华严经阅读网

《大方广佛华严经注音》11

编辑:凡白 · 时间:2020-04-10

《大方广佛华严经注音》11

pí lú zhē nà pǐn dì liù

毗卢遮那品第六

ěr shí pǔ xián pú sà fù gào dà zh?ng yán zhū f? zǐ nǎi wǎng gǔ shì gu? shì jia wēi ch?n shù ji?

尔时,普贤菩萨复告大众言:诸佛子!乃往古世,过世界微尘数劫,

fù bai shì shù yǒu shì jia hǎi míng pǔ m?n jìngguāngmíng cǐ shì jia hǎi zhōng yǒu shì jia míng shang

复倍是数;有世界海,名:普门净光明。此世界海中,有世界,名:胜

yīn yī m? ní huā wǎng hǎi zhù xū mí shān wēi ch?n shù shì jia ?r w?i juàn shǔ qí xíngzhangyuán qí dì jù

音,依摩尼华网海住,须弥山微尘数世界而为眷属,其形正圆,其地具

yǒu wú liàngzhuāng yán sān bǎi ch?ngzh?ng bǎo shù lún w?i shān suǒ g?ng w?i rào yí qia bǎo yún ?r fù qí shàng qīng

有无量 庄 严;三百重 众宝树轮围山所共围绕。一切宝云而覆其上,清

jìng wú g?u guāngmíngzhào yào ch?ng yì gōngdiàn rú xū mí shān yī fu yǐn shí suí niàn ?r zhì qí ji? míng

净无垢,光明照曜。城邑宫殿如须弥山;衣服饮食,随念而至。其劫名

yuē zhǒngzhǒngzhuāng yán zhū f? zǐ bǐ shang yīn shì jia zhōng yǒu xiāngshuǐ hǎi míng qīngjìngguāngmíng

曰:种 种 庄 严。诸佛子!彼胜音世界中,有香水海,名:清净光明。

qí hǎi zhōng yǒu dà lián huā xū mí shān chū xiàn míng huā yàn pǔ zhuāng yán chuáng shí bǎo lán shǔnzhōu zā w?i

其海中,有大莲华须弥山出现,名:华焰普 庄 严 幢 ,十宝栏楯周匝围

rào yú qí shānshàng yǒu yī dà lín míng m? ní huā zhī lún wú liàng huā l?u g? wú liàng bǎo tái guān

绕。于其山上,有一大林,名:摩尼华枝轮。无量华楼阁,无量宝台观,

zhōu huí bù lia wú liàngmiàoxiāngchuáng wú liàng bǎo shānchuáng jiǒng jí zhuāng yán wú liàng bǎo fēn tu? lì huā

周回布列;无量妙香 幢 ,无量宝山 幢 ,迥极 庄 严;无量宝芬陀利华,

chù chù fū r?ng wú liàngxiāng m? ní lián huā wǎng zhōu zā chuí bù yua yīn h? yua xiāng yún zhào yao shù ga

处处敷荣;无量 香摩尼莲华网,周匝垂布;乐音和悦,香云照耀,数各

wú liàng bù kě jì jí yǒu bǎi wàn yì nu? yú tuō ch?ng zhōu zā w?i rào zhǒngzhǒngzh?ngshēng yú zhōng zhǐ

无量,不可纪极。有百万亿那由他城,周匝围绕;种 种 众 生,于中止

zhù

住。

zhū f? zǐ cǐ lín dōng yǒu yī dà ch?ng míng yàn guāngmíng r?n wáng suǒ dū bǎi wàn yì nu? yú tuō

诸佛子!此林东有一大城,名:焰光明。人王所都,百万亿那由他

ch?ngzhōu zā w?i rào qīngjìngmiào bǎo suǒ g?ngch?ng lì z?ngguǎng ga yǒu qī qiān y?u xún qī bǎo w?i guō l?u lǔ

城周匝围绕;清净妙宝所共成立,纵广各有七千由旬。七宝为郭,楼橹

qua dí xī jiē ch?ng lì qī ch?ng bǎo qiàn xiāngshuǐyíng mǎn yōu bō lu? huā bō t?u m? huā jū wù t?u

却敌,悉皆崇丽。七重宝堑,香水盈满。优钵罗华、波头摩华、拘物头

huā fēn tu? lì huā xī shì zh?ng bǎo chù chù fēn bù yǐ w?i yán shì bǎo duō lu? shù qī ch?ng w?i rào

华、芬陀利华,悉是众宝,处处分布以为严饰。宝多罗树,七重围绕;

gōngdiàn l?u g? xī bǎo zhuāng yán zhǒngzhǒngmiàowǎng zhāng shī qí shàng tú xiāng sàn huā fēn yíng qí zhōng

宫殿楼阁,悉宝 庄 严;种 种妙网,张施其上;涂香散华,芬莹其中。

yǒu bǎi wàn yì nu? yú tuō m?n xī bǎo zhuāng yán yī yī m?n qián ga yǒu sì shí jiǔ bǎo shī lu? chuáng cì dì háng

有百万亿那由他门,悉宝 庄 严。一一门前,各有四十九宝尸罗 幢 次第行

lia fù yǒu bǎi wàn yì yuán lín zhōu zā w?i rào qí zhōng jiē yǒu zhǒngzhǒng zá xiāng m? ní shù xiāng zhōu liú

列,复有百万亿园林周匝围绕。其中皆有种 种杂香、摩尼树香,周流

pǔ xūn zh?ngniǎo ha míng tīng zhě huān yua cǐ dà ch?ngzhōng suǒ yǒu jū r?n mǐ bù ch?ng jiù ya bào sh?n zú

普熏;众鸟和鸣,听者欢悦。此大城 中所有居人,靡不成就业报神足;

ch?ngkōngwǎng lái xíngt?ng zhū tiān xīn yǒu suǒ yù yìngniàn jiē zhì qí ch?ng cì nán yǒu yī tiānch?ng míng

乘空往来,行同诸天;心有所欲,应念皆至。其城次南,有一天城,名:

shù huā zhuāng yán qí cì y?u xuán yǒu dà l?ngch?ng míng yuē jiū jìng cì yǒu ya chā ch?ng míng jīn gāng

树华 庄 严;其次右旋,有大龙城,名曰:究竟;次有夜叉城,名:金刚

shangmiàochuáng cì yǒu qián tà p? ch?ng míng yuē miàogōng cì yǒu ā xiū lu? ch?ng míng yuē bǎo lún

胜妙 幢 ;次有乾闼婆城,名曰:妙宫;次有阿修罗城,名曰:宝轮;

cì yǒu jiā l?u lu? ch?ng míng miào bǎo zhuāng yán cì yǒu jǐn nà lu? ch?ng míng y?u xì kuài la cì yǒu m?

次有迦楼罗城,名:妙宝 庄 严;次有紧那罗城,名:游戏快乐;次有摩

h?u lu? ch?ng míng jīn gāngchuáng cì yǒu fàn tiānwángch?ng míng zhǒngzhǒngmiàozhuāng yán rú shì děng bǎi wàn

睺罗城,名:金刚 幢 。次有梵天王城,名:种 种妙 庄 严,如是等百万

yì nu? yú tuō shù cǐ yī yī ch?ng ga yǒu bǎi wàn yì nu? yú tuō l?u g? suǒ g?ng w?i rào yī yī jiē yǒu wú

亿那由他数。此一一城,各有百万亿那由他楼阁所共围绕;一一皆有无

liàngzhuāng yán

量 庄 严。

zhū f? zǐ cǐ bǎo huā zhī lún dà lín zhī zhōng yǒu yī dào chǎng míng bǎo huā biànzhào yǐ zh?ng dà

诸佛子!此宝华枝轮大林之中,有一道场,名:宝华遍照。以众大

bǎo fēn bù zhuāng yán m? ní huā lún biàn mǎn kāi fū rán yǐ xiāngdēng jù zh?ng bǎo sa yàn yún mí fù guāng

宝,分布 庄 严,摩尼华轮遍满开敷,然以香灯,具众宝色焰云弥覆,光

wǎng pǔ zhào zhū zhuāng yán jù cháng chū miào bǎo yí qia yua zhōngh?ng z?u yǎ yīn m? ní bǎo wángxiàn pú sà shēn

网普照。诸 庄 严具,常出妙宝;一切乐中恒奏雅音。摩尼宝王现菩萨身;

zhǒngzhǒngmiào huā zhōubiàn shí fāng qí dào chǎngqián yǒu yī dà hǎi míng xiāng m? ní jīn gāng chū dà lián

种 种妙华,周遍十方。其道场前,有一大海,名:香摩尼金刚。出大莲

huā míng huā ruǐ yàn lún qí huā guǎng dà bǎi yì y?u xún h?ng ya xū tái jiē shì miào bǎo shí bù kě

华,名:华蕊焰轮。其华广大,百亿由旬,茎叶须台皆是妙宝,十不可

shuō bǎi qiān yì nu? yú tuō lián huā suǒ g?ng w?i rào chángfàngguāngmíng h?ng chū miào yīn zhōubiàn shí fāng

说。百千亿那由他莲华所共围绕,常放光明,恒出妙音,周遍十方。

zhū f? zǐ bǐ shang yīn shì jia zuì chū ji? zhōng yǒu shí xū mí shān wēi ch?n shù rú lái chū xíng yú

诸佛子!彼胜音世界,最初劫中,有十须弥山微尘数如来,出兴于

shì qí dì yī f? hào yí qia gōng d? shān xū mí shang yún zhū f? zǐ yìng zhī bǐ f? jiāng chū xiàn shí

世。其第一佛,号:一切功德山须弥胜云。诸佛子!应知彼佛将出现时,

yī bǎi niánqián cǐ m? ní huā zhī lún dà lín zhōng yí qia zhuāng yán zhōubiànqīngjìng suǒ wai chū bù sī yì

一百年前,此摩尼华枝轮大林中,一切 庄 严周遍清净。所谓:出不思议

bǎo yàn yún fā tàn f? gōng d? yīn yǎn wú shù f? yīn shēng shū guāng bù wǎng mí fù shí fāng gōngdiàn l?u

宝焰云,发叹佛功德音,演无数佛音声;舒光布网,弥覆十方;宫殿楼

g? hù xiāngzhào yào bǎo huā guāngmíng t?ng jù ch?ng yún fù chū miào yīn shuō yí qia zh?ngshēngqián shì suǒ

阁,互相照耀;宝华光明,腾聚成云。复出妙音,说一切众 生前世所

xíngguǎng dà shàn gēn shuō sān shì yí qia zhū f? míng hào shuō zhū pú sà suǒ xiū yuànhang jiū jìng zhī dào shuō zhū

行广大善根,说三世一切诸佛名号;说诸菩萨所修愿行究竟之道;说诸

rú lái zhuǎnmiào fǎ lún zhǒngzhǒng yán cí xiàn rú shì děngzhuāng yán zhī xiàng xiǎn shì rú lái dāng chū yú shì qí

如来转妙法轮种 种言辞。现如是等 庄 严之相,显示如来当出于世。其

shì jia zhōng yí qia zhū wángjiàn cǐ xiàng gù shàn gēn ch?ng shú xī yù jiàn f? ?r lái dào chǎng

世界中,一切诸王见此相故,善根成熟,悉欲见佛,而来道场。

ěr shí yí qia gōng d? shān xū mí shang yún f? yú qí dào chǎng dà lián huā zhōng hū rán chū xiàn qí shēn

尔时,一切功德山须弥胜云佛,于其道场大莲华中忽然出现。其身

zhōu pǔ děngzhēn fǎ jia yí qia f? chà jiē shì chū shēng yí qia dào chǎng xī yì qí suǒ wú biānmiào sa

周普等真法界。一切佛刹,皆示出生;一切道场,悉诣其所。无边妙色,

jù zú qīngjìng yí qia shì jiān wú n?ngyìng du? jù zh?ng bǎo xiàng yī yī fēn míng yí qia gōngdiàn xī xiàn

具足清净;一切世间,无能映夺;具众宝相,一一分明。一切宫殿悉现

qí xiàng yí qia zh?ngshēngxián d? mù jiàn wú biān huà f? c?ng qí shēn chū zhǒngzhǒng sa guāng chōng mǎn fǎ jia

其像;一切众 生咸得目见,无边化佛从其身出,种 种色光,充满法界。

rú yú cǐ qīngjìngguāngmíngxiāngshuǐ hǎi huā yàn zhuāng yán chuáng xū mí dǐngshàng m? ní huā zhī lún dà lín zhōng

如于此清净光明香水海,华焰 庄 严 幢 须弥顶上,摩尼华枝轮大林中,

chū xiàn qí shēn ?r zu? yú zu? qí shang yīn shì jia yǒu liù shí bā qiān yì xū mí shāndǐng xī yì yú bǐ

出现其身,而坐于座。其胜音世界,有六十八千亿须弥山顶,悉亦于彼,

xiànshēn ?r zu? ěr shí bǐ f? jí yú m?i jiān fàng dà guāngmíng qí guāngmíng fā qǐ yí qia shàn gēn yīn

现身而坐。尔时,彼佛即于眉间,放大光明。其光名:发起一切善根音。

shí f? chà wēi ch?n shù guāngmíng ?r w?i juàn shǔ chōng mǎn yí qia shí fāng gu? tǔ ru? yǒu zh?ngshēng yīng kě diào fú

十佛刹微尘数光明而为眷属,充满一切十方国土。若有众 生,应可调伏,

qí guāngzhào chù jí zì kāi wù xī zhū hu? ra lia zhū gài wǎng cuī zhū zhàngshān jìng zhū g?u zhu? fā

其光照触,即自开悟。息诸惑热,裂诸盖网,摧诸障山,净诸垢浊;发

dà xìn jiě shēngshangshàn gēn yǒng lí yí qia zhū nàn kǒng bù mia chú yí qia shēn xīn kǔ nǎo qǐ jiàn f? xīn

大信解,生 胜善根;永离一切诸难恐怖,灭除一切身心苦恼;起见佛心,

qù yí qia zhì shí yí qia shì jiān zhǔ bìng qí juàn shǔ wú liàng bǎi qiān m?ng f? guāngmíng suǒ kāi ju? gù

趣一切智。时,一切世间主,并其眷属,无量百千,蒙佛光明所开觉故,

xī yì f? suǒ t?u miàn lǐ zú

悉诣佛所,头面礼足。

zhū f? zǐ bǐ yàn guāngmíng dà ch?ngzhōng yǒu wáng míng xǐ jiànshàn huì tǒnglǐng bǎi wàn yì nu? yú

诸佛子!彼焰光明大城 中,有王,名:喜见善慧,统领百万亿那由

tuō ch?ng fū r?n cǎi nǚ sān wàn qī qiān r?n fú jí xiáng w?i shàngshǒu wáng zǐ wǔ bǎi r?n dà wēi guāng w?i

他城。夫人、采女三万七千人,福吉祥为上首;王子五百人,大威光为

shàngshǒu dà wēi guāng tài zǐ yǒu shí qiān fū r?n miàojiàn w?i shàngshǒu

上首;大威光太子,有十千夫人。妙见为上首。

ěr shí dà wēi guāng tài zǐ jiàn f? guāngmíng yǐ yǐ xī suǒ xiū shàn gēn lì gù jí shí zhang d? shí zhǒng

尔时,大威光太子见佛光明已,以昔所修善根力故,即时证得十种

fǎ m?n h? wai w?i shí suǒ wai zhang d? yí qia zhū f? gōng d? lún sān mai zhang d? yí qia f? fǎ pǔ m?n

法门。何谓为十?所谓:证得一切诸佛功德轮三昧,证得一切佛法普门

tu? lu? ní zhang d? guǎng dà fāngbiànzàng bō rě bō lu? mì zhang d? tiáo fú yí qia zh?ngshēng dà zhuāng yán dà

陀罗尼,证得广大方便藏般若波罗蜜,证得调伏一切众 生大 庄 严大

cí zhang d? pǔ yún yīn dà bēi zhang d? shēng wú biāngōng d? zuì shang xīn dà xǐ zhang d? rú shí ju? wù yí

慈,证得普云音大悲,证得生无边功德最胜心大喜,证得如实觉悟一

qia fǎ dà shě zhang d? guǎng dà fāngbiànpíngděngzàng dà sh?ntōng zhang d? zēngzhǎng xìn xia lì dà yuàn zhang d?

切法大舍,证得广大方便平等藏大神通,证得增长信解力大愿,证得

pǔ rù yí qia zhì guāngmíngbiàn cái m?n

普入一切智光明辩才门。

ěr shí dà wēi guāng tài zǐ hu? d? rú shì fǎ guāngmíng yǐ ch?ng f? wēi lì pǔ guān dà zh?ng ?r shuō

尔时,大威光太子,获得如是法光明已,承佛威力,普观大众而说

s?ng yán

颂言:

shì zūn zu? dào chǎng qīng jìng dà guāng míng

世尊坐道场,清净大光明,

pì rú qiān rì chū pǔ zhào xū kōng jia

譬如千日出,普照虚空界。

wú liàng yì qiān ji? dǎo shī shí nǎi xiàn

无量亿千劫,导师时乃现,

f? jīn chū shì jiān yí qia suǒ zhān fang

佛今出世间,一切所瞻奉。

rǔ guān f? guāng míng huà f? nán sī yì

汝观佛光明,化佛难思议,

yí qia gōng diàn zhōng jì rán ?r zhang sh?u

一切宫殿中,寂然而正受。

rǔ guān f? sh?n tōng máo kǒng chū yàn yún

汝观佛神通,毛孔出焰云,

zhào yào yú shì jiān guāng míng wú yǒu jìn

照耀于世间,光明无有尽。

rǔ yìng guān f? shēn guāng wǎng jí qīng jìng

汝应观佛身,光网极清净,

xiàn xíng děng yí qia biàn mǎn yú shí fāng

现形等一切,遍满于十方。

miào yīn biàn shì jiān w?n zhě jiē xīn la

妙音遍世间,闻者皆欣乐,

suí zhū zh?ng shēng yǔ zàn tàn f? gōng d?

随诸众 生语,赞叹佛功德。

shì zūn guāng suǒ zhào zh?ng shēng xī ān la

世尊光所照,众 生悉安乐,

yǒu kǔ jiē mia chú xīn shēng dà huān xǐ

有苦皆灭除,心生大欢喜。

guān zhū pú sà zh?ng shí fāng lái cuì zhǐ

观诸菩萨众,十方来萃止,

xī fàng m? ní yún xiàn qián chēng zàn f?

悉放摩尼云,现前称赞佛。

dào chǎng chū miào yīn qí yīn jí shēn yuǎn

道场出妙音,其音极深远,

n?ng mia zh?ng shēng kǔ cǐ shì f? sh?n lì

能灭众 生苦,此是佛神力。

yí qia xián gōng jìng xīn shēng dà huān xǐ

一切咸恭敬,心生大欢喜,

g?ng zài shì zūn qián zhān yǎng yú fǎ wáng

共在世尊前,瞻仰于法王。

zhū f? zǐ bǐ dà wēi guāng tài zǐ shuō cǐ s?ng shí yǐ f? sh?n lì qí shēng pǔ biànshang yīn shì jia

诸佛子!彼大威光太子说此颂时,以佛神力,其声普遍胜音世界。

shí xǐ jiànshàn huì wáng w?n cǐ s?ng yǐ xīn dà huān xǐ guān zhū juàn shǔ ?r shuōs?ng yán

时,喜见善慧王,闻此颂已,心大欢喜,观诸眷属而说颂言:

rǔ yìng sù zhào jí yí qia zhū wáng zh?ng

汝应速召集,一切诸王众,

wáng zǐ jí dà ch?n ch?ng yì zǎi guān děng

王子及大臣,城邑宰官等。

pǔ gào zhū ch?ng naijí yìng jī dà gǔ

普告诸城内,疾应击大鼓,

g?ng jí suǒ yǒu r?njù xíng wǎng jiàn f?

共集所有人,俱行往见佛。

yí qia sì qú dàoxī yìng míng bǎo du?

一切四衢道,悉应鸣宝铎,

qī zi juàn shǔ jùg?ng wǎng guān rú lái

妻子眷属俱,共往观如来。

yí qia zhū ch?ng guōyí lìng xī qīng jìng

一切诸城郭,宜令悉清净,

pǔ jiàn shang miào chuángm? ní yǐ yán shì

普建胜妙 幢 ,摩尼以严饰。

bǎo zhàng lu? zh?ng wǎngjì yua rú yún bù

宝帐罗众网,妓乐如云布,

yán bai zài xū kōngchù chù lìng chōng mǎn

严备在虚空,处处令充满。

dào lù jiē yán jìngpǔ yǔ miào yī fu

道路皆严净,普雨妙衣服,

jīn yù rǔ bǎo shangyǔ wǒ t?ng guān f?

巾驭汝宝乘,与我同观佛。

ga ga suí zì lìpǔ yǔ zhuāng yán jù

各各随自力,普雨 庄 严具,

yí qia rú yún bùbiàn mǎn xū kōng zhōng

一切如云布,遍满虚空中。

xiāng yàn lián huā gàibàn yua bǎo yīng lu?

香焰莲华盖,半月宝璎珞,

jí wú shù miào yīrǔ děng jiē yìng yǔ

及无数妙衣,汝等皆应雨。

xū mí xiāng shuǐ hǎishàng miào m? ní lún

须弥香水海,上妙摩尼轮,

jí qīng jìng zhān tánxī yìng yǔ mǎn kōng

及清净栴檀,悉应雨满空。

zh?ng bǎo huā yīng lu?zhuāng yán jìng wú g?u

众宝华璎珞, 庄 严净无垢,

jí yǐ m? ní dēngjiē lìng zài kōng zhù

及以摩尼灯,皆令在空住。

yí qia chí xiàng f?xīn shēng dà huān xǐ

一切持向佛,心生大欢喜,

qī zi juàn shǔ jùwǎng jiàn shì suǒ zūn

妻子眷属俱,往见世所尊。

ěr shíxǐ jiànshàn huì wángyǔ sān wàn qī qiān fu r?ncǎi nǚ jùfú jí xiáng w?i shàngshǒuwǔ

尔时,喜见善慧王,与三万七千夫人、采女俱,福吉祥为上首;五

bǎi wáng zǐ jùdà wēi guāng w?i shàngshǒuliù wàn dà ch?n jùhuì lì w?i shàngshǒurú shì děng qī shíqī bǎi

百王子俱,大威光为上首;六万大臣俱,慧力为上首,如是等七十七百

qiān yì nu? yú tuō zh?ng qián h?u w?i rào c?ng yàn guāngmíng dà ch?ng chū yǐ wáng lì gù yí qia dà zh?ngch?ng

千亿那由他众,前后围绕,从焰光明大城出。以王力故,一切大众 乘

kōng ?r wǎng zhū gōngyǎng jù biàn mǎn xū kōng zhì yú f? suǒ dǐng lǐ f? zú qua zu? yí miàn fù yǒu miào

空而往;诸供养具,遍满虚空。至于佛所,顶礼佛足,却坐一面。复有妙

huā ch?ngshàn huà chuángtiānwáng yǔ shí yì nu? yú tuō juàn shǔ jù fù yǒu jiū jìng dà ch?ngjìngguāngl?ngwáng yǔ

华城善化 幢 天王,与十亿那由他眷属俱;复有究竟大城净光龙王,与

ar shí wǔ yì juàn shǔ jù fù yǒu jīn gāngshangchuángch?ngměngjiàn ya chā wáng yǔ qī shí qī yì juàn shǔ jù fù

二十五亿眷属俱;复有金刚胜 幢 城猛健夜叉王,与七十七亿眷属俱;复

yǒu wú g?u ch?ng xǐ jiànqián tà p? wáng yǔ jiǔ shí qī yì juàn shǔ jù fù yǒu miào lún ch?ngjìng sa sī w?i ā xiū

有无垢城喜见乾闼婆王,与九十七亿眷属俱;复有妙轮城净色思惟阿修

lu? wáng yǔ wǔ shí bā yì juàn shǔ jù fù yǒu miàozhuāng yán ch?ng shí lì xíng jiā l?u lu? wáng yǔ jiǔ shí jiǔ qiān

罗王,与五十八亿眷属俱;复有妙 庄 严城十力行迦楼罗王,与九十九千

juàn shǔ jù fù yǒu y?u xì kuài la ch?ng jīn gāng d? jǐn nà lu? wáng yǔ shí bā yì juàn shǔ jù fù yǒu jīn gāng

眷属俱;复有游戏快乐城金刚德紧那罗王,与十八亿眷属俱;复有金刚

chuángch?ng bǎo chēngchuáng m? h?u lu? qi? wáng yǔ sān yì bǎi qiān nu? yú tuō juàn shǔ jù fù yǒu jìngmiàozhuāng yán

幢 城宝称 幢 摩睺罗伽王,与三亿百千那由他眷属俱;复有净妙 庄 严

ch?ng zuì shang fàn wáng yǔ shí bā yì juàn shǔ jù rú shì děng bǎi wàn yì nu? yú tuō dà ch?ngzhōng suǒ yǒu zhū wáng

城最胜梵王,与十八亿眷属俱,如是等百万亿那由他大城 中,所有诸王,

bìng qí juàn shǔ xī g?ngwǎng yì yí qia gōng d? xū mí shang yún rú lái suǒ dǐng lǐ f? zú qua zu? yí miàn

并其眷属,悉共往诣一切功德须弥胜云如来所,顶礼佛足,却坐一面。

shí bǐ rú lái w?i yù tiáo fú zhū zh?ngshēng gù yú zh?ng huì dào chǎng hǎi zhōng shuō pǔ jí yí qia sān shì f?

时彼如来,为欲调伏诸众 生故,于众会道场海中,说普集一切三世佛

zì zài fǎ xiū duō lu? shì jia wēi ch?n shù xiū duō lu? ?r w?i juàn shǔ suí zh?ngshēng xīn xī lìng hu? yì

自在法修多罗,世界微尘数修多罗,而为眷属。随众 生心,悉令获益。

shì shí dà wēi guāng pú sà w?n shì fǎ yǐ jí hu? yí qia gōng d? xū mí shang yún f? sù shì suǒ jí fǎ

是时,大威光菩萨,闻是法已,即获一切功德须弥胜云佛,宿世所集法

hǎi guāngmíng suǒ wai d? yí qia fǎ jù píngděng sān mai zhì guāngmíng yí qia fǎ xī rù zuì chū pú tí xīn zhōng

海光明。所谓:得一切法聚平等三昧智光明,一切法悉入最初菩提心中

zhù zhì guāngmíng shí fāng fǎ jia pǔ guāngmíngzàngqīngjìng yǎn zhì guāngmíng guān chá yí qia f? fǎ dà yuàn hǎi zhì guāng

住智光明,十方法界普光明藏清净眼智光明,观察一切佛法大愿海智光

míng rù wú biāngōng d? hǎi qīngjìnghang zhì guāngmíng qù xiàng bù tuì zhuǎn dà lì sù jí zàng zhì guāngmíng fǎ jia

明,入无边功德海清净行智光明,趣向不退转大力速疾藏智光明,法界

zhōng wú liàngbiàn huà lì chū lí lún zhì guāngmíng ju? dìng rù wú liànggōng d? yuán mǎn hǎi zhì guāngmíng liǎo zhī yí

中无量变化力出离轮智光明,决定入无量功德圆满海智光明,了知一

qia f? ju? dìng xia zhuāng yán ch?ng jiù hǎi zhì guāngmíng liǎo zhī fǎ jia wú biān f? xiàn yí qia zh?ngshēngqiánsh?ntōng hǎi

切佛决定解 庄 严成就海智光明,了知法界无边佛现一切众 生前神通海

zhì guāngmíng liǎo zhī yí qia f? lì wú suǒ wai fǎ zhì guāngmíng ěr shí dà wēi guāng pú sà d? rú shì

智光明,了知一切佛力、无所畏法智光明。尔时,大威光菩萨,得如是

wú liàng zhì guāngmíng yǐ ch?ng f? wēi lì ?r shuōs?ng yán

无量智光明已,承佛威力而说颂言:

wǒ w?n f? miào fǎ ?r d? zhì guāng míng

我闻佛妙法,而得智光明,

yǐ shì jiàn shì zūn wǎng xī suǒ xíng shì

以是见世尊,往昔所行事。

yí qia suǒ shēng chù míng hào shēn chā bi?

一切所生处,名号身差别,

jí g?ng yǎng yú f? rú shì wǒ xián jiàn

及供养于佛,如是我咸见。

wǎng xī zhū f? suǒ yí qia jiē ch?ng shì

往昔诸佛所,一切皆承事,

wú liàng ji? xiū xíng yán jìng zhū chà hǎi

无量劫修行,严净诸刹海。

shě shī yú zì shēn guǎng dà wú yá jì

舍施于自身,广大无涯际,

xiū zhì zuì shang hang yán jìng zhū chà hǎi

修治最胜行,严净诸刹海。

ěr bí t?u shǒu zú jí yǐ zhū gōng diàn

耳鼻头手足,及以诸宫殿,

shě zhī wú yǒu liàng yán jìng zhū chà hǎi

舍之无有量,严净诸刹海。

n?ng yú yī yī chà yì ji? bù sī yì

能于一一刹,亿劫不思议,

xiū xí pú tí hang yán jìng zhū chà hǎi

修习菩提行,严净诸刹海。

pǔ xián dà yuàn lì yí qia f? hǎi zhōng

普贤大愿力,一切佛海中,

xiū xíng wú liàng hang yán jìng zhū chà hǎi

修行无量行,严净诸刹海。

rú yīn rì guāng zhào hái jiàn yú rì lún

如因日光照,还见于日轮,

wǒ yǐ f? zhì guāng jiàn f? suǒ hang dào

我以佛智光,见佛所行道。

wǒ guān f? chà hǎi qīng jìng dà guāng míng

我观佛刹海,清净大光明,

jì jìng zhang pú tí fǎ jia xī zhōu biàn

寂静证菩提,法界悉周遍。

wǒ dāng rú shì zūn guǎngjìng zhū chà hǎi

我当如世尊,广净诸刹海,

yǐ f? wēi sh?n lì xiū xí pú tí hang

以佛威神力,修习菩提行。

zhū f? zǐ shí dà wēi guāng pú sà yǐ jiàn yí qia gōng d? shān xū mí shang yún f? ch?ngs h ìg?ngyǎng

诸佛子!时,大威光菩萨,以见一切功德山须弥胜云佛,承事供养

gù yú rú lái suǒ xīn d? wù le w?i yí qia shì jiān xiǎn shì rú lái wǎng xī hang hǎi xiǎn shì wǎng xī pú

故,于如来所,心得悟了。为一切世间,显示如来往昔行海,显示往昔菩

sà hangfāngbian xiǎn shì yí qia f? gōng d? hǎi xiǎn shì pǔ rù yí qia fǎ jia qīngjìng zhì xiǎn shì yí qia dào chǎng

萨行方便,显示一切佛功德海,显示普入一切法界清净智,显示一切道场

zhōngch?ng f? zì zài lìxiǎn shì f? lì wú waiwú chā bi? zhìxiǎn shì pǔ shì xiàn rú lái shēnxiǎn shì

中,成佛自在力,显示佛力无畏、无差别智,显示普示现如来身,显示

bùkě sī yì f? sh?nbiànxiǎn shì zhuāng yán wú liàngqīngjìng f? tǔxiǎn shì pǔ xián pú sà suǒ yǒu hangyuàn lìng

不可思议佛神变,显示 庄 严无量清净佛土,显示普贤菩萨所有行愿。令

rú xū mí shān wēi ch?n shù zh?ngshēng fā pú tí xīn f? chà wēi ch?n shù zh?ngshēng ch?ng jiù rú lái qīngjìng gu?

如须弥山微尘数众 生,发菩提心;佛刹微尘数众 生,成就如来清净国

tǔ ěr shí yí qia gōng d? shān xū mí shang yún f? w?i dà wēi guāng pú sà ?r shuōs?ng yán

土。尔时,一切功德山须弥胜云佛,为大威光菩萨而说颂言:

shàn zāi dà wēi guāng fú zàng guǎng míng chēng

善哉大威光,福藏广名称,

w?i lì zh?ng shēng gù fā qù pú tí dào

为利众 生故,发趣菩提道。

rǔ hu? zhì guāng míng fǎ jia xī chōng biàn

汝获智光明,法界悉充遍,

fú huì xián guǎng dà dāng d? shēn zhì hǎi

福慧咸广大,当得深智海。

yī chà zhōng xiū xíng jīng yú chà ch?n ji?

一刹中修行,经于刹尘劫,

rú rǔ jiàn yú wǒ dāng hu? rú shì zhì

如汝见于我,当获如是智。

fēi zhū lia xíng zhě n?ng zhī cǐ fāng biàn

非诸劣行者,能知此方便,

hu? dà jīng jìn lì nǎi n?ng jìng chà hǎi

获大精进力,乃能净刹海。

yī yī wēi ch?n zhōng wú liàng ji? xiū xíng

一一微尘中,无量劫修行,

bǐ r?n nǎi n?ng d? zhuāng yán zhū f? chà

彼人乃能得, 庄 严诸佛刹。

w?i yī yī zh?ng shēng lún huí jīng ji? hǎi

为一一众 生,轮回经劫海,

qí xīn bù pí xia dāng ch?ng shì dǎo shī

其心不疲懈,当成世导师。

g?ng yǎng yī yī f? xī jìn wai lái jì

供养一一佛,悉尽未来际,

xīn wú zàn pí yàn dāng ch?ng wú shàng dào

心无暂疲厌,当成无上道。

sān shì yí qia f? dāng g?ng mǎn rǔ yuàn

三世一切佛,当共满汝愿,

yí qia f? huì zhōng rǔ shēn ān zhù bǐ

一切佛会中,汝身安住彼。

yí qia zhū rú lái s h ì yuàn w ú y ǒ u biān

一切诸如来,誓愿无有边,

dà zhì tōng dá zhě n?ng zhī cǐ fāng biàn

大智通达者,能知此方便。

dà guāng g?ng yǎng wǒ gù hu? dà wēi lì

大光供养我,故获大威力,

lìngch?n shù zh?ngshēng ch?ng shú xiàng pú tí

令尘数众 生,成熟向菩提。

zhū xiū pǔ xián hang dà míng chēng pú sà

诸修普贤行,大名称菩萨,

zhuāng yán f? chà hǎi fǎ jia pǔ zhōu biàn

庄 严佛刹海,法界普周遍。

zhū f? zǐ rǔ děngyìng zhī bǐ dà zhuāng yán ji? zhōng yǒu h?ng h? shā shù xiǎo ji? r?n sh?umìng ar xiǎo ji?

诸佛子!汝等应知彼大 庄 严劫中,有恒河沙数小劫,人寿命二小劫。

zhū f? zǐ bǐ yí qia gōng d? xū mí shang yún f? sh?umìng wǔ shí yì suì bǐ f? mia dù h?u yǒu

诸佛子!彼一切功德须弥胜云佛,寿命五十亿岁。彼佛灭度后,有

f? chū shì míng bō lu? mì shàn yǎn zhuāng yán wáng yì yú bǐ m? ní huā zhī lún dà lín zhōng ?r ch?ngzhang

佛出世,名:波罗蜜善眼 庄 严王。亦于彼摩尼华枝轮大林中,而成 正

ju? ěr shí dà wēi guāngt?ng zǐ jiàn bǐ rú lái ch?ngděngzhang ju? xiànsh?ntōng lì jí d? niàn f? sān mai

觉。尔时,大威光童子,见彼如来成等正觉,现神通力,即得念佛三昧,

míng wú biān hǎi zàng m?n jí d? tu? lu? ní míng dà zhì lì fǎ yuān jí d? dà cí míng pǔ suí zh?ng

名:无边海藏门;即得陀罗尼,名:大智力法渊;即得大慈,名:普随众

shēng tiáo fú dù tuō jí d? dà bēi míng biàn fù yí qia jìng jia yún jí d? dà xǐ míng yí qia

生,调伏度脱;即得大悲,名:遍覆一切境界云;即得大喜,名:一切

f? gōng d? hǎi wēi lì zàng jí d? dà shě míng fǎ xìng xū kōngpíngděngqīngjìng jí d? bō rě bō lu? mì

佛功德海威力藏;即得大舍,名:法性虚空平等清净;即得般若波罗蜜,

míng zì xìng lí g?u fǎ jia qīngjìngshēn jí d? sh?ntōng míng wú ài guāng pǔ suí xiàn jí d? biàn cái

名:自性离垢,法界清净身;即得神通,名:无碍光普随现;即得辩才,

míng shàn rù lí g?u yuān jí d? zhì guāng míng yí qia f? fǎ qīngjìngzàng rú shì děng shí qiān fǎ m?n

名:善入离垢渊;即得智光,名:一切佛法清净藏。如是等十千法门,

jiē d? tōng dá ěr shí dà wēi guāngt?ng zǐ ch?ng f? wēi lì w?i zhū juàn shǔ ?r shuōs?ng yán

皆得通达。尔时,大威光童子,承佛威力,为诸眷属而说颂言:

bù kě sī yì yì ji? zhōng dǎo shì míng shī nán yī yù

不可思议亿劫中,导世明师难一遇,

cǐ tǔ zh?ng shēng duō shàn lì ?r jīn d? jiàn dì ar f?

此土众 生多善利,而今得见第二佛。

f? shēn pǔ fàng dà guāng míng sa xiàng wú biān jí qīng jìng

佛身普放大光明,色相无边极清净,

rú yún chōng mǎn yí qia tǔ chù chù chēng yáng f? gōng d?

如云充满一切土,处处称扬佛功德。

guāngmíng suǒ zhàoxiánhuān xǐ zh?ngshēng yǒu kǔ xī chú mia

光明所照咸欢喜,众 生有苦悉除灭,

ga lìng gōng jìng qǐ cí xīn cǐ shì rú lái zì zài y?ng

各令恭敬起慈心,此是如来自在用。

chū bù sī yì biàn huà yún fàng wú liàng sa guāng míng wǎng

出不思议变化云,放无量色光明网,

shí fāng gu? tǔ jiē chōng mǎn cǐ f? sh?n tōng zhī suǒ xiàn

十方国土皆充满,此佛神通之所现。

yī yī máo kǒng xiàn guāng yún pǔ biàn xū kōng fā dà yīn

一一毛孔现光云,普遍虚空发大音,

suǒ yǒu yōu míng mǐ bù zhào dì yù zh?ng kǔ xián lìng mia

所有幽冥靡不照,地狱众苦咸令灭。

rú lái miào yīn biàn shí fāng yí qia yán yīn xián jù yǎn

如来妙音遍十方,一切言音咸具演,

suí zhū zh?ng shēng sù shàn lì cǐ shì dà shī sh?n biàn y?ng

随诸众 生宿善力,此是大师神变用。

wú liàng wú biān dà zh?ng hǎi f? yú qí zhōng jiē chū xiàn

无量无边大众海,佛于其中皆出现,

pǔ zhuǎn wú jìn miào fǎ lún tiáo fú yí qia zhū zh?ngshēng

普转无尽妙法轮,调伏一切诸众 生。

f? sh?n tōng lì wú yǒu biān yí qia chà zhōng jiē chū xiàn

佛神通力无有边,一切刹中皆出现,

shàn shì rú shì zhì wú ài w?i lì zh?ngshēngch?ngzhang ju?

善逝如是智无碍,为利众 生 成 正觉。

rǔ děng yìng shēng huān xǐ xīn yǒng yua ài la jí zūn zh?ng

汝等应生欢喜心,踊跃爱乐极尊重,

wǒ dāng yǔ rǔ t?ng yì bǐ ru? jiàn rú lái zh?ng kǔ mia

我当与汝同诣彼,若见如来众苦灭。

fā xīn huí xiàng qù pú tí cí niàn yí qia zhū zh?ngshēng

发心回向趣菩提,慈念一切诸众 生,

xī zhù pǔ xián guǎng dà yuàn dāng rú fǎ wáng d? zì zài

悉住普贤广大愿,当如法王得自在。

zhū f? zǐ dà wēi guāngt?ng zǐ shuō cǐ s?ng shí yǐ f? sh?n lì qí shēng wú ài yí qia shì jia

诸佛子!大威光童子说此颂时,以佛神力,其声无碍;一切世界,

jiē xī d? w?n wú liàngzh?ngshēng fā pú tí xīn shí dà wēi guāngwáng zǐ yǔ qí fù mǔ bìng zhū juàn

皆悉得闻;无量 众 生,发菩提心。时,大威光王子,与其父母,并诸眷

shǔ jí wú liàng bǎi qiān yì nu? yú tuō zh?ngshēng qián h?u w?i rào bǎo gài rú yún biàn fù xū kōng g?ng yì

属,及无量百千亿那由他众 生,前后围绕;宝盖如云,遍覆虚空;共诣

bō lu? mì shàn yǎn zhuāng yán wáng rú lái suǒ qí f? w?i shuō fǎ jia tǐ xìngqīngjìngzhuāng yán xiū duō lu? shì jia hǎi

波罗蜜善眼 庄 严王如来所。其佛为说法界体性清净 庄 严修多罗。世界海

wēi ch?nděng xiū duō lu? ?r w?i juàn shǔ bǐ zhū dà zh?ng w?n cǐ jīng yǐ d? qīngjìng zhì míng rù yí qia

微尘等修多罗而为眷属。彼诸大众,闻此经已,得清净智,名:入一切

jìngfāngbiàn d? yú dì míng lí g?u guāngmíng d? bō lu? mì lún míng shì xiàn yí qia shì jiān ài la

净方便;得于地,名:离垢光明;得波罗蜜轮,名:示现一切世间爱乐

zhuāng yán d? zēngguǎngxíng lún míng pǔ rù yí qia chà tǔ wú biānguāngmíngqīngjìngjiàn d? qù xiàngxíng lún

庄 严;得增广行轮,名:普入一切刹土无边光明清净见;得趣向行轮,

míng lí g?u fú d? yún guāngmíngchuáng d? suí rù zhang lún míng yí qia fǎ hǎi guǎng dà guāngmíng d? zhuǎn

名:离垢福德云光明 幢 ;得随入证轮,名:一切法海广大光明;得转

shēn fā qù hang míng dà zhì zhuāng yán d? guàndǐng zhì huì hǎi míng wú gōngy?ng xiū jí miàojiàn d? xiǎn

深发趣行,名:大智 庄 严;得灌顶智慧海,名:无功用修极妙见;得显

liǎo dà guāngmíng míng rú lái gōng d? hǎi xiàngguāngyǐngbiànzhào d? chū shēngyuàn lì qīngjìng zhì míng wú liàng

了大光明,名:如来功德海相 光影遍照;得出生愿力清净智,名:无量

yuàn lì xìn xia zàng shí bǐ f? w?i dà wēi guāng pú sà ?r shuōs?ng yán

愿力信解藏。时,彼佛为大威光菩萨而说颂言:

shàn zāi gōng d? zhì huì hǎi fā xīn qù xiàng dà pú tí

善哉功德智慧海,发心趣向大菩提,

rǔ dāng d? f? bù sī yì pǔ w?i zh?ngshēng zu? yī chù

汝当得佛不思议,普为众 生作依处。

rǔ yǐ chū shēng dà zhì hǎi xī n?ngbiànliǎo yí qia fǎ

汝已出生大智海,悉能遍了一切法,

dāng yǐ nán sī miào fāng biàn rù f? wú jìn suǒ hang jìng

当以难思妙方便,入佛无尽所行境。

yǐ jiàn zhū f? gōng d? yún yǐ rù wú jìn zhì huì dì

已见诸佛功德云,已入无尽智慧地,

zhū bō lu? mì fāngbiàn hǎi dà míngchēng zhě dāng mǎn zú

诸波罗蜜方便海,大名称者当满足。

yǐ d? fāng biàn zǒng chí m?n jí yǐ wú jìn biàn cái m?n

已得方便总持门,及以无尽辩才门,

zhǒngzhǒnghangyuàn jiē xiū xí dāngch?ng wú děng dà zhì huì

种 种行愿皆修习,当成无等大智慧。

rǔ yǐ chū shēng zhū yuàn hǎi rǔ yǐ rù yú sān mai hǎi

汝已出生诸愿海,汝已入于三昧海,

dāng jù zhǒngzhǒng dà sh?ntōng bù kě sī yì zhū f? fǎ

当具种 种大神通,不可思议诸佛法。

jiū jìng fǎ jia bù sī yì guǎng dà shēn xīn yǐ qīngjìng

究竟法界不思议,广大深心已清净,

pǔ jiàn shí fāng yí qia f? lí g?u zhuāng yán zh?ng chà hǎi

普见十方一切佛,离垢 庄 严众刹海。

rǔ yǐ rù wǒ pú tí hang xī shí běn shì fāng biàn hǎi

汝已入我菩提行,昔时本事方便海,

rú wǒ xiū xíng suǒ jìng zhì rú shì miào hang rǔ jiē wù

如我修行所净治,如是妙行汝皆悟。

wǒ yú wú liàng yī yī chà zhǒngzhǒngg?ngyǎng zhū f? hǎi

我于无量一一刹,种 种供养诸佛海,

rú bǐ xiū xíng suǒ d? guǒ rú shì zhuāng yán rǔ xiánjiàn

如彼修行所得果,如是 庄 严汝咸见。

guǎng dà ji? hǎi wú yǒu jìn yí qia chà zhōng xiū jìnghang

广大劫海无有尽,一切刹中修净行,

jiān gù shì yuàn bù kě sī dāng d? rú lái cǐ sh?n lì

坚固誓愿不可思,当得如来此神力。

zhū f? gōngyǎng jìn wú yú gu? tǔ zhuāng yán xī qīngjìng

诸佛供养尽无余,国土 庄 严悉清净,

yí qia ji? zhōng xiū miàohang rǔ dāngch?ng f? dà gōng d?

一切劫中修妙行,汝当成佛大功德。

zhū f? zǐ bō lu? mì shàn yǎn zhuāng yán wáng rú lái rù nia pán yǐ xǐ jiànshàn huì wáng xún yì qù shì

诸佛子!波罗蜜善眼 庄 严王如来,入涅槃已,喜见善慧王寻亦去世,

dà wēi guāngt?ng zǐ sh?uzhuǎn lún wáng wai bǐ m? ní huā zhī lún dà lín zhōng dì sān rú lái chū xiàn yú shì

大威光童子,受转轮王位。彼摩尼华枝轮大林中,第三如来出现于世,

míng zuì shanggōng d? hǎi shí dà wēi guāngzhuǎn lún shangwáng jiàn bǐ rú lái ch?ng f? zhī xiàng yǔ qí juàn

名:最胜功德海。时,大威光 转轮圣王,见彼如来成佛之相,与其眷

shǔ jí sì bīngzh?ng ch?ng yì jù lu? yí qia r?n mín bìng chí qī bǎo jù wǎng f? suǒ yǐ yí qia xiāng

属,及四兵众,城邑聚落、一切人民,并持七宝,俱往佛所。以一切香、

m? ní zhuāng yán dà l?u g? fangshàng yú f? shí bǐ rú lái yú qí lín zhōng shuō pú sà pǔ yǎn guāngmíng

摩尼 庄 严、大楼阁奉上于佛。时,彼如来于其林中,说菩萨普眼光明

hang xiū duō lu? shì jia wēi ch?n shù xiū duō lu? ?r w?i juàn shǔ ěr shí dà wēi guāng pú sà w?n cǐ fǎ yǐ

行修多罗。世界微尘数修多罗而为眷属。尔时,大威光菩萨,闻此法已,

d? sān mai míng dà fú d? pǔ guāngmíng d? cǐ sān mai gù xī n?ngliǎo zhī yí qia pú sà yí qia zh?ng

得三昧,名:大福德普光明。得此三昧故,悉能了知一切菩萨、一切众

shēng gu? xiàn wai lái fú fēi fú hǎi shí bǐ f? w?i dà wēi guāng pú sà ?r shuōs?ng yán

生,过现未来,福非福海。时,彼佛为大威光菩萨而说颂言:

shàn zāi fú d? dà wēi guāng rǔ děng jīn lái zhì wǒ suǒ

善哉福德大威光,汝等今来至我所,

mǐn niàn yí qia zh?ngshēng hǎi fā shang pú tí dà yuàn xīn

愍念一切众 生海,发胜菩提大愿心。

rǔ w?i yí qia kǔ zh?ngshēng qǐ dà bēi xīn lìng xia tuō

汝为一切苦众 生,起大悲心令解脱,

dāng zu? qún mí suǒ yī hù shì míng pú sà fāng biàn hang

当作群迷所依怙,是名菩萨方便行。

ru? yǒu pú sà n?ngjiān gù xiū zhū shanghang wú yàn dài

若有菩萨能坚固,修诸胜行无厌怠,

zuì shang zuì shàng wú ài xia rú shì miào zhì bǐ dāng d?

最胜最上无碍解,如是妙智彼当得。

fú d? guāng zhě fú chuáng zhě fú d? chù zhě fú hǎi zhě

福德光者福 幢 者,福德处者福海者,

pǔ xián pú sà suǒ yǒu yuàn shì rǔ dà guāngn?ng qù rù

普贤菩萨所有愿,是汝大光能趣入。

rǔ n?ng yǐ cǐ guǎng dà yuàn rù bù sī yì zhū f? hǎi

汝能以此广大愿,入不思议诸佛海,

zhū f? fú hǎi wú yǒu biān rǔ yǐ miào xia jiē n?ng jiàn

诸佛福海无有边,汝以妙解皆能见。

rǔ yú shí fāng gu? tǔ zhōng xī jiàn wú liàng wú biān f?

汝于十方国土中,悉见无量无边佛,

bǐ f? wǎng xī zhū hang hǎi rú shì yí qia rǔ xián jiàn

彼佛往昔诸行海,如是一切汝咸见。

ru? yǒu zhù cǐ fāngbiàn hǎi bì d? rù yú zhì dì zhōng

若有住此方便海,必得入于智地中,

cǐ shì suí shùn zhū f? xu? ju? dìngdāngch?ng yí qia zhì

此是随顺诸佛学,决定当成一切智。

rǔ yú yí qia chà hǎi zhōng wēi ch?n ji? hǎi xiū zhū hang

汝于一切刹海中,微尘劫海修诸行,

yí qia rú lái zhū hang hǎi rǔ jiē xu? yǐ dāngch?ng f?

一切如来诸行海,汝皆学已当成佛。

rú rǔ suǒ jiàn shí fāngzhōng yí qia chà hǎi jí yán jìng

如汝所见十方中,一切刹海极严净,

rǔ chà yán jìng yì rú shì wú biān yuàn zhě suǒ dāng d?

汝刹严净亦如是,无边愿者所当得。

jīn cǐ dào chǎngzh?ng huì hǎi w?n rǔ yuàn yǐ shēng xīn la

今此道场 众会海,闻汝愿已生欣乐,

jiē rù pǔ xiánguǎng dà ch?ng fā xīn huí xiàng qù pú tí

皆入普贤广大乘,发心回向趣菩提。

wú biān gu? tǔ yī yī zhōng xī rù xiū xíngjīng ji? hǎi

无边国土一一中,悉入修行经劫海,

yǐ zhū yuàn lì n?ng yuán mǎn pǔ xián pú sà yí qia hang

以诸愿力能圆满,普贤菩萨一切行。

zhū f? zǐ bǐ m? ní huā zhī lún dà lín zhōng fù yǒu f? chū hào míngchēng pǔ w?n lián huā yǎn chuáng

诸佛子!彼摩尼华枝轮大林中,复有佛出,号:名称普闻莲华眼 幢 。

shì shí dà wēi guāng yú cǐ mìngzhōng shēng xū mí shānshàng jì jìng bǎo gōngtiānch?ngzhōng w?i dà tiānwáng

是时,大威光于此命终,生须弥山上,寂静宝宫天城 中,为大天王,

míng lí g?u fú d? chuáng g?ng zhū tiānzh?ng jù yì f? suǒ yǔ bǎo huā yún yǐ w?i g?ngyǎng shí bǐ rú lái

名:离垢福德 幢 。共诸天众俱诣佛所,雨宝华云以为供养。时,彼如来

w?i shuōguǎng dà fāngbiàn pǔ m?n biànzhào xiū duō lu? shì jia hǎi wēi ch?n shù xiū duō lu? ?r w?i juàn shǔ shí tiānwáng

为说广大方便普门遍照修多罗,世界海微尘数修多罗而为眷属。时天王

zh?ng w?n cǐ jīng yǐ d? sān mai míng pǔ m?n huān xǐ zàng yǐ sān mai lì n?ng rù yí qia fǎ shí xiàng

众,闻此经已,得三昧,名:普门欢喜藏。以三昧力,能入一切法实相

hǎi hu? shì yì yǐ c?ng dào chǎng chū hái guī běn chù

海。获是益已,从道场出,还归本处。


华严经阅读网:http://www.xchuayanjing.com

文章推荐:

供灯的感应事例

供灯的感应

供灯感应

供灯功德感应

供灯多久会有感应