dì yī lì suǒ hang dào

成就如来最上力,彼第一力所行道。

gu? qù wai lái xiàn zài shì wú liàng wú biān zhū ya bào

过去未来现在世,无量无边诸业报,

h?ng yǐ zhì huì xī liǎo zhī cǐ dá xia zhě suǒ hang dào

恒以智慧悉了知,此达解者所行道。

liǎo dá shì jiān shí fēi shí rú yìng tiáo fú zhū zh?ng shēng

了达世间时非时,如应调伏诸众 生,

xī shùn qí yí ?r bù shī cǐ shàn liǎo zhě suǒ hang dào

悉顺其宜而不失,此善了者所行道。

shàn shǒu shēn yǔ jí yì ya h?ng lìng yī fǎ ?r xiū xíng

善守身语及意业,恒令依法而修行,

lí zhū qǔ zhu? xiáng zh?ng m? cǐ zhì xīn zhě suǒ hang dào

离诸取著降 众魔,此智心者所行道。

yú zhū fǎ zhōng d? shàn qiǎo n?ng rù zhēn rú píng děng chù

于诸法中得善巧,能入真如平等处,

biàn cái xuān shuō wú yǒu qi?ng cǐ f? hang zhě suǒ hang dào

辩才宣说无有穷,此佛行者所行道。

tu? lu? ní m?n yǐ yuán mǎn shàn n?ng ān zhù wú ài zàng

陀罗尼门已圆满,善能安住无碍藏,

yú zhū fǎ jia xī tōng dá cǐ shēn rù zhě suǒ hang dào

于诸法界悉通达,此深入者所行道。

sān shì suǒ yǒu yí qia f? xī yǔ děng xīn t?ng zhì huì

三世所有一切佛,悉与等心同智慧,

yī xìng yī xiàng wú yǒu shū cǐ wú ài zhǒng suǒ hang dào

一性一相无有殊,此无碍种所行道。

yǐ ju? yí qia yú chī m? shēn rù guǎng dà zhì huì hǎi

已决一切愚痴膜,深入广大智慧海,

pǔ shī zh?ng shēng qīng jìng yǎn cǐ yǒu mù zhě suǒ hang dào

普施众 生清净眼,此有目者所行道。

yǐ jù yí qia zhū dǎo shī píng děng sh?n tōng wú ar hang

已具一切诸导师,平等神通无二行,

hu? yú rú lái zì zài lì cǐ shàn xiū zhě suǒ hang dào

获于如来自在力,此善修者所行道。

biàn y?u yí qia zhū shì jiān pǔ yǔ wú biān miào fǎ yǔ

遍游一切诸世间,普雨无边妙法雨,

xī lìng yú yì d? ju? liǎo cǐ fǎ yún zhě suǒ hang dào

悉令于义得决了,此法云者所行道。

n?ng yú f? zhì jí xia tuō shēn shēng jìng xìn yǒng bù tuì

能于佛智及解脱,深生净信永不退,

yǐ xìn ?r shēng zhì huì gēn cǐ shàn xu? zhě suǒ hang dào

以信而生智慧根,此善学者所行道。

n?ng yú yī niàn xī liǎo zhī yí qia zh?ng shēng wú yǒu yú

能于一念悉了知,一切众 生无有余,

liǎo bǐ zh?ng shēng xīn zì xìng dá wú xìng zhě suǒ hang dào

了彼众 生心自性,达无性者所行道。

fǎ jia yí qia zhū gu? tǔ xī n?ng huà wǎng wú yǒu shù

法界一切诸国土,悉能化往无有数,

qí shēn zuì miào ju? děng lún cǐ wú bǐ hang suǒ hang dào

其身最妙绝等伦,此无比行所行道。

f? shā wú biān wú yǒu shù wú liàng zhū f? zài qí zhōng

佛刹无边无有数,无量诸佛在其中,

pú sà yú bǐ xī xiàn qián qīn jìn g?ng yǎng shēng zūn zh?ng

菩萨于彼悉现前,亲近供养生尊重。

pú sà n?ng yǐ dú yī shēn rù yú sān mai ?r jì dìng

菩萨能以独一身,入于三昧而寂定,

lìng jiàn qí shēn wú yǒu shù yī yī jiē c?ng sān mai qǐ

令见其身无有数,一一皆从三昧起。

pú sà suǒ zhù zuì shēn miào suǒ hang suǒ zu? chāo xì lùn

菩萨所住最深妙,所行所作超戏论,

qí xīn qīngjìngcháng yua la n?nglìngzh?ngshēng xī huān xǐ

其心清净常悦乐,能令众 生悉欢喜。

zhū gēn fāng biàn ga chā bi? n?ng yǐ zhì huì xī míng jiàn

诸根方便各差别,能以智慧悉明见,

?r liǎo zhū gēn wú suǒ yī tiáo nán tiáo zhě suǒ hang dào

而了诸根无所依,调难调者所行道。

n?ng yǐ fāng biàn qiǎo fēn bi? yú yí qia fǎ d? zì zài

能以方便巧分别,于一切法得自在,

shí fāng shì jia ga bù t?ng xī zài qí zhōng zu? f? shì

十方世界各不同,悉在其中作佛事。

zhū gēn wēi miàohang yì rán n?ng w?i zh?ngshēngguǎngshuō fǎ

诸根微妙行亦然,能为众 生 广说法,

shuí qí w?n zhě bù xīn qìng cǐ děng xū kōng suǒ hang dào

谁其闻者不欣庆,此等虚空所行道。

zhì yǎn qīng jìng wú yǔ děng yú yí qia fǎ xī míng jiàn

智眼清净无与等,于一切法悉明见,

rú shì zhì huì qiǎo fēn bi? cǐ wú děng zhě suǒ hang dào

如是智慧巧分别,此无等者所行道。

suǒ yǒu wú jìn guǎng dà fú yí qia xiū xíng shǐ jiū jìng

所有无尽广大福,一切修行使究竟,

lìng zhū zh?ng shēng xī qīng jìng cǐ wú bǐ zhě suǒ hang dào

令诸众 生悉清净,此无比者所行道。

pǔ quàn xiū ch?ng zhù dào fǎ xī lìng d? zhù fāng biàn dì

普劝修成助道法,悉令得住方便地,

dù tuō zh?ngshēng wú yǒu shù wai c?ng zàn qǐ zh?ngshēngxiǎng

度脱众 生无有数,未曾暂起众 生 想。

yí qia jī yuán xī guān chá xiān hù bǐ yì lìng wú zhang

一切机缘悉观察,先护彼意令无诤,

pǔ shì zh?ng shēng ān yǐn chù cǐ fāng biàn zhě suǒ hang dào

普示众 生安隐处,此方便者所行道。

ch?ng jiù zuì shàng dì yī zhì jù zú wú liàng wú biān zhì

成就最上第一智,具足无量无边智,

yú zhū sì zh?ng wú suǒ wai cǐ fāng biàn zhì suǒ hang dào

于诸四众无所畏,此方便智所行道。

yí qia shì jia jí zhū fǎ xī n?ng biàn rù d? zì zài

一切世界及诸法,悉能遍入得自在,

yì rù yí qia zh?ng huì zhōng dù tuō qún shēng wú yǒu shù

亦入一切众会中,度脱群生无有数。

shí fāng yí qia gu? tǔ zhōng jī dà fǎ gǔ wù qún shēng

十方一切国土中,击大法鼓悟群生,

w?i fǎ shī zhǔ zuì wú shàng cǐ bù mia zhě suǒ hang dào

为法施主最无上,此不灭者所行道。

yì shēn ji? jiā ?r zhang zu? chōng mǎn shí fāng wú liàng chà

一身结跏而正坐,充满十方无量刹,

?r lìng qí shēn bù p? ài cǐ fǎ shēn zhě suǒ hang dào

而令其身不迫隘,此法身者所行道。

n?ng yú yī yì yī w?n zhōng yǎn shuō wú liàng wú biān fǎ

能于一义一文中,演说无量无边法,

?r qí biān jì bù kě d? cǐ wú biān zhì suǒ hang dào

而其边际不可得,此无边智所行道。

yú f? xia tuō shàn xiū xu? d? f? zhì huì wú zhàng ài

于佛解脱善修学,得佛智慧无障碍,

ch?ng jiù wú wai w?i shì xi?ng cǐ fāng biàn zhě suǒ hang dào

成就无畏为世雄,此方便者所行道。

liǎo zhī shí fāng shì jia hǎi yì zhī yí qia f? chà hǎi

了知十方世界海,亦知一切佛刹海,

zhì hǎi fǎ hǎi xī liǎo zhī zh?ngshēng jiàn zhě xián xīn qìng

智海法海悉了知,众 生见者咸欣庆。

hu? xiàn rù tāi jí chū shēng hu? xiàn dào chǎngch?ngzhang ju?

或现入胎及初生,或现道场 成 正觉,

rú shì jiē lìng shì jiān jiàn cǐ wú biān zhě suǒ hang dào

如是皆令世间见,此无边者所行道。

wú liàng yì shù gu? tǔ zhōng shì xiàn qí shēn rù nia pán

无量亿数国土中,示现其身入涅槃,

shí bù shě yuàn guī jì mia cǐ xi?ng lùn zhě suǒ hang dào

实不舍愿归寂灭,此雄论者所行道。

jiān gù wēi mì yī miào shēn yǔ f? píng děng wú chā bi?

坚固微密一妙身,与佛平等无差别,

suí zhū zh?ng shēng ga yì jiàn yī shí shēn zhě suǒ hang dào

随诸众 生各异见,一实身者所行道。

fǎ jia píng děng wú chā bi? jù zú wú liàng wú biān yì

法界平等无差别,具足无量无边义,

yào guān yī xiàng xīn bù yí sān shì zhì zhě suǒ hang dào

乐观一相心不移,三世智者所行道。

yú zhū zh?ng shēng jí f? fǎ jiàn lì jiā chí xī jiū jìng

于诸众 生及佛法,建立加持悉究竟,

suǒ yǒu chí lì t?ng yú f? zuì shàng chí zhě xíng sī dào

所有持力同于佛,最上持者行斯道。

sh?n zú wú ài y?u rú f? tiān yǎn wú ài zuì qīng jìng

神足无碍犹如佛,天眼无碍最清净,

ěr gēn wú ài shàn tīng w?n cǐ wú ài yì suǒ hang dào

耳根无碍善听闻,此无碍意所行道。

suǒ yǒu sh?n tōng jiē jù zú suí qí zhì huì xī ch?ng jiù

所有神通皆具足,随其智慧悉成就,

shàn zhī yí qia mǐ suǒ ch?u cǐ xián zhì zhě suǒ hang dào

善知一切靡所俦,此贤智者所行道。

qí xīn zhang dìng bù yáo d?ng qí zhì guǎng dà wú biān jì

其心正定不摇动,其智广大无边际,

suǒ yǒu jìng jia jiē míng dá yí qia jiàn zhě suǒ hang dào

所有境界皆明达,一切见者所行道。

yǐ dào yí qia gōng d? àn n?ng suí cì dì dù zh?ng shēng

已到一切功德岸,能随次第度众 生,

qí xīn bì jìng wú yàn zú cǐ cháng qín zhě suǒ hang dào

其心毕竟无厌足,此常勤者所行道。

sān shì suǒ yǒu zhū f? fǎ yú cǐ yí qia xián zhī jiàn

三世所有诸佛法,于此一切咸知见,

c?ng yú rú lái zhǒng xìng shēng bǐ zhū f? zǐ xíng sī dào

从于如来种性生,彼诸佛子行斯道。

suí shùn yán cí yǐ ch?ng jiù guāi w?i tán lùn shàn cuī fú

随顺言词已成就,乖违谈论善摧伏,

chángn?ng qù xiàng f? pú tí wú biān huì zhě suǒ hang dào

常能趣向佛菩提,无边慧者所行道。

yī guāng zhào chù wú yá xiàn shí fāng gu? tǔ xī chōng biàn

一光照触无涯限,十方国土悉充遍,

pǔ shǐ shì jiān d? dà míng cǐ p? àn zhě suǒ hang dào

普使世间得大明,此破暗者所行道。

suí qí yìng jiàn yìng g?ng yǎng w?i xiàn rú lái qīng jìng shēn

随其应见应供养,为现如来清净身,

jiào huà zh?ngshēng bǎi qiān yì zhuāng yán f? chà yì rú shì

教化众 生百千亿, 庄 严佛刹亦如是。

w?i lìng zh?ng shēng chū shì jiān yí qia miào hang jiē xiū xí

为令众 生出世间,一切妙行皆修习,

cǐ hang guǎng dà wú biān jì yún h? ?r yǒu n?ng zhī zhě

此行广大无边际,云何而有能知者。

jiǎ shǐ fēn shēn bù kě shuō ?r yǔ fǎ jia xū kōng děng

假使分身不可说,而与法界虚空等,

xī g?ng chēng yáng bǐ gōng d? bǎi qiān wàn ji? wú n?ng jìn

悉共称扬彼功德,百千万劫无能尽。

pú sà gōng d? wú yǒu biān yí qia xiū xíng jiē jù zú

菩萨功德无有边,一切修行皆具足,

jiǎ shǐ wú liàng wú biān f? yú wú liàng ji? shuō bù jìn

假使无量无边佛,于无量劫说不尽。

h? kuàng shì jiān tiān jí r?n yí qia shēng w?n jí yuán ju?

何况世间天及人,一切声闻及缘觉,

n?ng yú wú liàng wú biān ji? zàn tàn chēng yáng d? jiū jìng

能于无量无边劫,赞叹称扬得究竟。


华严经阅读网:http://www.xchuayanjing.com

文章推荐:

供灯的感应事例

供灯的感应

供灯感应

供灯功德感应

供灯多久会有感应